Cách combo Yasuo, combo nh? m?t best Yasuo, combo m?i nh?t c?a Yasuo

0
215
Cách combo Yasuo
Cách combo Yasuo

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

V? t??ng qu?c dân Yasuo luôn ???c yêu thích vì b? k? n?ng ?o di?u, combo b?t m?t. Yasuo có r?t nhi?u combo khác nhau và có tính b?t ng? c?c l?n. B?n bi?t combo nào c?a Yasuo r?i? B?n ?ã bi?t cách th?c hi?n nó sao cho hi?u qu? ch?a? V?y hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây c?a Skymoba, b?n s? ???c gi?i thi?u các cách combo Yasuo nh? m?t best Yasuo th? gi?i!

1. L?i ích khi bi?t nhi?u combo Yasuo

Có th? b?n ?ã bi?t cách ch?i Yasuo t?t, nh?ng cách combo Yasuo thì mình ngh? b?n không bi?t nhi?u. ?ó c?ng là lý do mà b?n tìm ??n bài bi?t này ?úng không? Nh?ng v?i mình, có r?t nhi?u lý do khác ?? b?n nên h?c nhi?u combo Yasuo. T?i sao ??

1.1. Có th? ph?n x? nhanh v?i nhi?u tình hu?ng

?? mình ví d? cho b?n d? hi?u h?n nhé! V?i combo E + Q + Flash c?a Yasuo, b?n có th? gây b?t ng? v?i ??i ph??ng. R?t khó ?? có th? ph?n x? tr??c combo k?t h?p Flash, vì chúng nhanh và r?t b?t ng?. Nh?ng nh?ng lúc b?n không có Flash thì sao? ?ó là lúc các combo Yasuo khác phát huy kh? n?ng c?a nó.

1.2. Th? hi?n combo Yasuo v?i b?n bè 

??c thù c?a trò ch?i Liên Minh Huy?n Tho?i là tr?n ??u s? h?p d?n h?n n?u ch?i cùng l? b?n. H?n n?a, chúng s? ph?i há h?c mi?ng khi b?n th?c hi?n ???c m?t pha outplay ??i ph??ng hay là m?t pha combo ??p m?t. Yasuo là v? t??ng r?t thích h?p ?? b?n th? hi?n tr??c l? b?n ?ó. Các combo ?o di?u, l? l??t ??n chóng m?t nh?ng vô cùng ??p m?t là cách t?t nh?t th? hi?n trình c?a b?n.

Th? hi?n combo Yasuo v?i l? b?n
Th? hi?n Yasuo v?i l? b?n

 1.3. ??n gi?n ch? là ?am mê

M?y ai mà không thích ch?i Yasuo! Câu nói này khá ?úng và v? t??ng này luôn ???c ch?n n?u không b? c?m trong x?p h?ng. N?u b?n là m?t ng??i yêu thích yasuo, hay ??n gi?n là mu?n tr? thành one champ Yasuo thì ?i?u thi?t y?u ph?i bi?t là th?c hi?n ???c nhi?u combo ph?c t?p. Vì th?, bài vi?t này r?t h?u ích cho b?n!

2. H??ng d?n các cách Combo Yasuo

Sau ?ây, mình s? gi?i thi?u ??n các b?n m?t s? combo thông d?ng nh?t c?a Yasuo. ?ây là nh?ng combo Yasuo hay và r?t hi?u qu?. Minh ch?ng là mình th?y nh?ng main Yasuo th? gi?i và c? Vi?t Nam th??ng hay s? d?ng trong rank. V?a t?o ???c b?t ng? cho ??i ph??ng, v?a khi?n ng??i xem c?m th?y thích thú.

2.1. Cách combo Yasuo EQ-Flash

?ây là combo ??n gi?n, d? th?c hi?n và hi?u qu? khi ch?i Yasuo. H?n n?a nó còn là ti?n ?? ?? b?n th?c hi?n các combo khó h?n.

L?i ích : H?t tung k? ??ch m?t cách b?t ng? b?ng Flash

Cách b?m : gi?ng nh? tên g?i, b?n ch? c?n EQ + Flash + R. Nh?ng hãy th?c hi?n nhanh m?t chút, n?u b?n Flash khi Quét Ki?m ?ã th?c hi?n xong thì k? ??ch s? không b? h?t tung.

2.2. Cách combo Yasuo Hexblade

Combo Hexblade (hay còn g?i là combo E+Q+?ai Tên L?a) là m?t combo Yasuo h?u ích ?? ti?p c?n m?c tiêu.

L?i ích :

  • H?t tung k? ??ch trong kho?ng cách l??t c?a ?ai Tên L?a
  • Thay th? khi b?n không có Flash

Cách b?m :  EQ + ?ai Tên L?a + R

L?u ý :  Sau khi b?m ?ai Tên L?a, b?n không nên b?m thêm b?t k? nút nào khác, k? c? nút di chuy?n. B?t k? ??ng tác th?a nào sau khi b?m ?ai Tên L?a s? h?y combo ?ó. Do ?ó, sau khi b?n b?m ?ai Tên L?a, b?n hãy buông h?t tay thì ngay sau ?ó k? ??ch s? b? h?t tung.

2.3. Cách combo Yasuo Hexblade + Flash

?? th?c hi?n ???c combo này, b?n c?n luy?n t?p r?t nhi?u. Ngoài vi?c b?m nhanh, chu?n thì b?n c?n c?n ???c ?? tr? c?a ?ai Tên L?a (kho?ng 0.1s). Cho nh?ng ai ch?a bi?t, thì sau khi b?n s? d?ng ?ai Tên L?a thì không th? Flash ngay ???c. Mà khi ?ó b?n ph?i ??i 0.1s thì m?i có th? b?m ti?p Flash. Do ?ó n?u b?n làm không ?úng nh?p s? không th? combo thành công.

L?i ích : ti?p c?n và h?t tung m?c tiêu ? kho?ng cách r?t xa.

?i?u ki?n : t?c ?ánh ?? 1.3

Cách b?m : EQ + ?ai Tên L?a (?? tr? 0.1s) + Flash + EQ + R

2.4. Cách combo Yauso Airblade

?ây là combo khá ph? bi?n c?a ng??i ch?i Yasuo. Combo Airblade có th? d?n damage khá t?t và còn tích ???c l?c ngay sau khi R.

L?i ích : D?n damage t?t, có s?n l?c sau khi R

?i?u ki?n : t?c ?ánh t?i thi?u 1.34

Cách b?m : Q (có gió) + ?ánh th??ng (A) + EQR + Q

Combo này có ??c ?i?m là t? th? R c?a Yasuo khác v?i khi b?n R thông th??ng. Sau khi R, Yasuo s? ???c tích s?n 1 Q, phát Q th? 2 sau khi R s? giúp Yasuo tích ???c l?c.

L?u ý :

  • B?n có th? không nh?t thi?t ph?i ?ánh th??ng trong combo trên. ?ó ch? là cách c?n ?? tr? ?? sang b??c EQR. Mình ?ã th? r?t nhi?u l?n và tính ???c ?? tr? chính xác nh?t là b?ng th?i gian m?t ?òn ?ánh th??ng (C?n b?ng cách ?ánh th??ng vào l?nh c?ng ???c nha!). N?u b?n không th? ti?p c?n ?ánh th??ng thì ph?i c?n ???c ?? tr? m?t cách chính xác nh?t. Ho?c b?n c?ng có th? ?? ý k? ??ch g?n ch?m ??t ?? b?m ti?p EQR.
  • EQR b?n ph?i b?m th?t nhanh và chu?n theo th? t?. N?u không, combo s? l?i ho?c s? R thông th??ng và b?n không th? tích l?c nh? d? tính ban ??u.

2.5. Cách combo Yasuo Resest Q 0 giây

?ây có th? coi là combo khó th?c hi?n nh?t c?a Yasuo. Mình ?ã th? t?p r?t nhi?u l?n và th?nh tho?ng m?i thành công ???c m?t l?n. N?u b?n là ng??i ch?i có k? n?ng, ch?c ch?n s? h?c nhanh h?n mình r?t nhi?u!

L?i ích : d?n damage t?t khi có th? Q 3 l?n liên ti?p, ??p m?t

?i?u ki?n : lên ?ai tên l?a và có t?c ?ánh t?i thi?u 1.3

Cách b?m : Q1 + EQ + ?ai Tên L?a + EQ + Flash + EQ + R

Video c? th? : s? s?m ???c thêm vào

3. L?u ý khi b?n áp d?ng các combo Yasuo

  • ??ng quá l?m d?ng các combo, hãy ch?i th?t ch?c ch?n.
  • Luy?n t?p th?t thành th?o các cách combo Yasuo ?? không ch?t hoang phí trong các tr?n rank. Ngoài vi?c ?nh h??ng ??n x?p h?ng c?a b?n, nó còn làm ??ng ??i khó ch?u và có th? báo cáo hành vi c? tình phá game ?ó!
  • Combo Yasuo k?t h?p ?ai l?ng ch? ?? cho vui, vì lên trang b? này không h? m?nh v?i Yasuo.
  • ??ng lúc nào c?ng dùng combo k?t h?p flash! Nhi?u b?n v?n combo v?i Flash ?? cho ??p m?t, cho dù ?ó là tình hu?ng ??n gi?n. Vi?c phí ph?m flash khi?n b?n m?t nhi?u l?i th? trong l?n giao tranh sau ?ó.

4. K?t lu?n

Trên ?ây là nh?ng cách combo Yasuo mà mình bi?t khi h?c h?i t? nhi?u Best Yasuo th? gi?i. S? sáng t?o là không gi?i h?n, ch?c ch?n còn nhi?u combo Yasuo khác hay h?n và h?p d?n h?n. N?u b?n bi?t nh?ng combo Yasuo khác, hãy chia s? cho nhi?u ng??i có chung ni?m ?am mê v?i b?n nhé!

Xem thêm : n?u b?n yêu thích v? t??ng này, t?i sao không ch?n nh?ng b?c ?nh ??p ?? làm hình n?n, ?nh ??i di?n.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here