Leesin probuild – T?ng h?p probuild Leesin m?nh nh?t LMHT

0
175
Hình n?n leesin ma s? ch?t l??ng 4k cho máy tính
Hình n?n leesin ma s? ch?t l??ng 4k cho máy tính 3840 x 2160

Leesin – Th?y tu mù: Là v? t??ng xu?t hi?n nhi?u nh?t t?i các gi?i thi ??u l?n nh?t Liên Minh Huy?n Tho?i trên th? gi?i nh?: LPL, LCK, MSI, CKTG, LCS.. H?u h?t các game th? chuyên nghi?p ??u s? d?ng v? t??ng này ?? ?i r?ng và t?o ra s? ??t phá giúp team d? dàng chi?n th?ng h?n. D??i ?ây skymoba ?ã t?ng h?p cách h??ng d?n xây d?ng probuild leesin hay nh?t cho b?n ??c!

1. T?ng h?p probuild leesin ch?i Leesin ?i top m?nh nh?t!

Leesin ?i top là m?t l?a ch?n t??ng ??i m?o hi?m, Tuy nhiên khi b?n bi?t cách kh?c ch? các v? t??ng ???ng trên thì Leesin s? ?em l?i cho b?n kh? n?ng t?o ??t bi?n cao v?i chiêu l? long c??c c?a mình. Cùng skymoba xem các game th? th? gi?i h?.

Các b?n có th? t?i thêm top 100+ hình n?n Leesin ch?t l??ng 4K t?i ?ây nhé!

Hình n?n leesin tuy?t vô th?n ch?t l??ng 4k cho máy tính
Leesin tuy?t vô th?n

1.1. Rascal (Gen G) probuild leesin ?i top kh?e nh?t

Rascal (GenG) là game th? ?i Top hi?n nay ?ang thi ??u hay nh?t t?i gi?i LCK. Cùng xem cách Rascal leesin probuild thi ??u nh? th? nào nhé!

 • Bi?u ?? tr?n ??u KDA Leesin probulid c?a Rascal v?i KDA 14/4/7.
Leesin probuild rascal
Leesin probuild rascal KDA quá kh?ng 14/4/7
 • Cách Xây d?ng b?ng b? tr? c?a Rascal leesin probuild ?i top.
b?ng b? tr? leesin proguild rascal
b?ng b? tr? leesin proguild rascal
 • Cách lên ?? và nâng k? n?ng c?a Rascal leesin probuild ?i top.
leesin probuild rascal lên ?? và k? n?ng
leesin probuild rascal lên ?? và k? n?ng

1.2. Kingen (Drx) probuild leesin ?i top m?nh nh?t

Kingen (Drx) là game th? chuyên nghi?p ?ang thi ??u t?i gi?i LCK, anh ???c m?nh danh là sát th? ?i top t?i LCK, m?i ??i th? ??i ??u v?i anh ý ??u ph?i kiêng s?! cùng xem Kingen probuild leesin ra sao nhé

 • Bi?u ?? tr?n ??u KDA c?a Kingen Leesin probulid v?i KDA 7/3/9
Leesin proguild kingen
Leesin proguild kingen ?i top KDA 7/3/9
 • Cách lên b?ng b? tr? leesin probuild c?a Kingen ?i top
b?ng b? tr? leesin proguild kingen ?i top
b?ng b? tr? leesin proguild kingen ?i top
 • Cách lên ?? và nâng k? n?ng leesin probuild c?a Kingen ?i top
Leesin proguild kingen lên ?? và k? n?ng leesin ?i top
Leesin proguild kingen lên ?? và k? n?ng leesin ?i top

1.3. T?ng h?p danh sách các probuild leesin ?i top m?nh nh?t

D??i ?ây là danh sách các game th? chuyên nghi?p khác probuild leesin.

T?ng h?p Leesin proguild ?i top m?nh nh?t
T?ng h?p Leesin proguild ?i top m?nh nh?t
t?ng h?p danh sách leesin proguild ?i top t?i LCK
t?ng h?p danh sách leesin proguild ?i top t?i LCK

2. T?ng h?p probuild leesin ch?i Leesin ?i r?ng m?nh nh?t!

Leesin ?i r?ng v?n là l?a ch?n t?t nh?t dành cho v? t??ng này. Khi ?i r?ng Leesin s? b?c l? ???c h?t kh? n?ng ki?m soát m?c tiêu l?n c?ng nh? t?o ra s? ??t phá trong game, H?u h?t trong các gi?i thi ??u l?n nh?t th? gi?i ??u s? d?ng Leesin ?? ?i r?ng.

Xem thêm: Shbet – Link nhà cái an toàn nh?t 2023

2.1. Clid (Gen G) probuild leesin ?i r?ng m?nh nh?t

Clid (GenG) là game th? ?i r?ng hi?n nay ?ang thi ??u t?i gi?i LCK, anh ?y thi ??u r?t ?a d?ng, v?i kh? n?ng sáng t?o anh ?y luôn cho th?y b?n thân là top 1 leesin ?i r?ng t?i LCK. Cùng xem cách Clid Leesin probulid ?i r?ng nh? th? nào nhé!

 • Bi?u ?? tr?n ??u KDA c?a Clid Leesin probulid v?i KDA 16/1/7
Leesin proguild Clid Bi?u ?? KDA
Leesin proguild Clid Bi?u ?? KDA 16/1/7
 • Cách lên b?ng b? tr? c?a Clid leesin probuild ?i r?ng
proguild leesin clid ?i r?ng lên b?ng b? tr?
proguild leesin clid ?i r?ng lên b?ng b? tr?
 • Cách lên ?? và nâng k? n?ng c?a Clid leesin probuild ?i r?ng
Proguild leesin clid lên ?? và k? n?ng
Proguild leesin clid lên ?? và k? n?ng

2.2. Piosik (Drx) probuild leesin ?i r?ng hay nh?t

Piosik (Drx) là game th? chuyên nghi?p ?ang thi ??u t?i gi?i LCK, hi?n nay anh ?y ?ang l?t top 10 thách ??u hàn qu?c LCK. cùng xem cách Piosik Leesin probulid ?i r?ng nhé

 • Bi?u ?? tr?n ??u KDA c?a Piosik Leesin probulid ?i r?ng v?i KDA 15/2/8
Leesin proguild piosic bi?u ?? KPA
Leesin proguild piosic bi?u ?? KPA
 • Cách Xây d?ng b?ng b? tr? c?a Piosik leesin probuild ?i r?ng
b?ng b? tr? leesin proguild piosik
b?ng b? tr? leesin proguild piosik
 • Cách lên ?? và nâng k? n?ng c?a Piosik leesin probuild ?i r?ng
leensin proguild piosik lên ?? và k? n?ng
leensin proguild piosik lên ?? và k? n?ng

2.3. Josedeodo (Flyquest) probuild leesin ?i r?ng sáng t?o nh?t

Josedeodo (Flyquest) là game th? chuyên nghi?p ?ang thi ??u t?i gi?i LCS, anh ???c m?nh danh là sát th? r?ng t?i ?ây, Leesin là v? t??ng anh ý ch?i r?t nhi?u vì v?y t? l? c?m r?t cao. cùng xem cách Josedeodo probuild leesin ch?i leesin ?i r?ng ra sao nhé.

 • Bi?u ?? tr?n ??u KDA c?a Josedeodo Leesin probulid v?i KDA 11/1/13
Josedeodo proguild leesin bi?u ?? KPA
Josedeodo proguild leesin bi?u ?? KPA 11/1/13
 • Cách Xây d?ng b?ng b? tr? c?a Josedeodo leesin probuild ?i r?ng
b?ng b? tr? josedeodo proguild leesin
b?ng b? tr? josedeodo proguild leesin
 • Cách lên ?? và nâng k? n?ng c?a Josedeodo leesin probuild ?i r?ng
Cách lên ?? và k? n?ng c?a Josedeodo proguild leesin
Cách lên ?? và k? n?ng c?a Josedeodo proguild leesin

3. T?ng h?p probuild leesin ch?i Leesin ?i Mid m?nh nh?t!

Leesin ?i mid ??i ??u v?i các v? t??ng tay dài AP s? r?t khó ch?u, vì v?y b?n nên lên ?? theo d?ng h? tr?, ?? giúp team m?nh m? h?n giai ?o?n ??u game gi?ng nh? cách mà các game th? th? gi?i ?ang làm d??i ?ây nhé!

Xem thêm: Cách ??ng ký Shbet chi ti?t nh?t cho ng??i m?i ch?i

3.1. Clozer (T1) probuild leesin ?i mid hay nh?t

Clozer (T1) là game th? ?i mid hi?n nay ?ang thi ??u t?i gi?i LCK, khi c?m leesin ?i mid h?u h?t ??u g?p ??i th? AP c?. vì v?y s? r?t khó ?? ?i ???ng, cùng xem cách Clozer leesin probuild nh? th? nào nhé

 • Bi?u ?? tr?n ??u KDA c?a Clozer Leesin probulid ?i mid v?i KDA 12/3/3
Bi?u ?? KDA Clozer proguild leesin ?i mid
Bi?u ?? KDA Clozer proguild leesin ?i mid 12/3/3
 • Cách Xây d?ng b?ng b? tr? c?a Clozer leesin probuild ?i mid
b?ng b? tr? leesin ?i mid c?a clozer proguild leesin
b?ng b? tr? leesin ?i mid c?a clozer proguild leesin
 • Cách lên ?? và nâng k? n?ng c?a Clozer leesin probuild ?i mid
cách lên ?? và k? n?ng c?a clozer proguild leesin ?i mid
cách lên ?? và k? n?ng c?a clozer proguild leesin ?i mid

3.2. Scout (Edward gaming) probuild leesin ?i mid hay 

Scout (Edward gaming) là game th? chuyên nghi?p ?ang thi ??u t?i gi?i LPL, hi?n nay anh ?y ?ang l?t top 5 thách ??u hàn qu?c LPL. cùng xem cách Scout Probuild leesin nh? th? nào nhé.

 • Bi?u ?? tr?n ??u KDA c?a Scout Leesin probulid ?i mid v?i KDA 22/7/17
bi?u ?? KDA c?a scout leesin proguild ?i mid
bi?u ?? KDA c?a scout leesin proguild ?i mid 22/7/17
 • Cách Xây d?ng b?ng b? tr? c?a Scout leesin probuild ?i mid
b?ng b? tr? c?a scout leesin proguild ?i mid
b?ng b? tr? c?a scout leesin proguild ?i mid
 • Cách lên ?? và nâng k? n?ng c?a Scout leesin probuild ?i mid
cách lên ?? và k? n?ng c?a Scout leesin proguild ?i mid
cách lên ?? và k? n?ng c?a Scout leesin proguild ?i mid

3.3. Rookie (Invictis gaming) probuild leesin ?i mid m?nh nh?t

Rookie (Invictis gaming) là game th? chuyên nghi?p ?ang thi ??u t?i gi?i LPL,anh ?y hi?n t?i ?ang top 10 thách ??u t?i gi?i LPL. cùng xem cách Rookie probuild leesin ch?i leesin mid ra sao nhé.

 • Bi?u ?? tr?n ??u KDA c?a Rookie Leesin probulid ?i mid v?i KDA 3/4/19
 • bi?u ?? KDA c?a Rookie leesin proguild ?i mid
  bi?u ?? KDA c?a Rookie leesin proguild ?i mid 3/4/19
 • Cách Xây d?ng b?ng b? tr? c?a Rookie leesin probuild ?i mid
b?ng b? tr? c?a Rookie leesin proguild ?i mid
b?ng b? tr? c?a Rookie leesin proguild ?i mid
 • Cách lên ?? và nâng k? n?ng c?a Rookie leesin probuild ?i mid
Cách lên ?? và k? n?ng c?a Rookie leesin proguild ?i mid
Cách lên ?? và k? n?ng c?a Rookie leesin proguild ?i mid

3. K?t lu?n

Trên ?ây là t?ng h?p danh sách Leesin probuild hay nh?t mà skymoba ?ã t?ng h?p ???c dành cho các b?n. Hy v?ng b?n ??c ?ã có nh?ng thông tin b? ích giúp các b?n bi?t cách lên ?? và ch?i leesin chu?n nh?t ?em l?i tr?i nghi?m ch?i game tuy?t nh?t.

Xem thêm m?t s? thông tin h?u ích khác d??i ?ây nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here