?nh Yasuo Huy?t Nguy?t, hình n?n Yasuo Huy?t Nguy?t ??p

0
210
Hình ?nh yasuo huy?t nguyêt
Hình ?nh yasuo huy?t nguy?t

Yasuo Huy?t Nguy?t là m?t trang ph?c ??c bi?t c?a Yasuo. N?u b?n ?ã t?ng tr?i nghi?m trang ph?c này ch?c h?n b?n s? không th? quên v?i nh?ng chiêu th?c k? n?ng và ho?t ?nh vô cùng ??p. Skymoba là big fan c?a trang ph?c này m?t r?i vì v?y tôi s? gi?i thi?u ??n b?n ??c ?nh Yasuo Huy?t Nguy?t ??p nh?t mà chúng tôi ?ã khám phá ???c!

1. Gi?i thi?u v? trang ph?c Yasuo Huy?t Nguy?t

1.1. Ngày ra m?t

Khi Liên Minh Huy?n Tho?i phiên b?n 6.4 ???c c?p nh?t, Nhà cung c?p ?ã cho ra m?t trang ph?c m?i ??c bi?t ?ó là Yasuo Huy?t Nguy?t. C?ng ??ng Fans Vi?t ?ã r?t mong ch? siêu ph?m l?n này, tuy nhiên khi ra m?t trang ph?c thì c?ng ??ng ?ã h?t s?c ph?n n? vì giá bán Yasuo Huy?t nguy?t quá cao!

?nh Yasuo Huy?t Nguy?t
?nh Yasuo Huy?t Nguy?t

Xem thêm: ?nh Yasuo Ma Ki?m t?i ?ây

1.2. Giá bán

Yasuo Huy?t Nguy?t thu?c nhóm trang ph?c Huy?t Nguy?t tuy nhiên Yasuo Huy?t Nguy?t l?i có giá bán r?t cao là 350 RP, còn nh?ng cái tên khác nh? Kalista,Thresh Huy?t Nguy?t,… ch? có giá là 199 RP?

?i?u ??c bi?t ? ?ây là t?i các server khác nh? B?c M? thì trang ph?c Yasuo Huy?t Nguy?t l?i ch? có giá 199 RP. V?y t?i sao ? Vi?t Nam l?i ph?i mua v?i m?c giá 350RP? vì v?y v?i giá bán c?a Yasuo Huy?t Nguy?t khi?n c?ng ??ng fans Vi?t r?t t?c gi?n!

?nh yasuo huy?t nguy?t
?nh yasuo huy?t nguy?t

1.3. Nh?n xét v? trang ph?c

??i v?i tôi nói ?i c?ng ph?i nói l?i trong t?a game Liên Minh Huy?n Tho?i v?i h? th?ng trang ph?c ?a d?ng và phong phú, các nhóm trang ph?c ??u có ngu?n g?c riêng. ??i v?i trang ph?c Huy?t Nguy?t thu?c nhóm truy?n thuy?t l?i càng ??p và ??c bi?t h?n và Riot hi?u c?ng ??ng Fan Vi?t Nam r?t yêu thích Yasuo vì v?y h? bán v?i m?c giá cao h?n Server khác c?ng là ?i?u d? hi?u.

M?c dù giá ??t là th? nh?ng v?i s?c hút l?n v? m?t hi?u ?ng và hình ?nh Yasuo Huy?t Nguy?t luôn ??ng trong top trang ph?c bán ch?y nh?t Liên Minh Huy?n Tho?i t?i Vi?t Nam, Và tôi ch?c ch?n c?ng ?ã ph?i s?m cho mình trang ph?c Yasuo Huy?t Nguy?t vào b? s?u t?p c?a tôi r?i!

Yasuo huy?t nguy?t
Yasuo huy?t nguy?t

2. Danh sách ?nh Yasuo Huy?t Nguy?t ??p nh?t

Phiên b?n Yasuo Huy?t Nguy?t r?t ??p và cu?n hút. Cùng skymoba tr?i nghi?m các phiên b?n ?nh Yasuo Huy?t Nguy?t ??p nh?t d??i ?ây nhé.

2.1. Hình n?n Yasuo Huy?t Nguy?t cho ?i?n tho?i

Skymoba bi?t b?n ?ang c?n t?i ?nh Yasuo Huy?t Nguy?t v? làm hình n?n ?i?n tho?i ?úng không nào? vì v?y chúng tôi g?i ??n b?n danh sách hình n?n Yasuo Huy?t Nguy?t d??i ?ây ??u ?ã ???c ch?nh v? ?úng kích c? c?a màn hình ?i?n tho?i, b?n có th? t?i v? và tr?i nghi?m nhé!

Yasuo huy?t nguy?t
Yasuo huy?t nguy?t l? m?t
yasuo huy?t nguy?t Ánh Tr?ng
yasuo huy?t nguy?t Ánh Tr?ng
Yasuo huy?t nguy?t
Phiên b?n yasuo huy?t nguy?t l?nh lùng
yasuo huy?t nguy?t
phiên b?n ??i th?c ??p nh?t
yasuo huy?t nguy?t sát th?
yasuo huy?t nguy?t sát th?

2.2. Hình n?n Yasuo Huy?t Nguy?t cho máy tính

Hình n?n cho máy tính r?t ?a d?ng và phong phú h?n. D??i ?ây skymoba s? chia s? cho b?n m?t vài ?nh Yasuo Huy?t Nguy?t minh h?a, b?n có th? t?i nhi?u h?n ? ph?n Link bên d??i bài vi?t nhé!

Yasuo huy?t nguyêtn b?n ??p
nhìn góc ánh tr?ng yasuo huy?t nguy?t quá ??p!
phiên b?n ??p trai yasuo huy?t nguy?t
phiên b?n ??p trai yasuo huy?t nguy?t
yasuo huy?t nguy?t ác qu?
yasuo huy?t nguy?t ác qu?
yasuo huy?t nguy?t tr?ng máu
yasuo huy?t nguy?t tr?ng máu
yasuo huy?t nguy?t b?n ??p
yasuo huy?t nguy?t b?n ??p
yasuo huy?t nguy?t
yasuo huy?t nguy?t b?n cao c?p
Yasuo huy?t nguy?t
Yasuo the unforogiven

2.3. Xem thêm m?t s? ?nh mô hình ki?m Yasuo Huy?t Nguy?t

B?n mu?n s? h?u các mô hình trong v? khí c?a các v? t??ng trong game Liên Minh Huy?n Tho?i? D??i ?ây là m?t s? hình ?nh v? mô hình Yasuo Huy?t Nguy?t b?n có th? tham kh?o nhé!

Thanh ki?m yasuo huy?t nguy?t
Thanh ki?m yasuo huy?t nguy?t
thanh ki?m yasuo
thanh ki?m yasuo ??i th?c
ki?m yasuo huy?t nguy?t
th??ng ph??ng b?o ki?m
ki?m yasuo huy?t nguy?t
thanh ki?m c?a yasuo huy?t nguy?t này quá ??p ph?i không AE?

2.4. M?t s? hình ?nh v? m?t n? Yasuo Huy?t Nguy?t

Hình n?n c?a b?n s? càng b?t m?t h?n v?i nh?ng hình ??ng tuy?t ??p t? Yasuo Huy?t Nguy?t. T?i v? và ??t nó làm màn hình n?n và màn hình khóa, b?n s? th?y nó ch?t nh? th? nào!

m?t n? yasuo huy?t nguy?t
?áng s? ph?i không?
m?t n? yasuo huy?t nguy?t
M?t n? Yasuo huy?t nguy?t b?n nâng c?p
m?t n? yasuo huy?t nguy?t
Nhìn thôi ?ã th?y s? r?i
m?t n? yasuo huy?t nguy?t
m?t n? yasuo ma ki?m này quá ??p ph?i không?

B?n có th? xem thêm nhi?u h?n ? ?ây nhé

3. T?i xu?ng tr?n b? hình ?nh Yasuo Huy?t Nguy?t

Skymoba s? liên t?c c?p nh?t nh?ng ?nh yasuo Huy?t Nguy?t m?i ng?u h?n, ch?t l??ng h?n v? trang ph?c này. B?n hãy ghé th?m th??ng xuyên trang web c?a b?n mình ?? c?p nh?t hình ?nh m?i m?t cách nhanh nh?t nhé!

?? xu?t: b?n có th? xem thêm nhi?u ?nh ??p khác v? Yasuo ? trang ch? c?a Skymoba.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here