Kaisa mùa 11- Cách lên ?? Kaisa, b?ng ng?c và cách ch?i Kaisa

0
210
?nh ??i di?n t??ng Kai'sa

Kai’sa – Ái n? h? không thu?c lo?i AD sát th? c?c m?nh trong Liên Minh Huy?n Tho?i. B? k? n?ng gây sát th??ng h?n h?p (v?t lý + phép thu?t) khi?n ??i th? r?t khó ?? lên ?? th? tr??c Kai’sa. V?y b?n ?ã t?ng th? ch?i và tìm hi?u v? t??ng này ch?a? N?u ch?a, hãy ?? Skymoba.com h??ng d?n b?n cách lên ?? Kaisa, b?ng ng?c và cách ch?i Kaisa nhé! ??ng b? qua b?t c? ph?n nào, vì m?i dòng ??u là nh?ng thông tin h?u ích cho b?n!

1. B?ng ng?c Kaisa chu?n nh?t mùa 11

Kaisa có th? lên ?? AP và AD, vì th? b?n c?n xác ??nh tr??c trang b? c?n lên. T? ?ó, ch?n b?ng b? tr? Kaisa sao cho h?p lý nh?t.

1.1. B?ng ng?c Kaisa AD

Nhánh : Áp ??o

Ng?c chính : M?a Ki?m

Rõ ràng, Kai’sa r?t c?n t?c ?? ?ánh trong giai ?o?n ??u game. N?i t?i c?a Kai’sa s? ???c kích ho?t khi tích ?? 4 ?i?m. Vì th?, Kai’sa c?n r?t nhi?u t?c ?? ?ánh ?? nhanh chóng kích ho?t n?i t?i. Ng?c b? tr? M?a Ki?m vô cùng thích h?p v?i ?i?u ki?n này c?a cô nàng.

B?ng ng?c Kai'sa AD- Skymoba.com
B?ng ng?c Kaisa AD

M?a Ki?mM?a Ki?m: Kai’sa nh?n thêm 110% t?c ?ánh khi t?n công t??ng ??ch 3 l?n. M?i l?n không ???c cách nhau quá 3 giây.

Tác ??ng B?t Ch?tTác ??ng B?t Ch?t : Kai’sa nh?n thêm s?c m?nh công kích sau khi l??t và tàng hình b?ng chiêu E.

Thu Th?p Nhãn C?uThu Th?p Nhãn C?u : Tham gia h? g?c s? giúp Kai’sa tích ???c nhãn c?u, t?i ?a là 10. M?i nhãn c?u s? t?ng s?c m?nh công kích ho?c phép thu?t.

Th? S?n Tham LamTh? S?n Tham Lam : Kai’sa nh?n thêm ch? s? hút máu toàn ph?n.

Hi?n Di?n Trí Tu?Hi?n Di?n Trí Tu? : H?i l?i m?t ph?n n?ng l??ng khi tham gia h? g?c.

Nhát Chém Ân Hu?Nhát Chém Ân Hu?: t?ng 8% sát th??ng lên t??ng d??i 40% máu. ?ây là ?i?m ng?c thích h?p cho Kai’sa khi bay vào k?t li?u ??i ph??ng.

? nhánh cu?i cùng, b?n hãy ch?n ?i?m t?ng s?c m?nh công kích ?? l?y l?i th? v? sát th??ng ??u game nhé!

1.2. B?ng ng?c Kaisa AP

Nhánh : Áp ??o

Ng?c chính : Thu Th?p Linh H?n

?ây là b?ng b? tr? Kaisa dành cho nh?ng ng??i ch?i thích d?n sát th??ng. V?i trang b? AP cùng v?i ?i?m ng?c Thu Th?p s? khi?n ??i ph??ng có th? n?m xu?ng ch? v?i 1 l?n W. ???ng nhiên ?ó là khi b?n quá m?nh so v?i ph?n còn l?i, nh?ng nó qu? là n?i khi?p s?.

B?ng ng?c Kai'sa AP - Skymoba.com
B?ng ng?c Kaisa AP

B?ng b? tr? Kaisa AP g?n gi?ng v?i AD. B?n ch? c?n thay ??i ?i?m ng?c chính M?a Ki?m thành Thu Th?p Linh H?n. Bên c?nh ?ó là ??i Hi?n Di?n Trí Tu? thành ??c Th?ng. Vì Kaisa lên ?? AP s? có r?t nhi?u mana, b?n không c?n ?i?m ng?c h?i n?ng l??ng n?a.

B?n c?ng có th? dùng luôn b?ng b? tr? Kaisa AD mà không c?n thay ??i. B?i vì Thu Th?p Linh H?n ch? m?nh v? cu?i game, còn M?a Ki?m r?t thích h?p trong giai ?o?n ??u game.

2. Cách lên ?? Kaisa m?nh nh?t

Kai’sa có th? lên trang b? thu?n AD, AP ho?c h?n h?p c? 2. Có r?t nhi?u cách lên ?? m?nh, nh?ng mình s? g?i ý cho b?n 2 b? trang b? thông d?ng nh?t.

2.1. Trang b? kh?i ??u

Trang b? kh?i ??u cho Kai'sa - Skymoba.com
Trang b? kh?i ??u cho Kaisa

Thông th??ng các AD luôn ra ???ng v?i Ki?m Doran và bình máu.

2.2. Trang b? Kaisa AD

Trang b? Kai'sa AD- Skymoba.com
Trang b? Kaisa AD

V?i ??c tính sát th? dù là AD, Kai’sa nên ???c ?u tiên l?a ch?n các trang b? có sát th??ng l?n. ??c bi?t là Súng H?i T?c, nó s? k?t li?u ??i ph??ng còn d??i 5% máu. H?n n?a, b? trang b? này s? c?ng cho b?n 80% chí m?ng t? 4 món chính. T?c ?ánh s? ???c ??m b?o t? Giày Cu?ng N?, Cu?ng ?ao và ng?c M?a Ki?m.

2.3. Trang b? Kaisa AP

Trang b? Kai'sa AP - Skymoba.com
Trang b? Kaisa AP

Ki?m Manamune cho Kai’sa r?t nhi?u n?ng l??ng và sát th??ng v?t lý. B? trang b? này lên r?t nhi?u AP và d??ng nh? không có ?? th?. Do ?ó, n?u b?n không t? tin vào k? n?ng, hãy thay Ki?m Tai ??ng ho?c Tr??ng H? Vô thành ??ng H? Cát. Khi ?ó, b?n có th? t? tin lao vào nh?ng tr?n Combat.

2.4. Uzi lên ?? Kaisa nh? th? nào?

Uzi lên ?? Kai'sa- Skymoba.com
Uzi lên ?? Kai’sa- Skymoba.com

Có th? th?y, Uzi (Top x? th? hàng ??u LPL) ?u tiên ch?n nh?ng món ?? th?. ?ao Tím cho thêm kháng phép và ??ng H? Cát ?? b?t t? trong vài giây. ?i?u này d? hi?u vì ? rank cao AD luôn ph?i lên nh?ng món th? ?? b?o v? mình. ?ây c?ng là b? trang b? mà mình th?y nó khá ??y ??, an toàn và v?n ??m b?o nhi?u sát th??ng.

2.5. Phép b? tr? cho Kaisa

Phép b? tr? cho Kai'sa - Skymoba.com
Phép b? tr? cho Kaisa

Là sát th??ng ch? l?c cho team, b?n c?n ph?i gi? v? trí và tránh nh?ng pha lao vào c?a ??i ph??ng. Do ?ó, phép b? tr? t?c bi?n vô cùng quan tr?ng ?? t?o ??t bi?n. Bên c?nh ?ó, b?n có th? l?a ch?n gi?a H?i Máu và Lá Ch?n ?? b?o v? b?n thân.

3. Cách ch?i Kaisa hi?u qu? nh?t

D??i ?ây là nh?ng kinh nghi?m c?a mình v? v? t??ng Kai’sa. Các b?n cùng tham kh?o và góp ý thêm v?i mình nhé!

3.1. T?ng quan v? Kaisa

Phong cách: Gây sát th??ng lên t??ng ch? y?u b?ng ?ánh th??ng, khá c? ??ng

Ch?m ?i?m ?? khó : 2/3

T?ng quan v? Kai'sa- Skymoba.com
T?ng quan v? Kaisa

3.2. B? k? n?ng c?a Kaisa

B? k? n?ng c?a Kai'sa- Skymoba.com
B? k? n?ng c?a Kaisa

N?i T?i KaisaN?i t?i – V? B?c C?ng Sinh

?òn ?ánh c?a Kai’Sa ?ánh d?u ?i?n D?ch lên k? ??ch, gây thêm sát th??ng phép t?ng d?n. Sau vài ?òn ?ánh liên ti?p, ?i?n D?ch phát n?, s?c sát th??ng d?a trên máu ?ã m?t c?a m?c tiêu.
Hi?u ?ng b?t ??ng c?a ??ng minh g?n ?ó c?ng ?ánh d?u ?i?n D?ch.

 • Ch? S? Thích Nghi: V? b?c c?a Kai’Sa thích nghi theo phong cách t?n công c?a cô, ti?n hóa các k? n?ng d?a trên ch? s? nh?n ???c t? trang b? và c?p ??.

K? N?ng Q KaisaQ – C?n M?a Icathia

Kai’Sa tung ra m?t lo?t 6 m?i tên n?ng l??ng phân ph?i ??u lên các k? ??ch g?n ?ó. M?i m?i tên ??u gây sát th??ng v?t lý. Nh?ng m?i tên không ph?i ??u tiên trúng t??ng ho?c quái s? gây 30% sát th??ng.

Hi?u ?ng b?t ??ng c?a ??ng minh g?n ?ó ?ánh d?u ?i?n D?ch.

 • Ch? S? Thích Nghi: Khi có ?? S?c m?nh Công kích c?ng thêm, s? tên n?ng l??ng c?a C?n M?a Icathia t?ng lên 12.

K? N?ng W KaisaW -Tia Truy Kích

Kai’Sa b?n ra m?t chùm n?ng l??ng H? Không, làm l? di?n k? ??ch ??u tiên trúng ph?i và gây sát th??ng phép.

 • Ch? S? Thích Nghi: Khi có ?? S?c m?nh Phép thu?t, Tia Truy Kích gây thêm sát th??ng và hoàn l?i m?t ph?n h?i chiêu n?u trúng t??ng.

K? N?ng E KaisaE -Tích T? N?ng L??ng

Kai’Sa v?n s?c trong 1.5 giây Tích T? N?ng L??ng H? Không, t?ng t?c ?? di chuy?n trong th?i gian ch?c lát nh?ng không th? t?n công. Sau ?ó, Kai’Sa ???c t?ng m?nh t?c ?? ?ánh trong 5 giây.

 • Ch? S? Thích Nghi: Khi có ?? T?c ?? ?ánh c?ng thêm, Tích T? N?ng L??ng giúp Kai’Sa tàng hình trong thoáng ch?c khi v?n s?c.

K? N?ng R KaisaR – B?n N?ng Sát Th?

Kai’Sa l??t c?c nhanh ? t?m c?c xa t?i m?t ??a ?i?m g?n t??ng ??ch b? ?ánh d?u ?i?n D?ch. Cô nh?n ???c m?t lá ch?n d?a trên s?c m?nh công kích trong 3 giây.

3.3. Th? t? nâng c?p k? n?ng

Kai’sa nên ???c công max vào Q ?? t?ng kh? n?ng d?n lính và gây sát th??ng lên t??ng. Sau ?ó hãy ?u tiên E ?? Kai’sa ???c t?ng nhi?u t?c ?? b?n h?n.

Th? t? nâng k? n?ng Kai'sa - Skymoba.com
Th? t? nâng k? n?ng Kaisa

3.4. Cách ch?i Kaisa

 • Giai ?o?n ??u tr?n, n?i t?i c?a Kai’sa gây khá nhi?u sát th??ng. Vì th?, hãy c? g?ng c?u máu b?ng n?i t?i ?? giành l?i th?.
 • K? n?ng W trúng s? ???c c?ng 2 n?i t?i, vì th? hãy c?u máu vào lúc này.
 • S?c m?nh Kai’sa ph? thu?c khá nhi?u vào trang b?, n?u không th? ?è lane ??u game, hãy t?p trung ?n lính ??i r?ng.
 • Chiêu Q sau khi ???c kích ho?t, nó s? t? ??ng ch?n m?c tiêu. Khi ?ó, b?n có th? di chuy?n, dùng E cùng lúc.
 • Chiêu Q s? d?n vào m?t m?c tiêu khi ? ?ó ch? có mình h?n. Hãy t?n d?ng ?i?u này ?? b?t l? nh?ng m?c tiêu y?u ?t.
 • Ulti c?a Kai’sa không ch? ?? b?t k? ??ch, nó c?ng là công c? ?? tr?n thoát khá t?t.

B?n hãy cùng xem cách m?t ng??i có k? n?ng ch?i Kai’sa nh? th? nào nhé!

(Video s? s?m ???c thêm vào)

3.5. ?u ?i?m, nh??c ?i?m c?a Kai’sa

?u ?i?m

 • C? ??ng, b?t l? t?t
 • Sát th??ng l?n, d?n ch?t k? ??ch trong thoáng ch?c
 • Sát th??ng h?n h?p c? AP và AD nên k? ??ch r?t khó lên ?? th?
 • E có th? tàng hình, R l??t ?i kho?ng cách xa nên Kai’sa tr? lên r?t khó ?oán

Nh??c ?i?m

 • T?m ?ánh ng?n
 • ??u game khá y?u, c?n có ?? ?? ?? m?nh h?n
 • Chiêu R b?t l? khá t?t, nh?ng nó l?i là con dao 2 l??i. Vi?c thoát ?i quá nhanh khi?n Sp c?a b?n khó theo k?p ?? b?o kê. Khi ?ó, b?n s? r?i vào th? b? cô l?p.

4. Nh?ng ?i?u c?n bi?t n?u trong tr?n có Kai’sa

Nh?ng thông tin h?u ích sau ?ây s? giúp b?n ti?p c?n tr?n ??u d? dàng h?n khi trong tr?n có Kai’sa. Dù Kai’sa ? team ??ch hay team mình, b?n c?ng có th? ?ng bi?n.

4.1. ??ng ??i t?t

N?u b?n ?i Sp cho Kai’sa, hãy l?a ch?n các v? t??ng có kh? n?ng ?eo bám s? c? ??ng c?a Kai’sa. Ngoài ra, các v? t??ng buff máu hay giáp ?? cho Kai’sa có th? tho?i mái ?n lính trong giai ?o?n ??u. N?u ?i r?ng, hãy t?o cho Kai’sa nh?ng l?i th? ??u game ?? cô nàng nhanh chóng nâng c?p s?c m?nh.

Các v? t??ng phù h?p:

??ng ??i t?t c?a Kai'sa - Skymoba.com
??ng ??i t?t c?a Kai’sa

4.2. Cách kh?c ch? Kai’sa

 • Kai’sa khá y?u ? ??u game, hãy t?n d?ng kho?ng th?i gian này.
 • Khi b? trúng W c?a Kai’sa, hãy lùi l?i m?t chút ?? ??i n?i t?i bi?n m?t. N?u không b?n s? b? l?y ?i m?t l??ng máu khá l?n.
 • R c?a Kai’sa có kh? n?ng ti?p c?n m?c tiêu nhanh chóng, hãy nhanh chóng di chuy?n ??n g?n ??ng ??i

T??ng nên ch?n khi ??i ??u Kai’sa ? ???ng d??i:

 • SP
Sp nên ch?n khi ?i v?i Kai'sa - Skymoba.com
Sp nên ch?n khi ?i v?i Kai’sa
 • AD
AD nên ch?n khi ?i v?i Kai'sa
AD nên ch?n khi ?i v?i Kai’sa

 

5. K?t lu?n

Qua bài vi?t này, chúng tôi hi v?ng b?n s? hi?u rõ h?n v? cách ch?n cách lên ?? Kaisa, b?ng ng?c và cách ch?i Kaisa. Tuy nó không quá ??y ?? nh?ng v?n r?t h?u ích ph?i không nào! C?m ?n b?n ?ã theo dõi bài vi?t c?a b?n mình!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here