Leesin r?ng – H??ng d?n Leesin jungle probuild m?nh nh?t

0
202
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Leesin th?y tu mù – là m?t v? t??ng ???c ?ánh giá v? kh? n?ng ?i r?ng hay b?c nh?t c?a t?a game Liên Minh Huy?n Tho?i. Tôi ch?c ch?n m?t ?i?u là không có b?t k? m?t gi?i ??u l?n nào c?p th? gi?i mà không s? d?ng Leesin r?ng l?n nào. B?i l? anh ?y là v? t??ng ?i r?ng m?nh nh?t, ??t phá nh?t, kh? n?ng th?ng cao nh?t cho team nào s? h?u Leesin.

1. T?ng quan v? Leesin r?ng

Leesin r?ng mùa 11 – ? mùa 11 Leesin r?ng ?ã b? Riot gi?m và thay ??i m?t s? s?c m?nh. Nh?ng ??n nay Leesin v?n luôn là s? m?t trong các v? t??ng ???c ?a thích nh?t c?a các game th? chuyên nghi?p thi ??u nh?: Sofm, Canyon, Faker, Clid, Pyosik, Ellim… B?i l? kh? n?ng linh ho?t, uy?n chuy?n, và b? k? n?ng tuy?t v?i ?ã giúp Leesin chi?m tr?n ???c s? yêu thích c?a ?ông ??o công ??ng game trên kh?p th? gi?i.

Xem thêm cách lên b?ng ng?c, lên ?? c?a probuild Leesin m?nh nh?t.

Hình n?n leesin ti?c b? b?i ch?t l??ng 4k cho máy tính
Leesin ti?c b? b?i ?i r?ng v?i b? k? n?ng vui nh?n

1.1. S? thay ??i ? mùa 11

Skymoba ?ã vi?t chia s? v? s? thay ??i s?c m?nh c?a Leesin ? bài vi?t Leesin top b?n ??c click ?? xem thêm nhé! s? thay ??i ?ó giúp Leesin r?ng thêm kh? n?ng di chuy?n và ki?m soát m?c tiêu l?n t?t h?n.

1.2. ?i?m m?nh ?i?m y?u c?a Leesin r?ng mùa 11

1.2.1. ?i?m m?nh Leesin

 • ? mùa 11 này Leesin jungle r?t l?i th? khi ???c gi?m th?i gian h?i chiêu E và Q, giúp anh ?y tiêu di?t quái r?ng nhanh h?n và ki?m soát m?c tiêu t?t h?n.
 • Leesin jungle r?t linh ho?t và c? ??ng, và giúp Leesin ki?m soát b?n ?? t?t h?n, và t?o ???c nhi?u l?i th? giai ?o?n ??u game
 • Nh?ng k? n?ng c?a Leesin c?c m?nh vào giai ?o?n ??u game. V?i b? k? n?ng bay nh?y Leesin gank r?t s?m vào ??u game giúp ??i hình m?nh ngay t? giai ?o?n ??u
 • V?i l??ng sát th??ng l?n v?i chiêu cu?i R – N? Long C??c cùng k?t h?p v?i combo k? n?ng khác Q, E, W Leesin h?t tung ??i th? v? team d? dàng h? g?c và t?o ?u th? cho ??i hình.
Hình n?n leesin 4k
Ta là nhà vô ??ch LMHT

1.2.2. ?i?m y?u Leesin

  • Có th? nói Leesin jungle r?t m?nh ? giai ?o?n ??u game, tuy nhiên v? cu?i game c? th? t? phút 30 tr? ?i, Leesin khá y?u vì cu?i game các v? t??ng khác th??ng có s?c ch?ng ch?u r?t t?t, Leesin l?i không ph?i là v? t??ng sát th? gây sát th??ng l?n.
  • Leesin ?òi h?i ?? thông th?o r?t l?n, vì ?? khó c?a Leesin là 4/4. B?n s? t?a sáng trong ??i hình hay b? ??ng ??i ch? trích, ?ó s? là màn th? hi?n trình ?? c?a b?n
  • Leesin r?t y?u khi ??u tay ?ôi c?n chi?n, n?u h?t k? n?ng giao tranh, b?n nên di chuy?n ?i ch? khác v?i chiêu W, b?n không nên ??u tay ?ôi nhé.
Hình n?n leesin ma s? ch?t l??ng 4k cho máy tính
Leesin ma s? thách th?c m?i ??i th?

2. B?ng ng?c Leesin r?ng build c?a CLID (GenG)

CLID – (GenG) ng??i ?ã dành 2 ch?c vô ??ch LCK cùng SKT – T1. Trong ??i hình toàn sao c?a SKT, Clid luôn gi? ???c m?t phong ?? ?n ??nh và t?m ?nh h??ng không h? thua kém Faker hay Khan. Hi?n t?i anh chàng này ?ã sang team GenG và ? mùa hè này GenG ?ang ??ng th? 2 trên b?ng x?p h?ng LCK ??ng trên T1 và d??i DWG KIA. Skymoba s? h??ng d?n b?n cách lên b?ng ng?c leesin jungle m?nh nh?t c?a anh ?y nhé.

2.1. Cách lên b?ng ng?c leesin r?ng c?a CLID (GenG)

?ây c?ng là b?ng ng?c không ch? riêng CLID mà còn ???c các game th? chuyên nghi?p th? gi?i t?i gi?i LCK và LPL s? d?ng cho Leesin r?ng nh?: Rascal, Sofm, Faker….

B?ng ng?c leesin r?ng c?a CLID - GenG
B?ng ng?c leesin r?ng c?a CLID – GenG

B?ng ng?c chính: Chinh ph?c

Chinh ph?cChinh ph?c: Leesin r?ng ch?c ch?n s? lên ?? theo h??ng sát th??ng và linh ho?t, ng?c chinh ph?c s? phát huy t?i ?a s?c m?nh c?a nó. Càng ?ánh s? càng gây thêm sát th??ng.

??c th?ng: V?i kh? n?ng linh ??ng c?a Leesin jungle, anh ?y s? là sát th? trong r?ng, vì v?y ch? c?n leesin tham gia h? g?c b?ng ng?c này s? giúp anh ?y h?i 12% máu và 20 vàng.

Huy?n Tho?i: T?c ?? ?ánhHuy?n Tho?i: T?c ?? ?ánh: H? g?c quái to, t??ng, lính s? giúp Leesin t?ng ti?n kh? n?ng c?ng d?n. Do ?ó ?i?m ng?c này r?t phù h?p cho Leesin jungle.

Nhát chém ân hu?: Leesin jungle s? gây thêm sát th??ng v?i k? ??ch th?p máu. R?t h?p v?i sát th? trong r?ng.

B?ng ng?c ph?: C?m h?ng

B??c chân màu nhi?m: Leesin jungle s? r?t linh ho?t và m?nh ? ??u game, v?i b?ng ng?c này s? giúp anh ?y có thêm giày ngay t? giai ?o?n ??u giúp vi?c ?i gank d? dàng h?n.

Th?u th? v? tr?: Ch?c ch?n r?i, giúp Leesin jungle h?i 10 ?i?m cho phép b? tr? và món ??.

b?ng b? tr? ph?: 10% t?c ?? ?ánh c?ng thêm 9 s?c m?nh thích ?ng và 6 giáp.

2.2. Cách lên phép b? tr? Leesin jungle

Phép b? tr? cho Leesin r?ng:

phép b? tr? leesin r?ng
phép b? tr? leesin r?ng

Ch?c ch?n r?i t?c bi?n và tr?ng ph?t s? là giúp b?n ?i r?ng t?t h?n, tiêu di?t linh nhanh và ki?m soát m?c tiêu l?n nh? r?ng và baron t?t h?n.

3. Cách lên ?? và cách ch?i Leesin r?ng c?a CLID (GenG)

CLID là game th? ??ng top 1 v? ng??i ch?i Leesin r?ng hay nh?t LCK. Cùng xem anh ?y lên ?? và ch?i Leesin r?ng ra sao nhé.

3.1. Bi?u ?? KDA trong tr?u ??u Leesin r?ng c?a CLID (GenG)

Bi?u ?? tr?n ??u KDA c?a CLID Leesin r?ng v?i KDA 16/1/7. Th?t s? v?i cách ch?i và lên ?? này quá m?nh ph?i không các b?n? CLID ?ã h?y di?t hoàn toàn team ??ch!

B?ng KDA Leesin r?ng c?a CLID - GenG
B?ng KDA Leesin r?ng c?a CLID – GenG v?i KDA 16/1/7

3.2. Cách lên ?? Leesin r?ng c?a CLID (GenG).

V?i KDA 16/1/7 H?y di?t team ??ch c?a CLID ?ã t?o lên c?n s?t tr?n toàn th? gi?i v? k? n?ng c?ng nh? cách lên ?? c?a anh ?y, hãy cùng Skymoba xem cách anh ý lên ?? Leesin r?ng m?nh nh? th? nào nhé.

cách lên ?? leesin jungle c?a CLID - GenG
cách lên ?? leesin jungle c?a CLID – GenG.

Leesin rungle – là m?t sát th? m?nh m? ? giai ?o?n ??u và gi?a game, v? cu?i game thì anh ?y s? không ???c m?nh m? n?a, Tuy v?y ?? ch?c ch?n leesin luôn m?nh m? b?n hãy lên ??y ?? món ?? d??i ?ây ?? s? h?u l??ng sát th??ng kh?ng l? d? dàng h? g?c m?i ??i th? nhé.

món ?? ??y ?? leesin r?ng m?nh nh?t
món ?? ??y ?? leesin r?ng m?nh nh?t

3.3. Cách ch?i Leesin r?ng c?a CLID (GenG)

Leesin jungle ? giai ?o?n ??u game r?t quan tr?ng, vì v?y b?n c?n làm ch? ???c cu?c ch?i lúc này. B?n c?n lên nh?ng món ?? th?c s? c?n thi?t cho vi?c ?i r?ng ki?m soát m?c tiêu c?a b?n.

3.3.1. Giai ?o?n 15 phút ??u game

cách ch?i 15 phút ??u tiên leesi r?ng c?a cao th?
cách ch?i 15 phút ??u tiên leesi r?ng c?a cao th? CLID – GenG
 • Th?i gian ??u game, b?n c?n d?n lính th?t nhanh ?? ?i ki?m soát b?n ?? và các ???ng khác.
 • B?n c?n ph?i liên t?c mua m?t tím ?? ki?m soát b?n ?? trong r?ng và các m?c tiêu l?n r?ng và baron. B?n c?n bi?t thi tri?n các k? n?ng c?a Leesin r??t ?u?i c?ng nh? thoát thân linh ho?t.
 • Hãy ??m b?o trong kho?ng th?i gian này b?n s? có 2 món ?? chính là chùy h?p huy?t và giày giáp gai này thì Leesin s? th?c s? m?nh ?? ki?m soát b?n ?? và h? tr? ??ng ??i các ???ng khác.

3.3.2. Giai ?o?n gi?a game

cách lên ?? leesin r?ng gi?a game c?a cao th? CLID - GenG
cách lên ?? leesin r?ng gi?a game c?a cao th? CLID – GenG
 • Móng vu?t sterak: s? giúp Leesin gia t?ng s?c ch?ng ch?u và t?ng sát th??ng cho Leesin, r?t thích h?p trong các pha giao tranh quan tr?ng ? giai ?o?n này giúp Leesin jungle tiêu di?t các m?c tiêu l?n baron và r?ng t?t h?n.
 • Rìu ?en: Leesin jungle s? có thêm 1 l??ng sát th??ng m?nh và thêm máu giúp giao tranh thu?n l?i và m?nh m? h?n r?t nhi?u

3.3.3. Giai ?o?n cu?i game

 • C?a xích hoa k?: Thêm chút ch?ng ch?u và gi?m h?i chiêu c?ng thêm l??ng sát th??ng l?n mà rìu ?en mang l?i, ?ây là món ?? mà 66% các cao th? t?i gi?i LCK th??ng xuyên s? d?ng cho Leesin top
 • Giáp thiên th?n: Leesin s? có thêm 1 m?ng giúp anh ?y thoát thân và giao gây thêm sát th??ng h? tr? ??ng ??i.

3.3.4. Th? t? nâng k? n?ng Leesin r?ng CLID (GenG)

Th? t? nâng c?p k? n?ng c?a leesin r?ng c?ng gi?ng nh? các lane khác nhé các b?n, th? t? nâng này áp d?ng cho t?t c? các game th? chuyên nghi?p hi?n nay.

th? t? nâng k? n?ng leesin r?ng
th? t? nâng k? n?ng leesin r?ng

3.4. Danh sách các cao th? th? gi?i lên ?? Leesin r?ng m?nh nh?t

D??i ?ây là b?ng danh sách các game th? chuyên nghi?p trên th? gi?i s? d?ng Leesin r?ng ?? ??i ??u v?i các v? t??ng khó ch?u trong r?ng

Danh sách cao th? LCK ch?i Leesin r?ng
Danh sách cao th? LCK ch?i Leesin r?ng ??i ??u v?i t??ng c?c m?nh

4. K?t lu?n

Trên ?ây là h??ng d?n Leesin r?ng mùa 11 hay nh?t mà skymoba ?ã t?ng h?p ???c dành cho các b?n. Hy v?ng b?n ??c ?ã có nh?ng thông tin b? ích giúp các b?n bi?t cách lên b?ng ng?c lên ?? và cách ch?i leesin r?ng chu?n nh?t ?em l?i tr?i nghi?m ch?i game tuy?t nh?t cho các b?n!

Xem thêm m?t s? thông tin h?u ích khác d??i ?ây nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here