Leesin sofm mùa 11 – H??ng d?n Leesin sofm build m?nh nh?t.

0
185
Leesin Sofm Build
Leesin Sofm Build

Leesin Sofm là th?n ??ng Liên Minh Huy?n Tho?i t?i Vi?t Nam, hi?n ?ang thu?c team SN thu?c gi?i vô ??ch LPL Trung Qu?c. T?i ?ây Sofm ?ã giúp team SN và ??ng ??i ??t gi?i Á Quân t?i gi?i thi ??u l?n nh?t th? gi?i ?ó là CKTG. Hôm nay skymoba s? g?i ??n cho b?n ??c b? giáo án h??ng d?n Leesin Sofm build m?nh nh?t.

1. Cách lên b?ng ng?c Leesin Sofm build r?ng

?? có th? ch?i và tr?i nghi?m Leesin h?p d?n nh?t, và có ???c s?c m?nh l?n nh?t, các b?n c?n bi?t cách lên b?ng ng?c Leesin m?nh, vì b?ng ng?c s? b? tr? cho Leesin r?t nhi?u trong game, giúp anh ?y có thêm nh?ng s?c m?nh ?áng k? ngay t? giai ?o?n ??u game. Cùng skymoba xem cách lên b?ng ng?c Leesin c?a cao th? Sofm nhé!

Xem thêm h??ng d?n cách ch?i, lên ?? và cách lên b?ng ng?c Leesin top probuild m?nh nh?t

1.1. Cách lên b?ng ng?c Leesin Sofm build r?ng m?nh nh?t

Leesin r?ng mùa 11 – Sofm ?ã s? d?ng v? t??ng này r?t nhi?u t?i các gi?i thi ??u l?n nh? LPL, LCK, MSI, CKTG. Hôm nay skymoba s? h??ng d?n các b?n cách lên b?ng ng?c Leesin Sofm ?ã ch?i r?t thành công nhé.

b?ng b? tr? leesin sofm build r?ng m?nh nh?t
b?ng b? tr? leesin sofm build r?ng m?nh nh?t

B?ng ng?c chính: Chinh ph?c

Chinh ph?cChinh ph?c: Leesin Sofm ch?i ch?c ch?n s? lên ?? theo h??ng sát th??ng và linh ho?t, ng?c chinh ph?c s? phát huy t?i ?a s?c m?nh c?a nó. Càng ?ánh s? càng gây thêm sát th??ng.

??c th?ng: V?i kh? n?ng linh ??ng c?a Leesin Sofm, anh ?y s? là sát th? trong r?ng, vì v?y ch? c?n leesin tham gia h? g?c b?ng ng?c này s? giúp anh ?y h?i 12% máu và 20 vàng.

Huy?n Tho?i: T?c ?? ?ánhHuy?n Tho?i: T?c ?? ?ánh: H? g?c quái to, t??ng, lính s? giúp Leesin t?ng ti?n kh? n?ng c?ng d?n. Do ?ó ?i?m ng?c này r?t phù h?p cho Leesin Sofm.

Ch?t ch?n cu?i cùng: Leesin Sofm s? gây thêm sát th??ng v?i k? ??ch th?p máu. R?t h?p v?i sát th? trong r?ng.

B?ng ng?c ph?: C?m h?ng

Th?ng ti?n s?c m?nh: Leesin Sofm build s? nh?n thêm s?c m?nh thích ?ng theo các c?p ??, gi?m k? n?ng và gia t?ng l??ng s?c m?nh ?áng k?.

Áo choàng mây: Ch?c ch?n r?i, giúp Leesin Sofm t?ng t?c ?? di chuy?n khi s? d?ng các phép b? tr? giúp giao tranh và thoát thân t?t h?n

b?ng b? tr? ph?: 10% t?c ?? ?ánh c?ng thêm 9 s?c m?nh thích ?ng và 6 giáp.

1.2. Cách lên phép b? tr? Leesin Sofm build

Phép b? tr? cho Leesin Sofm build r?ng:

phép b? tr? leesin r?ng

Ch?c ch?n r?i t?c bi?n và tr?ng ph?t s? là b?t bu?c ?? ?i r?ng hi?u qu? cho Leesin Sofm build.

2. Cách lên ?? Leesin Sofm build r?ng

Sofm luôn ???c m?nh danh là ng??i ch?i r?ng hay nh?t LMHT, anh ?y luôn bình t?nh trong nh?ng tình hu?ng giao tranh t?o lên nh?ng pha x? lý mang ??c tr?ng k? thu?t c?c k? cao. Và cách lên ?? Leesin Sofm c?ng r?t ??c bi?t, ?em l?i s?c m?nh c?c l?n cho Leesin sofm

2.1. Cách lên ?? Leesin Sofm build r?ng.

Skymoba g?i ??n b?n quá trình lên ?? t? 0 phút ??n 25p ??u tiên c?a game th? ch?i Leesin hay nh?t th? gi?i hi?n l?i ?ó là Sofm thu?c team SN. ?ây c?ng chính là cách lên ?? mà ??i ?a s? các cao th? l?a ch?n khi ch?i Leesin r?ng.

2.1.1. Giai ?o?n 13 phút ??u game

cách lên ?? leesin sofm r?ng ??u game
cách lên ?? leesin sofm r?ng ??u game
 • Th?i gian ??u game, b?n c?n d?n lính th?t nhanh ?? ?i ki?m soát b?n ?? và các ???ng khác.
 • B?n c?n ph?i liên t?c mua m?t tím ?? ki?m soát b?n ?? trong r?ng và các m?c tiêu l?n r?ng và baron. B?n c?n bi?t thi tri?n các k? n?ng c?a Leesin r??t ?u?i c?ng nh? thoát thân linh ho?t.
 • Th?i gian ??u tiên r?t quan tr?ng, Leesin Sofm build s? ??m b?o vi?c b?t bu?c ph?i có trang b? chính huy?n tho?i ?ó là chùy h?p huy?t ? phút 13.

2.1.2. Giai ?o?n gi?a game

cách lên ?? leesin sofm r?ng gi?a game
cách lên ?? leesin sofm r?ng gi?a game
 • Móng vu?t sterak: Leesin Sofm build trang b? này s? r?t m?nh, gia t?ng sát th??ng và ch?ng ch?u c?c t?t, giúp c?u ?y giao tranh m?nh m? h?n và ph?i h?p v?i ??ng minh r?t t?t
 • Rìu mãng xà: Leesin Sofm s? có thêm 1 l??ng sát th??ng m?nh và h?i máu giúp giao tranh thu?n l?i và m?nh m? h?n r?t nhi?u, cùng v?i ?ó trang b? này gây sát th??ng di?n r?ng, giúp ?i r?ng nhanh h?n

2.1.3. Giai ?o?n cu?i game

 • C?a xích hoa k?: ?ây là món trang b? Leesin Sofm r?t yêu thích khi ?i r?ng, ?em l?i cho c?u ?y l??ng sát th??ng c?c l?n, giúp giao tranh d? dàng h?n r?t nhi?u
 • Giáp thiên th?n: ch?c ch?n r?i, v? cu?i game ai c?ng mu?n có thêm 1 m?ng ?? giao tranh t?t h?n, Leesin Sofm c?ng v?y.

2.2. Bi?u ?? KDA Leesin Sofm build r?ng 

?ây là bi?u ?? th? hi?n KDA Leesin Sofm build r?ng 10/6/7. C?u ?y ?ã tiêu di?t hoàn toàn ??i ph??ng ch? trong 25 phút

Bi?u ?? KPA Leesin Sofm build r?ng hay nh?t
Bi?u ?? KPA Leesin Sofm build r?ng hay nh?t

3. Cách ch?i leesin Sofm build hay nh?t

Sofm là ng??i ch?i hay nh?t t?i Vi?t Nam c?ng nh? trên toàn th? gi?i. C?u bé này có nh?ng pha x? lý r?t ??ng c?p. Cùng skymoba xem qua tìm hi?u v? cách ch?i Leesin Sofm build hay nh?t nhé

3.1. Cách ch?i Leesin Sofm build r?ng hay

 • Th?i gian ??u ?i r?ng Leesin Sofm r?t m?nh, c?u ?y luôn ki?m soát t?m nhin trong r?ng, sau khi ?n xong bùa xanh và bãi chim, Leesin Sofm l?p t?c di chuy?n sang bùa ?? và tiêu di?t h?t quái r?ng nhà. Và tìm c? h?i ?i gank các ???ng
 • Leesin Sofm th??ng xuyên ?i gank ? v? trí ???ng trên và ???ng d??i, vì ? 2 ???ng này chi?u dài khá dài, nên vi?c gank s? giúp Leesin d? dàng có ?i?m h? g?c h?n.
 • Leesin Sofm luôn luôn ki?m soát m?t t?i các ?i?m m?u ch?t trong r?ng ??i ph??ng ?? theo dõi r?ng ??i ph??ng ?ang làm gì, t? ?ó ??a ra các quy?t ??nh ?i gank ???ng h?p lý h?n
 • Leesin Sofm luôn h??ng các b?n cách ki?m soát các m?c tiêu l?n, khi th?y có c? h?i hãy g?i ??ng minh ra tiêu di?t m?c tiêu nh? r?ng và baron
 • Leesin Sofm r?ng luôn lên các món ?? mang tính sát th??ng l?n, ?? t?o ra s? ??t phá ??u và gi?a game giúp chi?n th?ng nhanh h?n
 • B?n luôn ph?i c? g?ng k?t thúc ván trong th?i gian s?m nh?t không nên kéo xu?ng cu?i game, vì cu?i game Leesin khá là y?u, không phù h?p trong các giao tranh t?ng quan tr?ng v? cu?i.

3.2. Th? t? nâng k? n?ng Leesin Sofm build

?ây chính là th? t? nâng k? n?ng mà b?t k? ng??i ch?i Leesin thông th?o cao ??u áp d?ng, và Leesin Sofm build c?ng v?y.

th? t? nâng k? n?ng leesin top
th? t? nâng k? n?ng leesin Sofm build

3.3. Video chi ti?t cách di chuy?n và ch?i Leesin Sofm build r?ng h?y di?t rank Hàn.

4. K?t lu?n

Trên ?ây là h??ng d?n Leesin Sofm build mùa 11 hay nh?t mà skymoba ?ã t?ng h?p ???c dành cho các b?n. Hy v?ng b?n ??c ?ã có nh?ng thông tin b? ích giúp các b?n bi?t cách lên ?? và ch?i leesin sofm r?ng chu?n nh?t ?em l?i tr?i nghi?m ch?i game tuy?t nh?t.

Xem thêm m?t s? thông tin h?u ích khác d??i ?ây nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here