Irelia mùa 11 – B?ng ng?c Irelia cách lên ??, cách ch?i Irelia hay nh?t

0
246

Irelia – V? ki?m s?: Là m?t trong nh?ng ??u s? s? h?u s?c m?nh l?n và kh? n?ng gánh team c?c m?nh. V?y b?n bi?t cách ch?i Irelia ch?a? Skymoba s? h??ng d?n các b?n b?ng ng?c, cách ch?i và cách lên ?? Irelia chu?n game th? chuyên nghi?p.

1. B?ng ng?c Irelia mùa 11 chu?n nh?t

1.1. B?ng ng?c Irelia ?i top

B?ng ng?c irelia ?i top
B?ng ng?c irelia ?i top m?nh nh?t

B?ng ng?c chính: Chu?n xác

Chinh ph?c

  • Ng?c chinh ph?c: phù h?p v?i k? n?ng Q giúp Irelia tích ?i?m c?ng d?n nhanh và chi?m ???c ?u th?.

??c th?ng

  • ??c th?ng: Giúp Irelia h?i 12% máu và 20 vàng.

 

huy?n tho?i t?c ?? ?ánh

  • Huy?n tho?i t?c ?? ?ánh: Irelia tham gia h? g?c ??i ph??ng s? t?ng v?nh vi?n t?c ?? ?ánh

ch?t ch?n cu?i cùng

  • Ch?t ch?n cu?i cùng: Gây thêm sát th??ng lên t??ng khi Irelia th?p máu

 

B?ng ng?c ph?: Ti?p s?c > Giáp c?t

Ng?c b? tr? Irelia Top: 18 s?c m?nh thích ?ng và 8 kháng phép

1.2. B?ng ng?c Irelia ?i Mid

?ây là cách builds b?ng ng?c Irelia mà ?a s? game th? chuyên nghi?p s? d?ng ?i Mid. ?ây c?ng chính là b?ng ng?c Irelia ph? bi?n nh?t!

B?ng ng?c Irelia ?i mid
B?ng ng?c Irelia ?i mid m?nh nh?t

V?i Irelia ?i Mid s? th??ng ph?i trao ??i chiêu th?c khá nhi?u v?i Mid ??i ph??ng. C?ng nh? Irelia là 1 v? t??ng ??u s? v?i sát th??ng kh?e. V?i b?ng b? tr? Irelia thì ph??ng án “Chinh Ph?c” s? là l?a ch?n t?t nh?t cho Irelia ???ng Mid.

B?ng ng?c chính Irelia: Chinh ph?c > Hi?n di?n trí tu? > Huy?n tho?i (ho?c kiên c??ng n?u team b?n nhi?u kh?ng ch?) – Ch?t ch?n cu?i cùng

B?ng b? tr? Irelia ph?: Áp ??o

Tác ??ng b?t ch?t

  • Tác ??ng b?t ch?t: T?ng m?nh sát l?c và xuyên kháng phé.

 

th? s?n tham lam

  • Th? s?n tham lam: Tham gia h? g?c t??ng ??ch giúp Yasuo t?ng v?nh vi?n kh? n?ng hút máu toàn ph?n.

Ng?c b? tr? Irelia Mid: 18 s?c m?nh thích ?ng và 8 kháng phép

2. Lên ?? Irelia mùa 11

2.1. Trang b? kh?i ??u

?? lên ?? Irelia kh?i ??u s? c?n ki?m Doran + Bình máu là trang b? kh?i ??u th??ng ???c s? d?ng nh?t cho Irelia ?i mid. Tuy nhiên n?u b?n ?i top thì bình thu?c bi?n d? s? là l?a ch?n thay th?.

Trang b? ban ??u Irelia
Trang b? ban ??u Irelia

2.2. Lên ?? Irelia gi?a tr?n

tam h?p

Tam h?p: ?ây là trang b? tr?n ph?i c?a Irelia mùa 11, cung c?p cho cô ta sát th??ng công kích 30, t?c ?? ?ánh 30, h?i k? n?ng 3 ?i?m. Nh?ng trên h?t, Irelia còn ???c t?ng 3 ?i?m c?ng d?n cho c? sát th??ng và phòng th?.

v? ?i?u t? th?n

V? ?i?u t? th?n: Trang b? cho Irelia t?ng thêm 50 s?c m?nh công kích, 30 giáp, gi?m 10% h?i chiêu và ??c bi?t s? ???c h?i máu b?ng 15% sát th??ng gây ra.

thép gai

Giày thép gai: Nên lên giày thép gai s?m giúp Irelia t?ng giáp hi?u qu?

2.3. Lên ?? Irelia ?i Top

Lên ?? Irelia cu?i cùng ?ó là g??m vô danh, móng vu?t sterak và giáp thiên th?n s? là 3 item sau cùng Irelia c?n lên. Tuy nhiên, tùy t?ng tr?n ??u v?i nh?ng ??i th? khác nhau, b? item c?a Irelia cùng c?n thay ??i linh ho?t cho t?ng tr?n ??u!

Trang b? Irelia ?i top mùa 11
Trang b? Irelia ?i top m?nh nh?t

2.4. Lên ?? Irelia ?i Mid

Khi lên ?? Irelia ?? ??i ??u v?i các v? t??ng tay dài ? ???ng gi?a, cô ta s? c?n lên nh?ng trang b? v?a có sát th??ng l?n mà còn có thêm kh? n?ng kháng phép s? là hi?u qu? nh?t!

Trang b? irelia ?i mid mùa 11
Trang b? irelia ?i mid m?nh nh?t

2.5. Lên ?? Irelia c?a Farker ?i mid

B?n là fans c?a game th? Faker ph?i không? Skymoba chia s? cho b?n v? lên ?? Irelia ?i mid th??ng xuyên c?a anh ?y nhé!

B? trang b? irelia ?i mid
B? trang b? irelia ?i mid c?a Faker

3. Phép b? tr? cho Irelia

Phép b? tr? c?a Yasuo
Phép b? tr? c?a Irelia

T?c bi?n: Khá quan tr?ng giúp Irelia có th? s? d?ng combo (chi ti?t ? d??i) c?ng nh? giúp Irelia t?ng cao kh? n?ng s?ng sót hay truy ?u?i.

Thiêu ??t: Thích h?p cho Irelia khi ?i Mid ho?c Top, n?u t? tin ch?i trên c? và t?n công thì ?ây là Spell h?p lý nh?t cho b?n.

D?ch chuy?n: Thích h?p khi Irelia ?i Top ?? ?i ???ng và ph?i h?p ??ng ??i t?t h?n.

4. Cách ch?i Irelia chu?n nh? game th? chuyên nghi?p

4.1. Hãy cùng Skymoba xem nh?ng main Irelia h? x? lý combo và ch?i ??ng c?p nh? th? nào nhé!

4.2. T?ng quan v? Irelia

T?ng quan v? Irelia
T?ng quan v? Irelia

4.2.1 ?i?m m?nh

R?t m?nh khi có lính, lính giúp Irelia s? d?ng Q gây sát th??ng và di chuy?n linh ??ng lên xu?ng k?t h?p v?i skill e giúp cô ta gây choáng lên ??i th?. V?i skill W (v? ?i?u b?t ch?p), Cô ?y t?o ra l??ng sát th??ng r?t l?n v?i s?c ?ánh r?ng, c?c kì khó ch?u ph?i không nào.

Kh? n?ng kháng hi?u ?ng c?a Irelia r?t m?nh, d? dàng h? g?c x? th? và pháp s? ??i ph??ng, l??ng sát th??ng c?c l?n v? cu?i tr?n.

Irelia s? m?nh nh?t sau level 6 v?i chiêu Ultimas “kh? n?ng t?i th??ng” v?i phóng 1 lu?ng ?ao t?i m?c tiêu, gây sát th??ng m?nh cho nh?ng k? ??ch trúng ph?i và b? làm ch?m khi ?ó cô ta s? k?t h?p v?i skill Q ?eo bám ?? h? g?c ??i th?.

4.2.2 ?i?m y?u

Irelia là m?t v? t??ng trung phong vì v?y cô ?y s? ph?i lao vào ??i hình ??i ph??ng ?? m? giao tranh, k? n?ng làm choáng khá khó dùng n?u ng??i ch?i không quen.

Là m?t trong nh?ng v? t??ng khó ch?i b?c nh?t liên minh huy?n tho?i, ?? có th? ch?i thành thao cô ?y, ng??i ch?i c?n x? lý k? n?ng Q thành th?o ?? bay nh?y gi?ng các cao th?.

M?c dù là m?t v? t??ng m?nh m?, nh?ng Irelia c?ng r?t d? b? thua lane ch? v?i m?t pha dùng skill Q lao nh?m h??ng. ?i?u này x?y ra khá th??ng xuyên v?i nh?ng newbie ho?c v?i c? nh?ng ng??i ch?i nhi?u Irelia. ??n gi?n vì ?ây là m?t v? t??ng khó ch?i mà.

Thách th?c m?i ng??i ch?i
Thách th?c m?i ng??i ch?i

4.3. B? k? n?ng c?a Irelia

B? k? n?ng c?a Irelia

Ý chí lonia: N?i t?i quan tr?ng và giúp t?o nên th??ng hi?u c?a Irelia. Cô ?y nh?n ???c bùa l?i khi gây ra sát th??ng lên t??ng và nh?n thêm t?c ?? ?ánh.

?âm ki?m: L??t t?i m?c tiêu t?o ra l??ng sát th??ng l?n, ??c bi?t n?u ?âm trúng m?c tiêu cô ?y s? ???c h?i l?i chiêu th?c ngay l?p t?c.

V? ?i?u thách th?c: S? d?ng l?n 1 t?o ra rào phòng h? và gi?m sát th??ng gánh ch?u, s? d?ng l?n 2 Irelia phóng ki?m ra và g?y sát th??ng theo th?i gian v?n.

B??c nh?y hoàn v?: Irelia phóng ra 2 l??i ki?m bay v? nhau ?ánh d?u và làm choáng ??i ph??ng gây ra sát th??ng phép.

Thanh ki?m tiên phong: Cô ?y phóng 1 lu?ng ?ao, gây sát th??ng l?n cho k? ??ch trúng ph?i và làm ch?m m?c tiêu.

4.4. Th? t? nâng k? n?ng c?a Irelia.

Th? t? nâng k? n?ng c?a Irelia
Th? t? nâng k? n?ng c?a Irelia

Irelia nên ?u tiên nâng max skill Q (?âm ki?m) vì ?ây là k? n?ng gây sát th??ng ch? y?u c?a cô ta. Ti?p theo, hãy ?u tiên max E và W ngay sau ?ó. R (thanh ki?m tiên phong) c?ng ngay khi ?? các c?p ?? t??ng ?ng.

T?ng k?t th? t? nâng k? n?ng c?a Yasuo: Q > E > W và R c?ng ngay khi có th?

5. Các l?u ý khác v? Irelia – V? ki?m s?

5.1. Khi nào nên ch?i Irelia?

N?u không có kh? n?ng ?ánh thành th?o Irelia thì ch? nên pick Irelia trong các tr?n ??u th??ng ?? luyên thêm k? n?ng cho Irelia. Vì Irelia r?t khó ?ánh, n?u b?n c?m irelia ?ánh x?p h?ng thì kh? n?ng b? ?è ???ng là r?t l?n. Tuy nhiên khi b?n ?ã ch?i thành thao Irelia thì b?n nên ch?n Irelia vào th?i ?i?m g?p các v? t??ng máu y?u nhé.

5.2 Các v? t??ng kh?c ch? Irelia

Các v? t??ng kh?c ch? c?ng Irelia
Các v? t??ng kh?c ch? c?ng Irelia

?ó là: Malzahar, Kennen, Aatrox, Malphite, Jax

?ây là các v? t??ng Counter c?c t?t Irelia, chúng có các kh?ng ch? c?ng và kh? n?ng d?n dame t?t. Riêng Malzahar thì càng gây khó ch?u cho Irelia v?i âm ti trói bu?c c?a h?n.

5.2 Các v? t??ng Irelia m?nh h?n khi ??i ??u

Các v? t??ng Irelia m?nh h?n khi ??i ??u
Các v? t??ng Irelia m?nh h?n khi ??i ??u

?ây là các v? t??ng Irelia d? dàng h? g?c v?i ?âm ki?m và thanh ki?m tiên phong, h? g?c ??i th? nhanh chóng.

6. K?t lu?n

Trên ?ây là chia s? v? b?ng ng?c Irelia, cách lên ?? c?ng nh? cách ch?i Irelia này t?i mùa 11. Skymoba h? v?ng r?ng các thông tin trên s? b? ích v?i các b?n ?? các b?n có th? t? lên ???c b?ng b? tr? irelia t?t h?n. Chúc các b?n leo h?ng thành công và ??ng quên ?? l?i comment ý ki?n c?a b?n v? Irelia nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here