Leesin SP – Cách lên b?ng ng?c và lên ?? Leesin Support

0
173
Hình n?n leesin tuy?t vô th?n ch?t l??ng 4k cho máy tính 3840 x 2160
Hình n?n leesin tuy?t vô th?n ch?t l??ng 4k cho máy tính 3840 x 2160

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Leesin th?y tu mù – là m?t v? t??ng ???c ?ông ??o game th? trên toàn th? gi?i ?a thích v?i b? k? n?ng và ho?t ?nh vô cùng ??p, anh ?y th??ng xuyên ???c s? d?ng v?i vai trò ?i r?ng là ch? y?u, tuy nhiên có r?t nhi?u b?n game th? yêu thích anh ?y và mu?n tr?i nghi?m v?i vai trò m?i là support cho AD ???ng d??i. D??i ?ây skymoba s? h??ng d?n các b?n cách lên ?? và b?ng ng?c cho Leesin SP m?nh nh?t nhé!

1. ?i?m m?nh và y?u c?a Leesin SP

V?i b? k? n?ng tuy?t v?i c?a mình, Leesin luôn có kh? n?ng ?i ???c nhi?u v? trí khác nhau trong game, V?i v? trí support cho AD Leesin s? ?óng vai ng??i h? tr? AD fam lính và tiêu di?u ??i th? ???ng d??i, Leesin SP s? ?em l?i nhi?u ?u th? ngay t? giai ?o?n ??u game v?i kh? n?ng bay nh?y c?a mình.

Xem thêm h??ng d?n Leesin r?ng probuild m?nh nh?t

1.1. ?i?m m?nh Leesin SP

 • ? mùa 11 này Leesin r?t l?i th? khi ???c gi?m th?i gian h?i chiêu E và Q, vì v?y nh?ng trao ??i chiêu th?c r?t có l?i cho b? ?ôi ???ng d??i này
 • Leesin SP r?t linh ho?t và c? ??ng, l??ng sát th??ng gây ra c?ng vô cùng ?n t??ng
 • V?i l??ng sát th??ng l?n v?i chiêu cu?i R – N? Long C??c cùng k?t h?p v?i combo k? n?ng khác Q, E, W Leesin h?t tung ??i th? v? team d? dàng h? g?c và t?o ?u th? cho ???ng d??i
Hình n?n leesin tuy?t vô th?n ch?t l??ng 4k cho máy tính 3840 x 2160
Ta s? h?y di?t t?t c? nh?ng ai dám ??i ??u

1.2.2. ?i?m y?u Leesin SP

 • Leesin không có kh? n?ng ch?ng ch?u, n?u b? kh?ng ch? b?i Support ??i ph??ng r?t có th? Leesin s? ph?i lên b?ng ??m s?
 • L??ng máu ban ??u c?a Leesin r?t th?p, v?y nên r?t d? b? h? g?c
 • Kh? n?ng c?u r?a AD c?ng không có vì Leesin ??u tay ?ôi t?m ?ánh r?t ng?n, anh ?y ch? có th? lao vào trao ??i chiêu th?c, tuy nhiên n?u lao vào và b? kh?ng ch?, anh ?y r?t d? b? h? g?c
 • Kh? n?ng cu?i game y?u, không có s?c m?nh ch?ng ch?u, team s? y?u th? v? cu?i game.
Hình n?n leesin l? long c??c ch?t l??ng 4k cho máy tính 3840 x 2160
Có ngon thì nhào zô

2. B?ng ng?c Leesin SP m?nh nh?t

Khi b?n l?a ch?n Leesin sp, b?n s? c?n bi?t cách lên b?ng ng?c và lên ?? cho anh ?y, vì Leesin ?i ???ng d??i s? r?t c?n nh?ng b?ng ng?c phù h?p giúp anh ?y t?o ??t bi?n giai ?o?n ??u.

2.1. Cách lên b?ng ng?c leesin SP mùa 11

?ây là b?ng ng?c Leesin sp h?u h?t các game th? th? gi?i l?a ch?n ?? ch?i Leesin support

B?ng ng?c leesin sp m?nh nh?t
B?ng ng?c leesin sp m?nh nh?t

B?ng ng?c chính: Kiên ??nh

H? v?: Leesin r?ng ch?c ch?n s? lên ?? theo h??ng ch?ng ch?u, ng?c chinh kiên ??nh h? v? s? phát huy t?i ?a s?c m?nh c?a nó. t?ng kh? n?ng ch?ng ch?u r?t t?t cho b?n và ??ng minh.

Tàn phá h?y di?t: V?i vai trò support b?ng ng?c này s? giúp Leesin gây m?t l??ng sát th??ng l?n lên tr? ??i ph??ng giúp ??y ???ng nhanh h?n r?t nhi?u.

Giáp c?t: M?i khi ch?u sát th??ng t? ??ch Leesin thì m?i k? n?ng c?a ??ch s? gi?m sát th??ng lên Leesin sp r?t nhi?u

Ti?p s?c: Leesin SP s? c?n r?t nhi?u máu và kh?ng ch?, b?ng ng?c này s? giúp anh ?y h?i 5% máu và t?o l?p lá ch?n m?nh m?.

B?ng ng?c ph?: C?m h?ng

B??c chân màu nhi?m: Leesin SP s? r?t linh ho?t và m?nh ? ??u game, v?i b?ng ng?c này s? giúp anh ?y có thêm giày ngay t? giai ?o?n ??u giúp vi?c ra t?ng l??ng trang b? ?áng k? và ?i ???ng d? dàng h?n.

Th? tr??ng t??ng lai: Ch?c ch?n r?i, giúp Leesin sp mua tr??c món n? tr??c món ?? quan tr?ng, giúp c?i thi?n vi?c giao tranh quan tr?ng t?ng c? h?i chi?n th?ng.

b?ng b? tr? ph?: phòng th? 15-90 máu theo c?p c?ng thêm 9 s?c m?nh thích ?ng và 6 giáp.

2.2. Cách lên phép b? tr? Leesin SP

Phép b? tr? cho Leesin SP:

phép b? tr? Leesin sp

Ch?c ch?n r?i t?c bi?n và ki?t s?c s? là l?a ch?n chính xác nh?n giúp Leesin sp AD t?t h?n trong vi?t tiêu di?t ??i th? và tránh kh?i nh?ng pha giao tranh nguy hi?m.

3. Cách lên ?? và cách ch?i Leesin SP m?nh nh?t

?? có th? ch?i t?t Leesin SP b?n s? c?n bi?t cách lên ?? và ch?i Leesin sp hi?u qu?, D??i ?ây skymoba s? h??ng d?n các b?n cách ch?i Leesin sp m?nh nh?t nhé

3.1. Cách lên ?? Leesin SP m?nh nh?t

cách lên ?? leesin SP m?nh nh?t
cách lên ?? leesin SP m?nh nh?t
 • Bùa nguy?t th?ch: Là trang b? th?n tho?i s? giúp Leesin h?i 40-60 máu cho ??ng minh máu th?p g?n anh ?y và m?i giây khi chi?n ??u v?i t??ng t?ng 37,5% hi?u ?ng h?i máu
 • Giày c? ??ng: Leesin sp là v? t??ng c? ??ng r?t cao n?u thêm món trang b? này s? giúp Leesin di chuy?n nhanh chóng và liên t?c t?o ra nh?ng b?t ng? trong các pha giao tranh r??t ?u?i và thoát thân.
 • Dây chuy?n chu?c t?i: Khi Leesin kích ho?t Ch? ??nh m?t khu v?c trong ph?m vi ch? c?n sau 2.5 giây, tri?u g?i m?t lu?ng sáng xu?ng ?? H?i 180 – 360 máu cho ??ng minh và thiêu ??t t??ng ??ch.
 • L? h??ng sôi s?c: Leesin SP s? h?i máu và t?o lá ch?n cho ??ng minh s? c??ng hóa c? 2 thêm 6 giây và các ?òn ?ánh thêm 20-30%. R?t m?nh ph?i không các b?n
 • Chuông b?o h?: Là trang b? b?t bu?c cho Leesin SP ph?i có giúp anh ?y lo?i b? m?i hi?u ?ng kh?ng ch? c?ng ngo?i tr? h?t tung và áp ch? Leesin s? ???c h?i 100-200 máu.
 • Giáp máu warmog: T?ng cho Leesin sp 800 máu giúp anh ?y ch?ng ch?u t?t h?n, và h?i máu thêm 5%. giúp anh ?y s?ng lâu h?n trong các pha giao tranh t?ng.

3.2. Cách ch?i Leesin SP hay nh?t 

Leesin SP ? giai ?o?n ??u game r?t quan tr?ng, vì v?y b?n c?n làm ch? ???c cu?c ch?i lúc này.

3.2.1. Giai ?o?n ??u game

 • Th?i gian ??u game, b?n hãy kêu g?i AD trao ??i chiêu th?c v?i ??i ph??ng t? s?m, ?? câu kéo mana c?a h?, vì Leesin không s? d?ng mana mà dùng n?i n?ng nên r?t c?n trao ??i chiêu th?c nhi?u ?? t?o ?u th? th?i gian ??u.
 • Leesin sp là ch?t t??ng th?p máu, kh? n?ng ch?ng ch?u không nhi?u, vì v?y khi giao tranh b?n hãy ??ng sau AD ?? s? d?ng k? n?ng Q, tìm c? h?i áp sát ??i ph??ng và lao vào giao tranh.
 • K? n?ng Q c?a Leesin SP h?i r?t nhanh, tuy không có nhi?u sát th??ng nh?ng b?n c?ng có th? dùng chiêu này ?? c?u r?a ??i th? nhé.
 • B?n hoàn toàn có th? giao tranh tho?i mái vì khi th?p máu b?n có th? h? th? ch?y ?i nh? k? n?ng W c?a mình.

3.2.2. Giai ?o?n gi?a game

 • Leesin sp là v? t??ng có tính c? ??ng r?t cao, vì v?y th?i gian gi?a game b?n hãy di chuy?n liên t?c vào r?ng và mid c?a ??ng minh ?? tham gia giao tranh và h? g?c ??i th?, vì anh ?y bay nh?y r?t nhanh
 • V?i b? k? n?ng c?a Leesin, b?n có th? c?m m?t trong r?ng ??i th? ?? gank nh?ng pha th?p máu c?a r?ng ??i ph??ng nhé
 • Khi phá xong tr? ??u, b?n và AD hãy di chuy?n ??i ???ng lên top ?? t?ng kh? n?ng ?i ???ng c?ng nh? fam lính c?a AD ???c t?t h?n.

3.2.3. Giai ?o?n cu?i game

 • V? cu?i game này ph? thu?c vào x? th? c?a b?n r?t nhi?u, vì v?y b?n hãy ??ng c?nh và ??m b?o m?ng s?ng cho AD c?a b?n.
 • Th?i gian này b?n s? không ???c di chuy?n xa kh?i x? th? c?a b?n, hãy tìm cách b?t l? ho?c b?o kê AD c?a b?n m?i khi giao tranh t?ng di?n ra.

3.2.4. Th? t? nâng k? n?ng Leesin SP

Th? t? nâng c?p k? n?ng c?a leesin SP c?ng gi?ng nh? các lane khác nhé các b?n, th? t? nâng này áp d?ng cho t?t c? các game th? chuyên nghi?p hi?n nay.

th? t? nâng k? n?ng leesin top
th? t? nâng k? n?ng leesin top

3.3. Danh sách t??ng kh?c ch? và ph?i h?p t?t v?i Leesin SP

3.3.1. Danh sách t??ng kh?c ch? Leesin SP

Danh sách t??ng kh?c ch? leesin sp
Danh sách t??ng kh?c ch? leesin sp

?ây là danh sách t??ng support có kh?ng ch? c?ng s? d? dàng khóa Leesin l?i và h? g?c Leesin d? dàng, vì v?y ??ng d?i gì ch?n leesin sp khi ??i b?n ch?i nh?ng v? t??ng này nhé các b?n!

3.3.1. Danh sách t??ng x? th? ph?i h?p t?t v?i Leesin SP

Danh sách t??ng ph?i h?p t?t v?i leesin sp
Danh sách t??ng ph?i h?p t?t v?i leesin sp

?ây là các m?u x? th? ph?i h?p r?t t?t v?i AD, b?i kh? n?ng tay dài và d?n sát th??ng l?n, n?u trong team b?n xu?t hi?n các m?u x? th? trên b?n hoàn toàn có th? t? tin ch?n Leesin sp nhé.

4. K?t lu?n

Trên ?ây là h??ng d?n Leesin SP mùa 11 hay nh?t mà skymoba ?ã t?ng h?p ???c dành cho các b?n. Hy v?ng b?n ??c ?ã có nh?ng thông tin b? ích giúp các b?n bi?t cách lên b?ng ng?c lên ?? và cách ch?i leesin support chu?n nh?t ?em l?i tr?i nghi?m ch?i game tuy?t nh?t cho các b?n!

Xem thêm m?t s? thông tin h?u ích khác d??i ?ây nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here