Guide Garen mùa 11 – Lên ?? Garen, b?ng ng?c Garen m?nh nh?t

0
229
?vatar Garen

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Garen – Chi?n Binh Demacia ch?c h?n không còn xa l? v?i các game th? Liên Minh Huy?n Tho?i. B? k? n?ng d? ch?i, sát th??ng l?n nh?ng l?i kém c? ??ng khi?n Garen lép v? h?n nh?ng v? t??ng khác. Nh?ng ? mùa 11, v?i s? thay ??i v? trang b?, Garen ?ã n?i lên v?i nh?ng phong cách ch?i m?i. Sau ?ây, Skymoba.com s? h??ng d?n b?n cách lên ?? Garen, b?ng ng?c Garen m?nh nh?t trong meta hi?n t?i nhé!

1. B?ng ng?c Garen chu?n nh?t theo t?ng lane

1.1. B?ng ng?c Garen Top

Nhánh : Chu?n Xác

Ng?c Chính : Chinh Ph?c

B?n có th? ch?n ng?c chính chính ph?c cho Garen h?u h?t các lane. ? nhánh ng?c ph?, b?n có th? l?a ch?n tùy theo di?n bi?n tr?n ??u.

B?ng ng?c Garen Top
B?ng ng?c Garen Top

Chinh Ph?cChinh Ph?c : C?ng d?n t?i ?a 12 ?i?m trong 6s, Garen s? ???c t?ng 2-5 s?c m?nh thích ?ng v?i m?i c?ng d?n.

H?i Máu V??t Tr?iH?i Máu V??t Tr?i : L??ng h?i ph?c khi ??y máu s? chuy?n thành lá ch?n, nhi?u nh?t 10% máu t?i ?a c?a Garen.

Huy?n Tho?i : Kháng Hi?u ?ngHuy?n Tho?i : Kháng Hi?u ?ng: do kém c? ??ng nên Garen c?n ch?n ?i?m ng?c này. H?n s? ???c t?ng 5% kháng hi?u ?ng là 2.5% m?i c?ng d?n, t?i ?a 10.

??n H???n H? : Gây thêm sát th??ng lên k? ??ch d?a trên máu t?i ?a c?a chúng. ?i?m ng?c này r?t h?p v?i Garen Top vì th??ng ??i ??u v?i t??ng ??u s?, ch?ng ch?u.

Tàn Phá H?y Di?tTàn Phá H?y Di?t : Gây sát th??ng lên tr? b?ng 100 + 35% máu t?i ?a c?a Garen, h?i chiêu 45s.

Lan TrànLan Tràn : T?ng l??ng máu t?i ?a khi có lính ??ch ho?c quái ch?t g?n Garen.

1.2. B?ng ng?c Garen Jungle (R?ng)

Nhánh : Chu?n Xác

Ng?c Chính : Chinh Ph?c

? mùa 11, Garen Jungle c?ng khá ???c yêu thích. D?n quái nhanh b?ng k? n?ng Q và E, t?c ?? di chuy?n t? chiêu Q c?ng giúp Garen nhanh chóng ti?p c?n cách lane ?? th?c hi?n gank. V? b?ng ng?c Garen Jungle, nó t??ng t? nh? Garen Top, b?n ch? c?n thay ??i m?t chút ? nhánh ph?.

B?ng ng?c Garen Jungle
B?ng ng?c Garen Jungle

Mau L?Mau L? : Các k? n?ng buff t?c ?? di chuy?n s? có hi?u l?c h?n v?i Garen khi ch?n ?i?m ng?c này. Ngoài ra, h?n còn ???c c?ng thêm 1% t?c ?? di chuy?n g?c.

Th?y Th??ng PhiêuTh?y Th??ng Phiêu : Khi ?i trên sông, Garen s? ???c t?ng thêm t?c ?? di chuy?n và s?c m?nh công kích.

1.3. B?ng ng?c Garen Sp (H? Tr?)

Nhánh : Kiên ??nh

Ng?c Chính : H? V?

Khi b?n ch?i Garen Sp, b?n c?n ph?i ch?p nh?n lên các món trang b? th?. Cùng v?i ?ó, b?ng ng?c Garen Sp c?ng nên ch?n nh?ng ?i?m ng?c t?ng kh? n?ng ch?ng ch?u.

B?ng ng?c Garen Sp
B?ng ng?c Garen Sp

H? V?H? V? : Khi b? t?n công m?t l?p giáp s? xu?t hi?n trong 1.5 ?? b?o v? Garen và ??ng minh ??ng g?n.

Tàn Phá H?y Di?tTàn Phá H?y Di?t : Gây sát th??ng lên tr? b?ng 100 + 35% máu t?i ?a c?a Garen, h?i chiêu 45s.

Giáp C?tGiáp C?t : Garen ???c gi?m 30-60 sát th??ng nh?n vào trong 3 ?òn ?ánh c?a k? ??ch.

Lan TrànLan Tràn : T?ng l??ng máu t?i ?a khi có lính ??ch ho?c quái ch?t g?n Garen.

T?c Bi?n Ma Thu?tT?c Bi?n Ma Thu?t: T?c Bi?n ?ang h?i chiêu s? chuy?n thành T?c Bi?n Ma Thu?t. Garen s? luôn d? dàng ti?p c?n ??i ph??ng.

V?n T?c Ti?p C?nV?n T?c Ti?p C?n : Garen ???c t?ng 7.5% t?c ?? di chuy?n v? phía t??ng ??ch.

1.4. B?ng ng?c Garen Mid

Nhánh : Chu?n Xác

Ng?c Chính : B??c Chân Th?n T?c

Garen Mid có v? là lane khó ?i nh?t. Kh? n?ng ti?p c?n kém, kho?ng cách gi?a tr? và v? trí lính khá g?n khi?n Garen khó ti?p c?n ???c Mid c?a ??i ph??ng, th??ng là pháp s?. Vì th?, b?n s? ph?i tr? lane t?t và di chuy?n ?? t?o l?i th? cho lane khác. T? b?ng ng?c Garen Top, b?n ch? c?n thay ng?c chính thành B??c Chân Th?n T?c.

B?ng ng?c Garen Mid
B?ng ng?c Garen Mid

B??c Chân Th?n T?cB??c Chân Th?n T?c : t?ng t?c ?? di chuy?n và h?i máu cho Garen d?a vào s?c m?nh công kích khi tích ?? ?i?n n?ng. ?i?m ng?c này r?t thích h?p ?? tr? lane.

Qu? C?u H? KhôngQu? C?u H? Không : t?o m?t lá ch?n sát th??ng phép khi d??i 30% máu, nên ch?n khi b?n ?i ???ng v?i pháp s?.

Th?y Th??ng PhiêuTh?y Th??ng Phiêu : Khi ?i trên sông, Garen s? ???c t?ng thêm t?c ?? di chuy?n và s?c m?nh công kích. ?i?m ng?c này giúp cho Garen di chuy?n gi?a cách lane ?? th?c hi?n gank m?t cách hi?u qu? h?n.

2. Lên ?? Garen m?nh nh?t

B?n có th? lên ?? Garen gi?ng nhau ? t?t c? v? trí. Nh?ng chúng tôi s? gi?i thi?u nhi?u ki?u lên ?? h?n ?? b?n tham kh?o.

2.1. Lên ?? Garen Top

 • Trang b? kh?i ??u
Trang b? kh?i ??u Garen Top
Trang b? kh?i ??u Garen Top
 • Phép b? tr?
Phép B? Tr? Garen Top
Phép B? Tr? Garen Top

Trang b? hoàn ch?nh

Lên ?? Garen Top
Lên ?? Garen Top

Rìu ?en r?t thích h?p khi cho Garen h?i chiêu, máu và c? xuyên giáp. Trang b? Th?n Tho?i b?n có th? l?a ch?n Búa Rìu Sát Th?n. Trang b? này gây sát th??ng theo ph?n tr?m máu t?i ?a c?a t??ng ??ch. Ngoài ra, b?n có th? ?u tiên lên m?t chút trang b? th? nh? Giáp Li?t S? hay Giáp Tâm Linh.

2.2. Lên ?? Garen Jungle

 • Trang b? kh?i ??u Trang b? kh?i ??u Garen Jungle

Trang b? kh?i ??u Garen Jungle

 • Phép b? tr?
Phép B? Tr? Garen Jungle
Phép B? Tr? Garen Jungle

Trang b? hoàn ch?nh

Lên ?? Garen Jungle
Lên ?? Garen Jungle

Garen Jungle c?n nhi?u t?c ?? di chuy?n ?? liên t?c ??o ???ng. Vi?c xu?t hi?n liên t?c t?i các lane s? t?o nhi?u l?i th? cho team. Vì th?, chúng tôi g?i ý b?n l?a ch?n Trang b? Th?n Tho?i là Giáp Gia T?c Hóa Cu?ng. V?a có thêm ch?ng ch?u l?i t?ng nhi?u t?c ?? di chuy?n khi kích ho?t.

2.3. Lên ?? Garen Sp

 • Trang b? kh?i ??u
Trang b? kh?i ??u Garen Sp
Trang b? kh?i ??u Garen Sp
 • Phép b? tr?
Phép B? Tr? Garen Sp
Phép B? Tr? Garen Sp

Trang b? hoàn ch?nh

Lên ?? Garen Sp
Lên ?? Garen Sp

?? làm tròn nhi?m v? c?a m?t Sp, b?n hãy lên các trang b? h? tr? và ch?ng ch?u. Giáp Thép ban ??u s? nâng c?p thành Giáp Thép C? Ng?. Dây Chuy?n Iron Solari có th? buff giáp ?? b?o v? ??ng minh, ??c bi?t là AD. Ngoài ra, b?n hãy lên T? Bão Zeke ?? buff t?c ?ánh cho AD và m?t s? trang b? th?.

2.4. Lên ?? Garen Mid

 • Trang b? kh?i ??uTrang b? kh?i ??u Garen Mid

Trang b? kh?i ??u Garen Mid

 • Phép b? tr?
Phép B? Tr? Garen Mid
Phép B? Tr? Garen Mid – Skymoba.com

Trang b? hoàn ch?nh

Lên ?? Garen Mid
Lên ?? Garen Mid – Skymoba.com

B?n có th? l?y nguyên b? Trang b? Garen Top ?? lên. Tuy nhiên, n?u ??i ??u v?i t??ng pháp s?, hãy lên thêm Giáp Tâm linh và Ki?m R?ng C?a.

2.5. Garen Cung Phong Linh

?ây là cách lên ?? Garen khá hay mà mình tình c? bi?t ???c t? m?t Youtuber. Tuy nhiên, cách lên ?? này ch? cho vui ch? nó không m?nh khi v? late. N?u b?n ?ang quá m?nh, hãy lên theo cách này vì nó vô cùng thú v?.

Garen Cung Phong Linh
Garen Cung Phong Linh

Kích ho?t Cung Phong Linh, Garen s? l??t v? phía ch? ??nh. Cùng v?i t?c ?? di chuy?n c?a chiêu Q, Garen s? ti?p c?n m?c tiêu nhanh h?n, ??c bi?t là x? th? và pháp s? c?a ??i ph??ng. Khi ?ó, ?i?m y?u thi?u c? ??ng c?a Garen s? ???c lo?i b?. Khi gây sát th??ng lên t??ng ??ch, Th??ng Ph?c H?n s? làm gi?m t?c ?? di chuy?n c?a h?n 30%. Ch?c ch?n r?ng AD và Pháp s? ??i ph??ng s? c?m th?y vô cùng khó ch?u tr??c ?? c?c m?ch c?a Garen.

3. Cách ch?i Garen theo t?ng giai ?o?n

3.1. T?ng quan v? Garen

Phong cách: Ch?ng ch?u, gây sát th??ng ch? y?u b?ng k? n?ng, không c? ??ng

Ch?m ?i?m ?? khó : 1/3

T?ng quan v? Garen
T?ng quan v? Garen

3.2. K? n?ng c?a Garen

N?i T?i GarenN?i t?i : B?n B?

Garen h?i l?i m?t ph?n máu t?i ?a m?i giây n?u không ch?u sát th??ng t? t??ng ??ch. Sát th??ng t? lính không làm m?t hi?u ?ng B?n B?.

K? N?ng Q GarenQ – ?òn Quy?t ??nh

Kích ho?t Q, Garen t?ng t?c ?? di chuy?n và xóa b? m?i hi?u ?ng làm ch?m trên b?n thân. ?òn ?ánh ti?p theo gây sát th??ng v?t lý và làm câm l?ng chúng.

K? N?ng W GarenW – Lòng Can ??m

Khi tham gia h? g?c, Garen t?ng v?nh vi?n giáp và kháng phép. Ngoài ra, khi kích ho?t Garen s? t?o m?t l?p lá ch?n và kháng hi?u ?ng trong ch?c lát.

K? N?ng E GarenE – Phán Quy?t

Garen xoay tròn và gây sát th??ng v?t lý lên t?t c? k? ??ch g?n ?ó. K? ??ch b? trúng trên 4 l?n xoay s? b? gi?m 25% giáp.

K? N?ng R GarenR – Công Lý Demacia

Garen tri?u h?i s?c m?nh chi?n binh Demacia, c?m ki?m xu?ng k? ??ch ???c ch?n và gây sát th??ng chu?n

3.3. Th? t? nâng c?p k? n?ng

Garen nên ???c c?ng max vào E tr??c ?? t?ng kh? n?ng d?n linh. Ngoài ra, sát th??ng t? chiêu E c?ng r?t l?n. N?u b?n ch?i Garen Sp, hãy t?ng max vào W ?? t?ng kh? n?ng ch?ng ch?u.

Nâng C?p K? N?ng Garen
Nâng C?p K? N?ng Garen

3.4. Cách ch?i Garen

Mình s? phân chia ra làm 3 giai ?o?n chính:

 • ??u game : Garen ??u game khá m?nh v?i b? k? n?ng c?a h?n. Do ?ó, b?n hãy t?n d?ng ?i?u này ?? c?u máu ??i ph??ng. Sau khi trao ??i, hãy lùi l?i m?t chút ?? Garen h?i l?i máu b?ng n?i t?i. C? nh? v?y, b?n có th? d? dàng giành l?i th? ??u tr?n.
 • Gi?a game: Khi ?ã có l??ng trang b? nh?t ??nh, b?n c?n ch?u khó di chuy?n ?? k?t h?p v?i ??ng ??i. Do Garen khá thi?u c? ??ng, nên b?n c?n có ??ng ??i gây hi?u ?ng kh?ng ch? ?? có th? d? dàng ti?p c?n. Kh? n?ng ??y lính nhanh b?ng E khi?n b?n có th? tham gia m?i ?i?m nóng nh?ng v?n không hao h?t v? ch? s? lính.
 • Cu?i game: ?ây là lúc Garen không còn quá nguy hi?m v?i sát th??ng ch? l?c c?a ??i ph??ng khi h? ?ã có ?? ??. N?u b?n ?ang lên ?? th?, hãy ch?u khó ?i cùng team ?? b?o kê sát th??ng ch? l?c nh? AD và Mid. Còn khi b?n ?ang lên nhi?u damage thì hãy chuy?n h??ng sang ??y l?. Garen ??y l? c?c t?t vì d?n lính nhanh và gây damage tr? khá to b?ng chiêu Q. Vi?c ??y l? nh? v?y s? hút ???c ng??i c?a team ??ch và t?o nhi?u kho?ng tr?ng cho team mình.

Combo Garen

Combo thông d?ng nh?t : Q > E > R

4. Cách kh?c ch? Garen

D??i ?ây là m?t s? m?o h?u ích khi ?i ???ng v?i Garen:

 • Khi th?y Garen b?t Q và lao lên, hãy lùi l?i m?t chút ?? nó h?t hi?u l?c. N?u ?? h?n Q trúng, b?n s? b? câm l?ng và không th? s? d?ng k? n?ng. Khi ?ó, h?n có th? tho?i mái c?u máu b?ng vi?c xoay E
 • ?u tiên lên ?? gi?m h?i máu tr??c vì n?i t?i c?a Garen h?i ph?c r?t t?t
 • Garen ??y lính khá nhanh, hãy ?óng b?ng lính g?n tr? ?? ??i r?ng gank
 • Garen không m?nh trong giao tranh t?ng, hãy t?n d?ng ?i?u này

Các v? t??ng có th? ?i ???ng t?t v?i Garen:

T??ng Kh?c Ch? Garen
T??ng Kh?c Ch? Garen

5. K?t lu?n

Trên ?ây là cách lên ?? Garen, b?ng ng?c và cách ch?i Garen chu?n nh?t mà mình tìm hi?u. Hi v?ng r?ng bài vi?t này s? giúp b?n ch?i Garen t?t h?n trong giai ?o?n ??u và c? khi v? late. N?u có gì thi?u sót mong nh?n ???c s? góp ý t? các b?n!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here