Akali mùa 11 – B?ng ng?c Akali, cách ch?i và cách lên ?? Akali chu?n

0
289
?nh ??i di?n Akali

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Akali – Sát th? ??n ??c, là nhân v?t thu?c top meta hi?n t?i. Qua 3 l?n b? neft c?c m?nh tay t? Riot, nh?ng cô ta v?n ???c tin t??ng. T?i sao v?y? B? chiêu th?c c? ??ng, sát th??ng l?n k?t li?u m?i m?c tiêu nhanh chóng khi?n Akali tr? thành n?i khi?p s? c?a m?i t??ng ??i ??u. V?y b?n hãy cùng Skymoba tìm hi?u v? b?ng ng?c Akali, cách lên ?? và cách ch?i Akali nhé!

1. B?ng ng?c Akali chu?n nh?t

Trong vi?c ch?n b?ng ng?c Akali, ?i?m ng?c ph?”Hi?n Di?n Trí Tu?” là không th? thay ??i. Vì nó s? h?i m?t ph?n n?i n?ng cho Akali khi tham gia h? g?c. Có th? b?n ?ã bi?t, Akali có ?i?m n?i n?ng khá th?p. D??i ?ây là cách ch?n b?ng ng?c Akali theo v? trí chu?n nh?t theo cá nhân mình.

1.1. B?ng ng?c Akali Mid

Akali Mid là v? trí th? hi?n ???c s?c m?nh l?n nh?t c?a v? t??ng này. K? n?ng c? ??ng cho phép Akali lùi v? an toàn m?i l?n b? gank. Sát th??ng l?n cùng v?i chiêu R có th? l??t kho?ng cách xa, b?n có th? b?ng tr? và thoát ra an toàn. Ng?c chính c?a b?ng ng?c Akali Mid nên s? d?ng là “S?c ?i?n”. Khi ?ó, Akali s? gây ???c sát th??ng l?n sau 3 l?n tung chiêu.

B?ng ng?c Akali Mid
B?ng ng?c Akali Mid

S?c ?i?nS?c ?i?n : Akali s? gây thêm sát th??ng sau 3 l?n tung chiêu và ?ánh th??ng. ?i?m ng?c này r?t thích h?p ?? d?n sát th??ng.

Tác ??ng B?t Ch?tTác ??ng B?t Ch?t : Sau khi l??t b?ng chiêu R, Akali s? t?ng m?nh s?c m?nh công kích trong vòng 5 giây.

Thu Th?p Nhãn C?uThu Th?p Nhãn C?u: Tham gia h? g?c giúp thu th?p thêm nhãn c?u. N?u ??t s? l??ng c?u t?i ?a là 10, Akali s? ???c c?ng thêm s?c m?nh thích ?ng.

Th? S?n Tham LamTh? S?n Tham Lam : Akali s? ???c t?ng m?nh v? ch? s? hút máu toàn ph?n.

Hi?n Di?n Trí TuêHi?n Di?n Trí Tuê : ?i?m y?u c?a Akali chính là n?i n?ng. Do ?ó ?ây là ?i?m ng?c b?t bu?c ph?i lên. Nó giúp Akali h?i l?i m?t ph?n n?i n?ng khi tham gia h? g?c.

Nhát Chém Ân HuêNhát Chém Ân Huê: Gây thêm 8% sát th??ng lên t??ng d??i 40% máu. Akali s? d? dàng k?t li?u k? ??ch h?n v?i kh? n?ng d?n sát th??ng nhanh.

Ng?c S?c m?nh thích ?ng: T?ng 9 s?c m?nh thích ?ng

Ng?c Giáp: T?ng 6 giáp. B?n c?ng có th? ??i thành ?i?m ng?c c?ng kháng phép n?u ??i ??u nh?ng t??ng pháp s?.

Nhánh ng?c ph? b?n có th? ch?n nh?ng ?i?m t?ng kh? n?ng h?i ph?c t? k? n?ng nh? “V? Máu” và “Th? S?n Tham Lam ? nhánh Áp ??o.

1.2. B?ng ng?c Akali Top

B?ng ng?c Akali Top
B?ng ng?c Akali Top

B?n s? g?p các t??ng ??u s? ho?c ch?ng ch?u nh? Orn, Illaoi, Renekton… khi ch?i Akali Top. Chúng có kh? n?ng ch?u sát th??ng và l?i lên ?? tank c?c khó ch?u v?i Akali. Vi?c d?n sát th??ng là không th?, b?n c?n ch?n b?ng ng?c có th? gây sát th??ng theo th?i gian. Khi ?ó, ng?c chính “Chinh Ph?c” s? phát huy t?i ?a kh? n?ng c?a mình.

Chinh Ph?cChinh Ph?c : Gây sát th??ng lên k? ??ch giúp c?ng d?n ?i?m ch?nh ph?c. Khi ?ó, Akali s? gây thêm nhi?u sát th??ng và ???c c?ng d?n ??n 12 l?n.

Hi?n Di?n Trí TuêHi?n Di?n Trí Tuê : ?i?m y?u c?a Akali chính là n?i n?ng. Do ?ó ?ây là ?i?m ng?c b?t bu?c ph?i lên. Nó giúp Akali h?i l?i m?t ph?n n?i n?ng khi tham gia h? g?c.

Huy?n Tho?i Hút MáuHuy?n Tho?i Hút Máu: T?ng 0.6% hút máu sau m?i c?ng d?n, t?i ?a 15 l?n.

Nhát Chém Ân HuêNhát Chém Ân Huê: Gây thêm 8% sát th??ng lên t??ng d??i 40% máu. Akali s? d? dàng k?t li?u k? ??ch h?n v?i kh? n?ng d?n sát th??ng nhanh.

V? MáuV? Máu : T?ng kh? n?ng h?i máu theo sát th??ng k? n?ng cho Akali.

Th? S?n Tham LamTh? S?n Tham Lam : Akali s? ???c t?ng m?nh v? ch? s? hút máu toàn ph?n.

2. Cách lên ?? Akali và Phép b? tr?

Khi lên ?? Akali, 2 trang b? ???c nhi?u ng??i l?a ch?n nh?t là Quy?n Tr??ng Ác Th?n và ??ng H? Cát Zhonya. Chúng giúp Akali h?i máu theo sát th??ng gây ra và t?n t?i lâu trong giao tranh. Nh?ng trang b? còn l?i, b?n có th? tùy ý l?a ch?n theo di?n bi?n tr?n ??u. D??i ?ây là m?t s? g?i ý c?a mình v? cách lên ?? cho v? t??ng này:

2.1.Trang b? kh?i ??u

Trang b? kh?i ??u cho Akali
Trang b? kh?i ??u cho Akali

Khiên Doran c?c k? thích h?p cho c? Akali Mid và Akali Top trong giai ?o?n ??u. B?n có th? tr? ???ng ??n khi ??t ???c c?p ?? 3 ?? có ?? b? chiêu th?c.

2.2. Trang b? hoàn ch?nh

Lên ?? Akali Top:

Lên ?? Akali Top
Lên ?? Akali Top

Nh?ng t??ng ?i top th??ng lên cách trang b? tank khá trâu. Do ?ó, b?n c?n lên nh?ng ?? xuyên giáp (Tr??ng H? Vô) và gi?m kh? n?ng h?i ph?c (Qu? Th?).

Lên ?? Akali Mid:

Lên ?? Akali Mid
Lên ?? Akali Mid

Dây chuy?n ch? th?p r?t h?u ích ?? b?n né nh?ng k? n?ng kh?ng ch? t? ??i ph??ng. Tuy nhiên, nó ch? ch?ng ???c l?n ??u tiên và có th?i gian h?i.

Tham kh?o cách lên ?? Akali c?a game th? n?i ti?ng:

 • Faker
Faker lên ?? Akali
Faker lên ?? Akali

Faker l?a ch?n ?ai Tên l?a thay vì Quy?n Tr??ng Ác Th?n vì anh ?y mu?n t?ng kh? n?ng ti?p c?n m?c tiêu khi không có chiêu cu?i.

2.3. Phép b? tr? Akali

Dù Akali r?t c? ??ng, nh?ng phép b? tr? T?c Bi?n v?n r?t c?n thi?t. Còn l?i, b?n có th? l?a ch?n gi?a thiêu ??t và d?ch chuy?n tùy theo b?n ch?i Akali Mid (Thiêu ??t) hay Akali Top (D?ch chuy?n).

Phép b? tr? Akali
Phép b? tr? Akali

3. Cách ch?i Akali

3.1. B? k? n?ng

B? k? n?ng Akali - Skymoba.com
B? k? n?ng Akali

N?i t?i AkaliN?i t?i – D?u ?n Sát Th?

Dùng k? n?ng gây sát th??ng lên t??ng s? t?o ra vòng tròn xung quanh m?c tiêu. B??c qua vòng tròn c??ng hóa l??i li?m, giúp t?ng t?m và sát th??ng cho ?òn ?ánh k? ti?p c?a cô. ?òn ?ánh này c?ng h?i l?i m?t ít n?i n?ng.

K? n?ng Q AkaliPhi ?ao N?m Cánh – Q

Akali ném n?m phi ?ao theo hình cung h?p, gây sát th??ng theo s?c m?nh công kích c?ng thêm và s?c m?nh phép thu?t. ??ng th?i k? ??ch c?ng b? làm ch?m

K? n?ng W AkaliBom Khói – W

Akali h?i l?i n?i n?ng và t?o ra ?ám khói mù d?n d?n lan t?a thành m?t vùng có hình nh?n. Khi ??ng trong khói mù, Akali ???c che ph? và t?ng t?c ?? di chuy?n. T?n công k? ??ch s? khi?n cô b? l? di?n trong thoáng ch?c.

K? n?ng E AkaliPhóng Phi Tiêu – E

Akali nh?y lùi l?i và phóng phi tiêu ra tr??c m?t, gây sát th??ng và ?ánh d?u k? ??ch ??u tiên trúng ph?i. Tái kích ho?t Phóng Phi Tiêu ?? l??t t?i m?c tiêu b? ?ánh d?u và gây thêm sát th??ng.

K? n?ng R AkaliChiêu cu?i – Sát Chiêu Hoàn H?o

Akali l??t t?i m?c tiêu b? ch?n và gây sát th??ng v?t lý. Tái kích ho?t, Akali l??t qua và gây sát th??ng chu?n lên t?t c? k? ??ch trúng ph?i.

3.2. Th? t? nâng k? n?ng

Q là chiêu th?c có h?i chiêu nhanh nh?t và sát th??ng khá l?n trong b? k? n?ng. Do ?ó, b?n nên ?u tiên t?ng t?i ?a vào Q tr??c, sau ?ó ??n E.

Th? t? nâng k? n?ng Akali - Skymoba.com
Th? t? nâng k? n?ng Akali – Skymoba.com

3.3. ?u ?i?m và nh??c ?i?m c?a Akali

?u ?i?m

 • Sát th??ng l?n, gi?t ch?t ??i ph??ng nhanh g?n
 • B? chiêu th?c c? ??ng cao, d? dàng thoát thân ho?c truy ?u?i k? ??ch
 • K? n?ng W – “Bom Khói” giúp Akali tàng hình trong th?i gian ng?n, lôi kéo ???c nhi?u th?i gian và không b? ch?n làm m?c tiêu.

Nh??c ?i?m

 • Máu t?ng khá th?p nên d? ch?t khi b? d?n sát th??ng khi lao vào team ??ch
 • N?i n?ng hao h?t khi th?c hi?n combo, n?u không gi?t ???c ??i ph??ng thì b?n tr? nên vô h?i
 • B? chiêu th?c hoàn toàn là ??nh h??ng, c?n ng??i ch?i ph?i có chút k? n?ng

3.4. Khi nào nên ch?i Akali?

Theo mình th?y, Akali có th? ?i ???ng v?i m?i v? t??ng. Do ?ó, ch? c?n b?n thích thì ??u có th? mang v? t??ng này vào ??u tr??ng công lý. Ch? c?n b?n ch?n b?ng ng?c và ?i lane h?p lý thì có th? t? tin ??i ??u v?i m?i ??i th?.

Akali m?nh h?n khi ??i ??u v?i:

T??ng y?u h?n Akali
T??ng y?u h?n Akali

3.5. Cách trao ??i chiêu th?c và combo

Cách trao ??i chiêu th?c

 • Lv1: Q > A > Q
 • Lv2: Q > A > E1 > E2 > A >Q
 • lv3: Trao ??i t??ng t? k?t h?p dùng W ?? h?i n?i n?ng và tàng hình tránh b? tr? sát th??ng t? ??i ph??ng.

Combo Akali

Combo Akali có nhi?u ki?u khác nhau do b? chiêu th?c c? ??ng, khó ?oán.

Combo Akali ??n gi?n và thông d?ng nh?t: R1 > Q > E1 > E2 > Q > R2

V?i combo này, b?n có th?  h? g?c m?t v? t??ng máu gi?y. Nh?ng v?i v? t??ng ch?ng ch?u t?t thì sao? B?n c?n k?t h?p ?ánh th??ng ?? h?i n?i n?ng và ch? dùng R2 khi ?ã gây ???c nhi?u sát th??ng. Vì R2 s? gây sát th??ng chu?n theo % máu ?ã m?t c?a ??i ph??ng.

B?n hãy cùng chúng tôi xem nh?ng ng??i ch?i có k? n?ng h? combo Akali và ch?i nh? th? nào nhé!

(video s? s?m ???c thêm vào)

4. M?t s? m?o khi ch?i Akali

D??i ?ây là nh?ng m?o mà mình bi?t sau th?i gian dài ch?i v? t??ng này:

 • E c?a Akali có th? ?ánh d?u vào bom khói ?? b?n quay ng??c tr? l?i. B?n hãy t?n d?ng ?? t?o nh?ng pha b?t ng? cho ??i ph??ng.
 • Khi b?n E trúng các t??ng nh? Shen, Tahmken, TF thì b?n có th? E l?n n?a ?? ?i theo Ulti c?a chúng. ?i?u này ?úng c? khi ??i ph??ng s? d?ng d?ch chuy?n.
 • M?i khi s? d?ng k? n?ng trúng, hãy ch?y ra ngoài vòng tròn ?? nh?t n?i t?i. Nó giúp b?n ?ánh th??ng ?au h?n và h?i l?i m?t ph?n n?i n?ng. ?i?u này r?t h?u ích n?u b?n ?i v?i t??ng ??u s? và ch?ng ch?u.
 • ?n trong bom khói v?n s? b? phát hi?n tr??c nh?ng k? n?ng soi sáng nh? ??i ??a Ch?n c?a Leesin. B?n ??ng quá ch? quan ?? r?i n?m xu?ng m?t cách ?áng ti?c.
 • T?n d?ng b? k? n?ng c? ??ng c?a Akali ?? ti?p c?n và h? g?c các sát th??ng ch? l?c c?a ??i ph??ng nh? AD, Pháp s?.

5. Kh?c ch? Akali

Dù Akali có m?nh ??n ?âu, v?n s? ph?i ??ng c?a d??i n?u bi?t cách kh?c ch?. Chúng tôi s? ch? cho b?n m?t s? cách ?? ?i ???ng v?i Akali:

 • ??ng m?i trao ??i chiêu th?c v?i Akali, hãy ??y ???ng th?t nhanh và ?i gank ? nh?ng lane khác. T??ng g?i ý: Ryze, Galio, Morgana…
 • S? d?ng các v? t??ng có không ch? t?t ?? h?n ch? nh?p ?? t?n công c?a Akali
 • Tránh xa bom khói khi Akali ?ang ?n mình trong ?ó. B?i vì cô ta s? liên t?c t?n công b?n và ?n mình nhanh chóng khi?n b?n không th? làm gì.
 • Khi ?ã th?p máu mà Akali còn chiêu cu?i, hãy bi?n v?. V?i b? chiêu th?c c? ??ng, cô ta có th? gi?t b?n trong tr? và thoát ra an toàn
 • Akali s? ph? n?u s? d?ng h?t m?t combo. Vì th?, phép b? tr? ki?t s?c c?c k? h?u d?ng ?? ??i ??u v?i cô nàng. B?n s? tho?i mái t?n công n?u còn s?ng sau ?ó.

Nh?ng v? t??ng ?i ???ng t?t v?i Akali:

T??ng kh?c ch? Akali- Skymoba.com
T??ng kh?c ch? Akali

 

7. K?t lu?n

Mình hi v?ng r?ng, qua bài vi?t này b?n s? hi?u rõ h?n v? v? t??ng Akali. T? cách ch?n b?ng ng?c Akali, lên ??, cách ch?i Akali và cách kh?c ch? ??u là nh?ng tr?i nghi?m và ki?n th?c mà b?n mình h?c ???c. N?u có gì thi?u sót, hi v?ng nh?n ???c góp ý t? m?i ng??i. C?m ?n các b?n ?ã quan tâm ??n bài vi?t này c?a Skymoba.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here