Gwen mùa 11: B?ng ng?c và cách lên trang b? Gwen m?i nh?t

0
210

Gwen – Búp bê ??c nguy?n:Gwen là m?t nhà vô ??ch xinh ??p! Skymoba s? h??ng d?n các b?n cách lên b?ng ng?c và trang b? Gwen m?nh nh?t theo game th? thi ??u

1. B?ng ng?c Gwen mùa 11 m?i nh?t

1.1. B?ng ng?c Gwen ?i Top

B?ng ng?c Gwen ?i top
B?ng ng?c Gwen ?i top m?i nh?t

B?ng ng?c chính: Chu?n xác

Chinh ph?c

 • Ng?c chinh ph?c: phù h?p v?i k? n?ng Q giúp Gwen tích ?i?m c?ng d?n nhanh và chi?m ???c ?u th?.

??c th?ng

 • ??c th?ng: Giúp Gwen h?i 12% máu và thêm 20 vàng.

 

Huy?n tho?i t?c ?? ?ánh

 • Huy?n tho?i t?c ?? ?ánh: Gwen tham gia h? g?c ??i ph??ng s? t?ng v?nh vi?n t?c ?? ?ánh.

Nhát chém ân hu?

 • Nhát chém ân hu?: Gwen gây thêm sát th??ng lên t??ng khi ??i th? th?p máu

 

B?ng ng?c ph?: Th?ng ti?n s?c m?nh => Cu?ng phong tích t?

Ng?c b? tr? Gwen Top: 10% t?c ?? ?ánh, 6 giáp và 9 s?c m?nh thích ?ng

1.2. B?ng ng?c Gwen ?i R?ng

?ây là cách builds b?ng ng?c mà ?a s? game th? chuyên nghi?p s? d?ng Gwen ?i r?ng. ?ây c?ng chính là b?ng ng?c Gwen ph? bi?n nh?t!

B?ng ng?c Gwen ?i r?ng mùa 11
B?ng ng?c Gwen ?i r?ng mùa 11 m?nh nh?t

Gwen là m?t trong nh?ng nhân v?t chính c?a Skymoba và tôi th?c s? thích ?óng vai cô ?y. Tôi c?ng ngh? r?ng tôi khá gi?i và tôi ?ã dành nhi?u th?i gian ?? luy?n t?p cô ?y, và d??i ?ây là b?ng ng?c Gwen m?nh nh?t:

B?ng ng?c chính Gwen: Chinh ph?c > ??c th?ng > Huy?n tho?i > Ch?t ch?n cu?i cùng

B?ng b? tr? Gwen ph?: C?m h?ng

Th?u kính v? tr?

 • Th?u kính v? tr?: T?ng cho Gwen 18 ?i?m phép b? tr? và 10 ?i?m h?i trang b?

 

b??c chân màu nhi?m

 • B??c chân màu nhi?m: Gwen ???c nh?n giày mi?n phí, ti?t ki?m ???c vàng trong th?i gian ??u tr?n.

Ng?c b? tr? Gwen r?ng: 10% t?c ?? ?ánh, 6 giáp và 9 s?c m?nh thích ?ng

1.3. B?ng ng?c Gwen ?i Mid

B?ng ng?c Gwen ?i mid mùa 11 này Skymoba ?ã tìm hi?u r?t k? t? các game th? n?i ti?ng th? gi?i, hôm nay Skymoba s? gi?i thi?u t?i các b?n b?ng b? tr? Gwen tuy?t v?i này nhé.

B?ng ng?c Gwen ?i mid
B?ng ng?c Gwen ?i mid m?nh nh?t

B?ng ng?c chính Gwen: Chinh ph?c > ??c th?ng > Huy?n tho?i > Ch?t ch?n cu?i cùng

B?ng b? tr? Gwen ph?: Áp ??o

v? máu

 • V? máu: T?ng kh? n?ng h?i máu cho Gwen khi gây ra sát th??ng

 

th? s?n tham lam

 • Th? s?n tham lam: Gwen tham gia h? g?c m?c tiêu s? ???c t?ng v?nh vi?n hút máu toàn ph?n

Ng?c b? tr? Gwen r?ng: 10% t?c ?? ?ánh, 6 giáp và 9 s?c m?nh thích ?ng

2. Cách lên ?? cho Gwen mùa 11 m?nh nh?t

B?n ?ang phân vân ch?a bi?t cách lên trang b? cho Gwen mùa 11 nh? th? nào? Skymoba s? h??ng d?n các b?n cách lên trang b? Gwen m?nh nh?t!

2.1. B? trang b? hoàn thi?n cho Gwen ?i R?ng c?a Sofm

Tôi ?ã xem Sofm thi ??u r?t nhi?u l?n, c?u ?y luôn cho tôi nh?ng ?i?u b?t ng? m?i khi ?i r?ng t?i các tr?n thi ??u l?n. Skymoba s? chia s? cho các b?n b? trang b? ?i mid Gwen c?a c?u ?y nhé.

Trang b? cho Gwen ?i r?ng mùa 11
Trang b? cho Gwen ?i r?ng m?nh nh?t c?a Sofm

giày th?y ngânGiày th?y ngân: ??i v?i cách xây d?ng này, tôi th?c s? khuyên b?n nên ?i giày phòng th?. vì tôi th??ng trang bí giày này trong tr?n ??u t?m c?.

?ai tên l?a Hextech

?ai tên l?a Hextech: (trang b? th?n tho?i) này giúp cho Gwen t?ng kh? n?ng ?i gank gây sát th??ng l?n trên di?n r?ng và ti?p c?n ??i th? nhanh h?n.

??ng h? cát

??ng h? cát: Giúp Gwen b?t t? trong 1,5s c?c t?t trong nh?ng pha giao tranh t?ng, cô nàng s? có thêm 1 m?ng ?? h? g?c ??i th?

r?ng Nashors

R?ng Nashors: s? là v?t ph?m phù h?p nh?t cho Gwen sát th??ng AP, t?ng 50% t?c ?? ?ánh và sát th??ng khi ?ánh ? n?i t?i. V?i trang b? này cô nàng s? ???c t?ng t?c ?? ?ánh và AP ?? b?n có th? giao d?ch nhi?u h?n trong khi không ph?i s? d?ng nhi?u n?ng l??ng.

qu? th?

Q?y th?: V?i trang b? này giúp Gwen t?ng sát th??ng sâu, c?ng thêm n?ng l??ng và h?i n?ng l??ng.

m? phù th?y

M? phù th?y: S? là trang b? hoàn thi?n nh?t cho Gwen ?i r?ng, v?i trang b? này cô nàng s? ???c t?ng s?c m?nh phép thu?t lên g?p ?ôi.

 

 

2.2. B? trang b? hoàn thi?n Gwen ?i Mid c?a Faker

Khi Gwen ??i ??u v?i các v? t??ng tay dài ? ???ng gi?a, cô ta s? c?n lên nh?ng trang b? v?a có sát th??ng l?n mà còn có thêm kh? n?ng kháng phép s? là hi?u qu? nh?t!

Trang b? Gwen ?i mid m?i nh?t
Trang b? Gwen ?i mid m?nh nh?t

2.3. B? trang b? hoàn thi?n Gwen ?i Top c?a Nuguri (Damwon Gaming)

B?n là fans c?a game th? Nuguri ph?i không? Skymoba chia s? cho b?n v? trang b? Gwen ?i top th??ng xuyên c?a anh ?y nhé!

B? trang b? Gwen ?i top c?a Nuguri
Trang b? m?nh nh?t gwen top c?a Nuguri (Damwon gaming)

3. Phép b? tr? cho Gwen

Phép b? tr? Gwen

T?c bi?n: Khá quan tr?ng giúp Gwen có th? s? d?ng combo (chi ti?t ? d??i) c?ng nh? giúp Irelia t?ng cao kh? n?ng s?ng sót hay truy ?u?i.

Thiêu ??t: Thích h?p cho Irelia khi ?i Mid ho?c Top, n?u t? tin ch?i trên c? và t?n công thì ?ây là Spell h?p lý nh?t cho b?n.

D?ch chuy?n: Thích h?p khi Irelia ?i Top ?? ?i ???ng và ph?i h?p ??ng ??i t?t h?n.

Tr?ng ph?t: Thích h?p ?i r?ng tiêu di?t quái r?ng và các m?c tiêu l?n nh? r?ng và baron

4. Cách ch?i Gwen chu?n nh? game th? chuyên nghi?p.

4.1. T?ng quan v? Gwen

T?ng quan v? Gwen
T?ng quan v? Gwen

4.1.1 ?i?m m?nh

 • N?ng l?c m? r?ng m?nh m?, gây sát th??ng lên di?n r?ng.
 • Kh? n?ng hi?n t?i c?a Gwen là d?n sát th??ng phép, s?t th??ng r?t l?n t? nh?ng m?i kim ?âm theo ???ng th?ng dài.
 • S?c m?nh tình hu?ng t?t: Gwen là m?t v? t??ng có kh? n?ng h?i ph?c và sát th??ng c?c m?nh.  ? c?p b?c t?i ?a, E c?a cô ?y có th? l?p l?i vô h?n ?i?u này có ngh?a là b?n có th? l?p l?i vô h?n th?i gian h?i chiêu E c?a mình trên các tr? và gây sát th??ng c?c l?n.
 • Có k? n?ng né kh?ng ch? c?a ??i th?, s? h?u l??ng sát th??ng ?n.

4.1.2 ?i?m y?u

 • ??u game y?u: Không có k? n?ng kh?ng ch? nên r?t d? b? h? g?c ??u tr?n.
 • Sát th??ng ? m?c ?n không quá m?nh so v?i các ch?t t??ng khác nh? Irelia, Kayn, Sylas…
 • Chiêu th?c ??nh h??ng khó s? d?ng ?òi h?i ng??i ch?i ph?i thành thao k? n?ng c?a cô.
 • Thách th?c m?i ng??i s? d?ng Gwen
  Thách th?c m?i ng??i s? d?ng Gwen

4.2. B? k? n?ng c?a Gwen

B? k? n?ng c?a Gwen
B? k? n?ng c?a Gwen

N?i t?i (ngàn nhát c?t): Gây thêm sát th??ng phép theo ph?n tr?m máu c?a Gwen, và h?i máu n?u ?ánh th??ng, kh? n?ng c?ng d?n sát th??ng phép giúp Gwen cu?i game r?t m?nh.

Xo?t Xo?t Q: Gwen gây sát th??ng hình nón, kích ho?t kéo c?c m?nh và c?t k? ??ch, tuy nhiên vì ?ây là k? n?ng ??nh h??ng nên ??i th? có th? né ???c.

S??ng lam b?t b?i W: Tri?u h?i s??ng quanh ng??i t?ng ch? s? phòng ng? cho Gwen, K? ??ch ? ngoài màn s??ng s? không th? ch?n Gwen làm m?c tiêu hay tung k? n?ng trúng cô ???c.

Xén xén E: Gwen l??t v? h??ng ch? ??nh, cô ???c t?ng sát th??ng trong 4 giây và có th? tránh ???c kh?ng ch? t? k? ??ch

Xe ch? lu?n kim R: Gwen phóng kim theo h??ng ch? ??nh gây sát th??ng m?nh trên di?n r?ng. M?i chi?c kim s? áp d?ng hi?u ?ng t?ng sát th??ng c?a n?i t?i Ngàn Nhát C?t lên k? ??ch và làm ch?m ??i th?. Gwen phóng t?i ?a ???c 3 l?n.

4.3. Th? t? nâng k? n?ng c?a Gwen.

Th? t? nâng k? n?ng cho Gwen
Th? t? nâng k? n?ng cho Gwen

Gwen nên ?u tiên nâng max skill Q (xo?t xo?t) vì ?ây là k? n?ng gây sát th??ng ch? y?u c?a cô ta. Ti?p theo, hãy ?u tiên max E và W ngay sau ?ó. R (xe ch? lu?n kim) c?ng ngay khi ?? các c?p ?? t??ng ?ng.

T?ng k?t th? t? nâng k? n?ng c?a Gwen: Q > E > W và R c?ng ngay khi có th?

5. Các l?u ý khác v? Gwen – Búp bê ??c nguy?n

5.1. Khi nào nên ch?i Gwen?

 • Khi b?n ?i r?ng b?n nên ch?n Gwen, nói m?t cách ??n gi?n, tôi tin r?ng Gwen có m?t b? trang b? r?t t?t liên quan ??n vi?c d?n r?ng.
 • Không ch? d?n r?ng t?t mà kh? n?ng gank r?t linh ??ng
 • Team b?n c?n m?t ??u s? ?i r?ng m?nh v? cu?i game thì Gwen là l?a ch?n chính xác nh?t

5.2 Các v? t??ng kh?c ch? Gwen

Các v? t??ng kh?c ch? Gwen
Các v? t??ng kh?c ch? c?ng Gwen

?ó là: Ugot, Vayne, kennen, Irelia, Tryname.

?ây là các v? t??ng có kh? n?ng lao vào, chúng có các kh?ng ch? c?ng và kh? n?ng d?n dame t?t. Riêng Irelia thì càng gây khó ch?u cho Gwen v?i k? n?ng Q lao vào khó ch?u

5.2 Các v? t??ng y?u h?n Gwen

Các v? t??ng y?u h?n Gwen
Các v? t??ng y?u h?n Gwen

?ây là các v? t??ng Gwen d? dàng h? g?c v?i k? n?ng Q (xo?t xo?t)  và (xe ch? lu?n kim) R

ra m?t l??ng sát th??ng l?n h? g?c ??i th? th?p máu

6. K?t lu?n

Trên ?ây là chia s? c?a Skymoba v? b?ng ng?c Gwen, cách lên ?? c?ng nh? cách ch?i Gwen này t?i mùa 11. Skymoba h? v?ng r?ng các thông tin trên s? b? ích v?i các b?n ?? các b?n có th? t? lên ???c b?ng b? tr? Gwen t?t h?n và ??ng quên ?? l?i comment ý ki?n c?a b?n v? Gwen nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here