Dragon fist Leesin – Thông tin trang ph?c và hình n?n 4k

0
187
dragon fist Leesin gói ?a s?c h?ng tinh
dragon fist Leesin gói ?a s?c h?ng tinh

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Dragon fist Leesin là trang ph?c ???c Riot Games thi?t k? v?i nét v?n hóa ??c tr?ng c?a Trung Qu?c v?i nhân v?t huy?n tho?i c?a h? là võ s? Lý Ti?u Long. Chính vì v?y ? qu?c gia này Dragon fist Leesin là l?a ch?n yêu thích nh?t c?a h?. Vi?t Nam là m?t trong nhi?u ??t n??c có l??ng fans hâm m? ?ông ??o v? nhân v?t Lý Ti?u Long d?a trên các tác ph?m ngh? thu?t và ?i?n ?nh c?a h?, Vì v?y fans Vi?t Nam c?ng r?t yêu thích b? trang ph?c này!

1. Gi?i thi?u v? trang ph?c dragon fist Leesin

1.1. Ngu?n g?c

Dragon fist Leesin ???c l?y c?m h?ng t? nhân v?t ?i?n ?nh n?i ti?ng Lý Ti?u Long c?a ??t n??c trung hoa, v?i hình ?nh võ s? trung hoa các ho?t ?nh c?ng nh? k? n?ng c?a trang ph?c này ?em ??n cho game th? tr?i nghi?m r?t ??p m?t và k? x?o ?n t??ng.

B?n có th? t?i t?ng h?p hình n?n Dragon fist leesin 4K ??p nh?t t?i ?ây!

dragon fist leesin
dragon fist leesin

1.2. Giá bán

Dragon fist Leesin có giá bán hi?n t?i là 180RP. V?i m?c giá này khá là th?p khi b?n s? h?u ???c nhân v?t mà b?n yêu thích. V?i ??c quy?n v?a là nhà phát hành, v?a là ch? s? h?u c?a Liên Minh Huy?n Tho?i, h? ?ã cho ra m?t r?t nhi?u s? thay ??i ch? dành riêng cho khu v?c Trung Qu?c, H? ?ã cho ra m?t m?t lo?t ngh? thu?t riêng cho t?ng gói ?a s?c c?a trang ph?c Lee Ti?u Long.

dragon fist leesin phiên b?n ng?u
dragon fist leesin phiên b?n ng?u

1.3. Nh?n xét v? trang ph?c

Dragon fist Leesin n?u ng??i ch?i mua gói ?a S?c: H?ng Tinh – Lam B?o – L?c B?o – Trân Châu c?a Lee Ti?u Long t?i máy ch? Trung Qu?c, thì không ch? riêng hình ?nh c?a nhân v?t ???c thay ??i, mà ngay c? hình n?n trang ph?c Lee Ti?u Long g?c c?ng ???c thay th? b?ng nh?ng ?nh n?n m?i t??ng ?ng, mang ??m phong cách võ thu?t Trung Hoa. Tuy nhiên ? Vi?t Nam doanh s? c?a trang ph?c này ch?a nhi?u vì ng??i ch?i h? không quá quan tr?ng v? vi?c mua nh?ng gói ch?i ?a s?c nh? v?y. Xét cho cùng trang ph?c này ?ang bán ch?y nh?t t?i server Trung Qu?c.

dragon fist leesin phiên b?n m?c ??nh
dragon fist leesin phiên b?n m?c ??nh

2. T?ng h?p ?nh Dragon fist Leesin ??p nh?t

Phiên b?n Dragon fist Leesin r?t ??p và cu?n hút. V?i v? ngoài c?a ngôi sao n?i ti?ng Lý Ti?u Long, s? nhanh nh?y và linh ho?t thu?c b?n ch?t c?a nhân v?t này, Dragon fist Leesin ngày m?t ch?ng t? ?? hót t?i server Trung Hoa. Hãy cùng skymoba tr?i nghi?m các phiên b?n Dragon fist Leesin ??p nh?t d??i ?ây nhé!

2.1. Hình n?n Dragon fist Leesin ch?t l??ng 4K cho máy tính

B?n là fans c?a Dragon fist Leesin?b?n r?t mu?n t?i nh?ng hình ?nh ch?t l??ng cao c?a anh ?y v? làm hình n?n cho máy tính c?a b?n? D??i ?ây skymoba ?ã t?ng h?p và nâng c?p ?nh Dragon fist Leesin lên ch?t l??ng 4K giúp b?n ??c có nh?ng hình n?n ch?t l??ng nh?t

2.2. Hình n?n Dragon fist Leesin ch?t l??ng 4K cho ?i?n tho?i

Hi?n nay tìm ???c nh?ng b?c ?nh ch?t l??ng 4K ?? làm hình n?n ?i?n tho?i cho Iphone hay Android khá khó, tuy nhiên ??ng lo nhé! Skymoba ?ã ch?nh s?a và nâng c?p hình n?n Dragon fist leesin lên ch?t l??ng full HD 4K cho anh em r?i nha!

Hình n?n 4k dragon fist leesin dành cho ?i?n tho?i
Hình n?n 4k dragon fist leesin dành cho ?i?n tho?i
Phiên b?n ??c bi?t dragon fist leesin dành cho ?i?n tho?i
Phiên b?n ??c bi?t dragon fist leesin dành cho ?i?n tho?i
Hình n?n 4K dragon fist leesin dành cho ?i?n tho?i
Hình n?n 4K dragon fist leesin dành cho ?i?n tho?i b?n ??p
ch?t l??ng 4k dragon fist leesin dành cho ?i?n tho?i
ch?t l??ng 4k dragon fist leesin dành cho ?i?n tho?i
dragon fist leesin dành cho ?i?n tho?i
Các chú bi?t anh là ai không?

2.3. Gói ?a s?c dragon fist leesin “h?ng tinh – lam b?o – l?c b?o – trân châu”.

Tr?n gói ?a s?c H?ng Tinh – Lam B?o – L?c B?o – Trân Châu này th?c s? r?t ??p, b?n s? ph?i tr?m tr? khi ng?m nhìn b? ?nh này! V?i hình ?nh ??c s?c cu?n hút, t??ng tr?ng cho ??t n??c Trung Hoa v?n hóa l?n nh?t th? gi?i. D??i ?ây Skymoba ?ã t?ng h?p tr?n b? ?nh c?a gói ?a s?c này!

dragon fist Leesin gói ?a s?c h?ng tinh
dragon fist Leesin gói ?a s?c h?ng tinh
dragon fist Leesin gói ?a s?c lam b?o
dragon fist Leesin gói ?a s?c lam b?o
dragon fist Leesin gói ?a s?c h?ng tinh - lam b?o - l?c b?o
dragon fist Leesin gói ?a s?c l?c b?o
dragon fist Leesin gói ?a s?c h?ng tinh - lam b?o - l?c b?o - trân châu
dragon fist Leesin gói ?a s?c trân châu

2.4. Xem thêm m?t s? ?nh gói ?a s?c dragon fist Leesin ??u tay ?ôi

Có th? nói dragon fist Leesin là trang ph?c có nhi?u gói ?a s?c nh?t c?a t?a game Liên Minh Huy?n Tho?i. Skymoba g?i ??n b?n ??c m?t s? ?nh thu?c gói ?a s?c ??u tay ??i c?a dragon fist leesin nhé!

gói ?a s?c dragon fist Leesin ??u tay ?ôi
gói ?a s?c dragon fist Leesin ??u tay ?ôi
T?ng h?p trang ph?c gói ?a s?c dragon fist Leesin ??u tay ?ôi
T?ng h?p trang ph?c gói ?a s?c dragon fist Leesin ??u tay ?ôi

3. K?t lu?n

Trên ?ây là m?t s? thông tin v? trang ph?c Dragon fist Leesin và hình n?n ch?t l??ng 4K ?ã ???c skymoba t?ng h?p l?i và g?i ??n các b?n. Trang ch? skymoba.com là kênh chia s? cách ch?i, m?o ch?i hay, hình ?nh ??p c?a Liên Minh Huy?n Tho?i. B?n ??c có th? tham kh?o thêm danh sách hình ?nh ??p khác bên d??i nhé!

Xem thêm nhi?u ?nh ??p Liên Minh Huy?n Tho?i ? trang ch? c?a Skymoba.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here