Kayn mùa 11 – B?ng ng?c Kayn, cách lên ??, cách ch?i Kayn hay nh?t

2
329

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Kayn – t? th?n bóng t?i: Là sát th? m?nh nh?t ? hi?n t?i, Kayn luôn là c?n ác m?ng cho các v? t??ng ?i r?ng ??i ??u v?i anh ta. Skymoba s? h??ng d?n các b?n cách lên ?? Kayn, b?ng ng?c và cách ch?i kayn hi?u qu? nh?t

1. B?ng ng?c Kayn mùa 11 m?nh nh?t

V?i v? t??ng Kayn, thì ?a s? ng??i ch?i ch? s? d?ng khi ?i r?ng ho?c ?i Top. V?y nên v?i bài vi?t này, SKymoba s? h??ng d?n b?n ??c b?ng ng?c Kayn ? 2 v? trí r?ng và Top!

1.1. B?ng ng?c Kayn ?i r?ng 

V?i b?n n?ng sát th? ???c Riot t?ng s?c m?nh r?t nhi?u, hi?n nay h?u h?t các game th? ??u s? d?ng Kayn ?i r?ng, Skymoba.com s? h??ng d?n các b?n cách lên b?ng ng?c Kayn ?i r?ng mùa 11 chu?n nh?t.

B?ng ng?c Kayne ?i r?ng
B?ng ng?c Kayne ?i r?ng chu?n nh?t

Nhánh Chính: B?ng ng?c kayn thu th?p h?c ám

 • Thu th?p h?c ám: là l?a ch?t t?t nh?t cho Kayn ?i r?ng, s? giúp Kayn có ngu?n sát th??ng kh?ng ngay t? ??u game, d? dàng h? g?c t??ng th?p máu
 • Tác ??ng b?t ch?t: giúp Kayn gây thêm sát th??ng v? sát l?c, khi n?i t?i c?a Kayn b?n n?ng sát th? bùng n?
 • Thu th?p nhãn c?u: Vì là sát th? thu?c t?p meta mua 11 nên Kayn s? d? dàng h? g?c ??i th?, t?ng sát th??ng d?n theo ch? s? h? g?c.
 • Th? s?n tàn nh?n: B?n thân Kayn là v? t??ng r?t linh ho?t, b?ng ng?c này s? giúp Kayn t?ng t?c ?? di chuy?n t?t h?n.

Nhánh ph?: b?ng b? tr? kayn pháp thu?t

 • Áo choàng mây: giúp Kayn t?ng kh? n?ng di chuy?n nhanh h?n sau khi dùng phép b? tr?.
 • Cu?n phong tích t?: Nh?n thêm s?c m?nh sát th??ng theo t?ng c?p ??, theo t?ng th?i gian tr?n ??u giúp Kayn luôn m?nh m? v? giai ?o?n gi?a và cu?i game.
 • B?ng b? tr? Kayn: 18 s?c m?nh thích ?ng và 8 kháng phép

1.2. B?ng ng?c Kayn ?i top

Nh? mình ?ã nói ? trên là h?u h?t các game th? ??u ch?i Kayn ?i r?ng, Nh?ng b?n mu?n th? hi?n kh? n?ng ch?i tr?i solo top, thì Kayn c?ng là m?t l?a ch?n h?p lý cho b?n ?ó. Skymoba.com s? h??ng d?n các b?n cách lên b?ng ng?c kayn ?i top m?nh nh?t nhé

B?ng b? tr? Kayn ?i top
B?ng b? tr? Kayn ?i top chu?n nh?t

Nhánh chính: B?ng ng?c Kayn chu?n xác

 • Chinh ph?c: Là l?a ch?t t?t nh?t cho Kayn ?i ???ng trên, ng?c chinh ph?c s? phát huy t?i ?a s?c m?nh c?a nó, giúp Kayn ??t s?c m?nh t?i ?a.
 • ??c th?ng: M?i khi h? g?c ??i th? s? giúp Kayn h?i 12% máu và 20 vàng, giúp Kayn ngày m?t m?nh m? h?n.
 • Huy?n tho?i – kháng hi?u ?ng: ?i top Kayn s? g?p r?t nhi?u t??ng nhi?u kh?ng ch? vì v?y b?ng ng?c này s? t?ng kh? n?ng c?ng d?n, nh?n thêm 5% kháng hi?u ?ng cho Kayn.
 • Ch?t ch?n cu?i cùng: S? giúp Kayn nhanh chóng h? g?c ??i th? th?p máu.

Nhánh Ph?: B?ng ng?c Kayn áp ??o

 • V? máu: Kayn n?i t?i h?i máu khá nhi?u b?i k? n?ng cu?i cùng, nh?ng s? càng t?t h?n n?u ???c h?i máu thêm khi m?i l?n gây sát th??ng lên ??i th?.
 • Th? s?n tham lam: T?ng kh? n?ng hút máu c?a Kayn lên, giúp gây m?t l??ng sát th??ng l?n lên ??i th?.
 • B?ng b? tr? Kayn: 18 s?c m?nh thích ?ng và 8 kháng phép

2. Cách lên ?? Kayn

Kayn là v? t??ng ch?i ???c hai d?ng Darkin và sát th? bóng ?êm, vì v?y bài vi?t này Skymoba s? h??ng d?n cho b?n ??c lên ?? Kayn theo t?ng d?ng.

2.1. Lên ?? Kayn khi ?i r?ng

2.1.1. Lên ?? Kayn d?ng Darkin khi ?i r?ng t? l? th?ng 67%

Nh? các b?n th?y Riot ?ã t?ng r?t nhi?u s?c m?nh cho Kayn ? mùa 11 này.  V?i kh? n?ng ?i r?ng c?a Kayn Darkin s? c?n lên ?? Kayn ch?ng ch?u t?t, ?? h? tr? giao tranh cu?i game cho ??ng ??i vì v?y Skymoba s? h??ng d?n b?n ??c cách lên ?? Kayn Darkin m?nh nh?t nhé.

Lên ?? kayn kh?i ??u:

Trang b? kh?i ??u Kayn ?i r?ng
Trang b? kh?i ??u Kayn Darkin ?i r?ng

Lên ?? Kayn hoàn ch?nh:

Trang b? Kay Darkin r?ng mùa 11
Trang b? Kay Darkin r?ng mùa 11 chu?n nh?t
 • Giày thép gai: là l?a ch?n chính xác nh?t giúp Kayn t?ng giáp, t?ng kh? n?ng ch?ng ch?u.
 • Chùy h?p huy?t: T?ng sát th??ng m?nh cho Kayn khi gi?t ??i th? th?p máu, và h?i l??ng máu l?n.
 • Dìu ?en: T?ng kh? n?ng h?i chiêu, công thêm xuyên giáp, giúp Kayn m?nh m? và c?ng cáp h?n.
 • Giáp tâm linh: Thêm kháng phép và h?i máu, giúp Kayn kh?e h?n.
 • Giáp thiên th?n: Giúp Kayn h?i sinh ???c 1 m?ng, có thêm 1 c? h?i thoát thân, ho?c h? g?c ??i th?.
 • V? ?i?u T? Th?n: T?ng kh? n?ng ch?u và sát th??ng cho Kayn.

2.1.2.Lên ?? Kayn ?i r?ng sát th? bóng ?êm

Kayn sát th?: mình tin ch?c là 70% các b?n ??u thích ch?i d?ng sát th?, vì kh? n?ng d?n s?c m?nh t? v? t??ng này, v?y làm th? nào ?? có th? lên ?? kayn m?nh nh?t. Skymoba s? chia s? cho b?n ??c cách Lên ?? Kayn sát th? m?nh nh?t nhé

Trang b? Kayn sát th? bóng ?êm ?i r?ng
Lên ?? Kayn sát th? bóng ?êm ?i r?ng
 • D? Ki?m Draktharr: Giúp cho Kayn giao tranh m?nh m? v?i n?i t?i tàng hình. Cùng v?i ?ó là kh? n?ng gây thêm 100 sát th??ng v?t lý và làm ch?m 100%.
 • Giày Khai sáng: v?n là l?a ch?n chính xác nh?t cho Kayn sát th? t?ng kh? n?ng h?i chiêu.
 • Ki?m Ma Yoummuu: kích ho?t lên s? cho Kayn t?c ?? di chuy?n t?m th?i, t?ng ch? s? sát l?c và gi?m th?i gian h?i chiêu 20%.
 • Áo choàng bóng t?i: là l?a ch?n chính xác nh?t giúp Kayn tránh ???c 1 k? n?ng c?a ??i th?, t?ng kh? n?ng ch?ng c?, giúp Kayn m?nh h?n.
 • Xích c?a s?c nh?n: t?ng sát th??ng v?t lý lên 40% V?t Th??ng Sâu lên t??ng ??ch. N?u ??i th? th?p Máu, trang b? này t?ng lên 60% V?t Th??ng Sâu.
 • Giáp thiên th?n: Giúp Kayn h?i sinh ???c 1 m?ng, có thêm 1 c? h?i thoát thân, ho?c gi?t ??i th?.

2.2. Lên ?? Kayn ?i top ???c Canna(T1) l?a ch?n

Lên ?? Kayn TOP m?nh nh?t (Trang b? game th? Canna T1 yêu thích). v?i cách lên ?? Kayn này giúp Canna T1 s? h?u s?c m?nh solo c?c kh?e.

Trang b? Kayn ?i top m?nh nh?t
Lên ?? Kayn ?i top m?nh nh?t

3. Phép b? tr? Kayn

Phép b? tr? Kayn ?i r?ng s? c?n có t?c bi?n và tr?ng ph?t ?? ?n quái r?ng và gank linh ??ng h?n.

Phép b? tr? Kayn r?ng
Phép b? tr? Kayn r?ng

V?i b?ng b? tr? Kayn ?i r?ng này, b?n s? d? dàng ?ánh quái r?ng và ki?m soát b?n ?? t?t h?n.

 

4. K? n?ng Kayn

4.1. B?ng k? n?ng Kayn Darkin

Kayn Darkin: S? d?ng v? khí c? x?a, ???c Lux d?y võ, Kayn ?ã tr??ng thành và b?c l? s?c m?nh kinh kh?ng t?i Riot, Hãy cùng Skymoba khám phá s?c m?nh ?ó nh? th? nào nhé:

B?ng k? n?ng kayn darkin
B?ng k? n?ng kayn darkin
 • N?i t?i Kayn Darkin: H?i máu 40% sát th??ng cho Kayn sau khi gi?m nh? cho các sát th??ng mà Kayn g?y lên ??i th? b?ng sát th??ng phép.
 • Tr?m Q Kayn Darkin: T?ng sát th??ng k? n?ng tr?m cho Kayn, c? 2 nhát chém ??u gây sát th??ng.
 • Phá W Kayn Darkin : Kayn th?c hi?n k? n?ng gây sát th??ng và h?t tung ??i th? lên trong 1 giây và làm ch?m 60%.
 • K? n?ng E Kayn Darkin: Kayn h?i máu nhi?u, di chuy?n qua ??a hình d? dàng, khi giao tranh v?i t??ng s? ???c gi?m h?i chiêu/
 • K? n?ng R Kayn Darkin: Kayn xoay ng??i thoát kh?i ??i th? gây ra 10% sát th??ng v?t lý và ph?c h?i 70% máu cho Kayn.

4.2. B?ng k? n?ng Kayn sát th? bóng ?êm

Kayn sát th?: Sinh ra ?ã mang b?n n?ng sát th?, Kayn không s? b?t k? v? t??ng nào, v?i s?c m?nh ?ó Kayn sát th? hi?n nhiên tr? thành top 5 v? t??ng m?nh nh?t hi?n t?i.

B? k? n?ng cho Kays sát th? bóng ?êm
B? k? n?ng cho Kays sát th? bóng ?êm
 • N?i t?i Kayn sát th?: Gây thêm 44% sát th??ng theo t?ng c?p ?? c?a Kayn, sát th??ng gi?m nh? và t?ng sát th??ng phép khi giao tranh.
 • Skill Q Kayn sát th? bóng t?i: Gây thêm 40 sát th??ng v?t lý lên t?t c? t??ng mà Kayn l??t qua.
 • Skill W Kayn sát th? bóng t?i: T?ng sát th??ng v?t lý và làm ch?m ??i th? 60%.
 • Skill E Kayn sát th? bóng t?i: Kayn d? dàng ?i qua ??a hình, t?ng 80% t?c ?? di chuy?n và mi?n nhi?m khi làm ch?m.
 • Skill R Kayn sát th? bóng t?i: Khi k?t thúc k? n?ng cu?i Kayn xoáy ng??i thoát kh?i c? th? ??i th? gây ra 350 sát th??ng v?t lý và gi?m th?i gian h?i chiêu.

4.3. Th? t? nâng k? n?ng cho Kayn

?? có th? ch?i thành th?o v? t??ng Kayn này b?n ??c c?n có th? t? nâng k? n?ng Kayn chu?n nh?t. Skymoba s? h??ng d?n các b?n cách nâng k? n?ng ph? bi?n nh?t cho Kayn r?ng nhé:

Nâng c?p k? n?ng cho Kayn
Nâng c?p k? n?ng cho Kayn

4. Cách ch?i Kayn chu?n nh? game th? chuyên nghi?p

Kayn là v? t??ng sát th? r?t m?nh, tuy nhiên b? k? n?ng c?a Kayn r?t khó ch?i, nhi?u b?n s? ch?a bi?t cách ch?i Kayn nh? th? nào là hay nh?t, vì v?y Skymoba s? h??ng d?n b?n ??c cách ch?i Kayn chu?n nh? game th? chuyên nghi?p.

 

4.1. Combo Kayn ?i r?ng lên trang b? Darkin

Combo d?n s?c m?nh vào ??i th?.

Kích ho?t E => W => Q => R nh?p (d?n s?c m?nh ?? h? g?c ??i th?)

Chú ý: Kayn r?t m?nh khi ??i ??u v?i sát th?, v?i kh? n?ng h?i ph?c và nh?p vào n?u giao tranh v?i sát th?, Kayn s? th?ng ??n 80%

Combo Kayn Darkin t?u thoát.

Kích ho?t chiêu cu?i Nh?p R (né sát th??ng + ph?c h?i máu) => Phá W (h?t tung + kh?ng ch? ??i th? + t?ng t?m ?ánh) => Tr?m Q +  B? E (?i xuyên t??ng rút lui an toàn).

4.2. Combo Kayn ?i gank Sát th? bóng ?êm:

Kích ho?t E=> W => Q  =>R (t??ng t? nh? Darkin)

4.3. Kh?c ch? Kayn trong R?ng

 • M?c dù Kayn là v? t??ng r?t m?nh trong game tuy nhiên v?n có m?t vài v? t??ng sinh ra ?ã là kh?c ch? Kayn. Skymoba s? chia s? các b?n 5 v? t??ng kh?c ch? Kayn d??i ?ây nhé.
T??ng kh?c ch? Kayn
T??ng kh?c ch? Kayn
 • Kayn r?t thích ?i s?n nh?ng ??i th? d??i ?ây:
??i th? y?u h?n Kayn
??i th? y?u h?n Kayn

5. M?t s? m?o ch?i Kayn hay

Mình ?ã chia s? cho các b?n cách lên trang b? cho Kayn, Lên b?ng ng?c cho Kayn, bây gi? mình s? chia s? cho các b?n cách Kayn di chuy?n trong r?ng nh? th? nào ?? hi?u qu? nh?t. Hãy c?ng v?i Skymoba.com ?i r?ng v?i sát th? bóng ?êm Kayn nhé các b?n

5.1. Giai ?o?n ??u game

B?n hãy ?n th?t nhanh bùa ?? ho?c bùa xanh ? v? trí ???ng d??i, sau ?ó b?n di chuy?n nhanh sang bãi chim và sang khu v?c bùa ??i th? ?? c?m m?t theo dõi ??i th? di chuy?n trong r?ng, tìm c? h?i và c??p r?ng ??i th?, vì giai ?o?n ??u Kayn khá manh khi giao tranh. Sau ?ó ki?m soát t?m nhìn cho ??ng ??i, ti?p t?c ?n quái r?ng và h? tr? ??ng ??i.

K? n?ng E là k? n?ng r?t hoàn h?o ?? ?i gank b?t ng?, b?n hãy c?m th?t nhi?u m?t ?? ki?m soát các ???ng và gank.

5.2. Giai ?o?n cu?i game

Khi g?n v? cu?i game t? phút 25 tr? ?i, n?u b?n ?ang lên ?? Kayn Darkin thì hãy c? g?ng lao vào ??i th? ?? ?òn ?? b?o v? AD và AP bên b?n. Còn n?u b?n ? d?ng sát th? b?n hãy c? g?ng h? tr? ??ng ??i, tìm c? h?i lao vào h? g?c ??i th? AD hay AP ??i ph??ng. Khi x?y ra giao tranh các tính hu?ng nguy c?p phát sinh, b?n hãy ch? ??ng nh?n k? n?ng R ?? tránh t?m th?i ho?c gây sát th??ng.

Kayn là m?t ch?t t??ng ?òi h?i k? n?ng r?t cáo t? ng??i ch?i, b?n c? g?ng ch?i th??ng xuyên 5 -10 ván ?? có th? combo thành thao h?n nhé.

6. ?i?m m?nh và y?u c?a Kayn

b?t k? m?t v? t??ng nào trong game ??u có ?i?m m?nh ?i?m y?u c?, v?y nên Skymoba s? chia s? cho b?n ??c ?i?m m?nh và y?u c?a Kayn.

Kayn là v? t??ng r?t khó ch?i
Kayn là v? t??ng r?t khó ch?i

1. ?i?m m?nh

 • Kh? n?ng c? ??ng c?c k? cao, ?i xuyên t??ng.
 • kh? n?ng d?n dame thu?c top sát th?.
 • Kh? n?ng ki?m soát r?ng t?t.
 • Sát th??ng sâu, k?t li?u ??i th? c?c nhanh.

2. ?i?m y?u

 • Y?u máu, kh? n?ng tank không có, r?t d? b? h? g?c khi giao tranh.
 • Không có k? n?ng kh?ng ch?.
 • ?òi h?i k? n?ng ng??i ch?i r?t cao m?i combo thành th?o ???c.

7. K?t lu?n

Kayn là v? t??ng ???c ch?n nhi?u nh?t trong trò ch?i này. L?i ch?i ??p m?t, giao tranh t?t, d? t?o ??t bi?n khi?n Kayn ???c tin t??ng b?i ?a s? ng??i ch?i. Hi v?ng r?ng bài vi?t c?a Skymoba s? giúp b?n hi?u rõ h?n v? b?ng ng?c Kayn, cách lên ?? và cách ch?i Kayn. Chúc b?n s?m thành th?o Kayn và h?c ???c nhi?u combo ph?c t?p c?a nó!

2 COMMENTS

  • c?m ?n chia s? c?a b?n, chúc b?n có nh?ng tr?i nghi?m v?i Kayn tuy?t v?i nh?t nhé

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here