Guide Leesin mùa 11 – Cách lên ?? Leesin, b?ng ng?c, cách ch?i Leesin

0
347
?nh ??i di?n t??ng Leesin

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Th?y tu mù Leesin có l? là m?t trong nh?ng v? t??ng mong phong cách ch?i hoa m? nh?t Liên Minh Huy?n Tho?i. ? meta hi?n t?i, v? t??ng này có th? ?i t?t ? m?i lane, t? ?i R?ng, Mid cho ??n Top. V?y b?n ?ã bi?t cách ?? ch?i v? t??ng này hi?u qu? nh?t ch?a? V?y hãy ?? Skymoba h??ng d?n b?n v? cách lên ?? Leesin, cách ch?i và b?ng ng?c Leesin t?i ?u nh?t theo nh?ng gì mà mình bi?t nhé!

1. B?ng ng?c Leesin mùa 11 chu?n nh?t

Trong b?ng b? tr? Leesin, ng?c chính phù h?p nh?t v?i ch?c ch?n là “Chinh ph?c”. Nh?ng ? nhánh ph?, b?n có th? thay ??i m?t chút tùy theo v? trí mà b?n ch?i.

1.1. B?ng ng?c Leesin R?ng

?i r?ng là ?i?m m?nh c?a Leesin v?i b? chiêu th?c hoàn h?o c?a nó. W có th? t?o giáp và hút máu, Q ?? ti?p c?n các bãi quái m?t cách nhanh chóng. ?i?u này khi?n Leesin thu?c top d?n quái r?ng nhanh nh?t liên minh. B?ng b? tr? c?a Leesin r?ng nên t?p trung nhi?u vào nh?ng ?i?m t?ng t?c ?? di chuy?n và t?c ?ánh.

B?ng ng?c Leesin R?ng
B?ng ng?c Leesin R?ng

Chinh ph?cChinh ph?c: N?u b?n lên ?? theo h??ng tank ho?c câu kéo, ng?c chinh ph?c s? phát huy t?i ?a s?c m?nh c?a nó. Càng ?ánh s? càng gây thêm sát th??ng.

Hi?n Di?n Trí TuêHi?n Di?n Trí Tuê: N?i n?ng c?ng c?c k? quan trong cho Leesin ?? th?c hi?n nh?ng combo. Vì th? ng?c này r?t h?u d?ng vì nó h?i l?i m?t ph?n n?i n?ng cho Leesin khi tham gia h? g?c.

Huy?n Tho?i: T?c ?? ?ánhHuy?n Tho?i: T?c ?? ?ánh: H? g?c quái to, t??ng, linh s? giúp Leesin t?ng ti?n trình c?ng d?n. Do ?ó ?i?m ng?c này r?t phù h?p cho Leesin ? v? trí ?i r?ng.

Nhát Chém Ân Hu?Nhát Chém Ân Hu?: Leesin s? gây thêm 8% sát th??ng v?i k? ??ch d??i 40% máu.

M?t Thây MaM?t Thây Ma: Ng??i ch?i Leesin th??ng dùng m?t k?t h?p H? Th? ?? ti?p c?n m?c tiêu. Do ?ó, h? ít khi dùng m?t ki?m soát t?m nhìn. ?i?m ng?c này giúp m?i khi phá m?t c?a ??ch thì m?t m?t thây ma s? m?c lên t?i ?ó và t?n t?i 120 giây.

Th? S?n Tàn Nh?nTh? S?n Tàn Nh?n: T?ng 5 ?i?m t?c ?? di chuy?n ngoài giao tranh, nó giúp Leesin nhanh chóng ti?p c?n các lane ?? th?c hi?n nh?ng pha gank.

V? nh?ng ?i?m ng?c còn l?i, b?n có th? tùy ý thay ??i theo ý thích.

1.2. B?ng ng?c Leesin Top

Leesin Top mùa 11 ?ang th?ng tr? meta ? t?t c? máy ch?. Kh? n?ng solo t?t, b? k? n?ng có th? t?o giáp, hút máu khi?n Leesin Top r?t m?nh ? ??u game. V? b?ng b? tr? Leesin, mình th?y b?n có th? lên gi?ng nh? khi ?i r?ng. Ng?c chính “Chinh Ph?c” r?t m?nh khi ??i ??u v?i các t??ng ??u s?, ch?ng ch?u.

B?ng ng?c Leesin Top
B?ng ng?c Leesin Top

1.3. B?ng ng?c Leesin Mid

Meta Leesin Top quá HOT khi?n nhi?u game th? d??ng nh? ?ang spam nó. Nh?ng khi không ???c ?i Top, h? s? c?m nó ra Mid. Leesin Mid c?ng là m?t l?a ch?n hay, nh?ng b?n c?n ch?n b?ng ng?c phù h?p. Mình g?i ý các b?n s? d?ng ng?c chính “S?c ?i?n” cho b?ng b? tr? Leesin.

B?ng ng?c Leesin ?i Mid
B?ng ng?c Leesin ?i Mid

S?c ?i?nS?c ?i?n: ?ánh trúng t??ng 3 l?n b?ng k? n?ng ho?c ?ánh th??ng s? gây thêm sát th??ng thích ?ng theo s?c m?nh công kích. ?i?m ng?c này r?t phù h?p ?? s?c sát th??ng.

Tác ??ng B?t Ch?tTác ??ng B?t Ch?t: Sau khi l??t b?ng chiêu Q, Leesin s? nh?n thêm 7 sát l?c và 6 xuyên kháng phép.

Th? S?n Tham LamTh? S?n Tham Lam: t?ng m?nh kh? n?ng hút máu cho Leesin. Nó s? ???c c?ng d?n khi tham gia h? g?c t??ng ??ch.

Trên ?ây là 3 b?ng ng?c Leesin thông d?ng nh?t ? 3 v? trí. B?n có th? tham kh?o và thay ??i m?t s? ng?c n?u c?m th?y h?p lý.

2. Cách lên ?? Leesin và phép b? tr?

V? t??ng này có r?t nhi?u cách lên ?? khác nhau. ??c bi?t, s?c m?nh c?a Leesin lên “L?i th? hi?p s?” vô cùng d? trong tay Sofm t?i CKTG 2020 ?ã minh ch?ng ?i?u ?ó. Leesin phù h?p v?i nhi?u lo?i trang b?, d??i ?ây là nh?ng trang b? thông d?ng nh?t.

2.1. Cách lên ?? Leesin R?ng

Trang b? kh?i ??u:

Trang b? kh?i ??u Leesin R?ng- Skymoba.com
Trang b? kh?i ??u Leesin R?ng

Mình ngh? Tr?ng Ph?t ?? s? phù h?p h?n v?i Leesin ?i r?ng. Tuy không gây sát th??ng lên t??ng, nh?ng nó có th? làm ch?m và gi?m sát th??ng c?a ??ch. H?n th?, sát th??ng khi tr?ng ph?t lên quái s? l?n h?n Tr?ng Ph?t Xanh. Khi ?ó, b?n s? chi?m ?u th? h?n trong vi?c tranh ch?p các m?c tiêu l?n.

Trang b? hoàn ch?nh cho Leesin r?ng

Cách lên ?? Leesin R?ng
Cách lên ?? Leesin R?ng

Trang b? ?i r?ng là m?c ??nh vì nó có th? nâng c?p. Chùy H?p Huy?t s? t?ng m?nh kh? n?ng hút máu cho Leesin. Giày Th?y Ngân khá quan tr?ng, vì nó gi?m hi?u ?ng kh?ng ch?. 3 trang b? cu?i b?n có th? tùy ý thay ??i tùy theo di?n bi?n tr?n ??u.

Tham kh?o cách lên ?? Leesin R?ng c?a Sofm:

Cách lên ?? Leesin R?ng c?a Sofm
Cách lên ?? Leesin R?ng c?a Sofm

Sofm ch?n Giày Khai Sáng vì c?u ?y mu?n gi?m th?i gian h?i chiêu c?a các k? n?ng. Nh? v?y vi?c c??p r?ng s? có thêm l?i th? và ?ó là l?i ch?i quen thu?c c?a Sofm. Khiên b?ng c?ng là trang b? khá h?p lý, vì nó gi?m sát th??ng chí m?ng.

Phép b? tr? Leesin ?i R?ng:

Phép b? tr? Leesin r?ng
Phép b? tr? Leesin r?ng

T?c bi?n là phép b? tr? b?t bu?c vì Leesin có r?t nhi?u combo v?i T?c bi?n.

2.2. Cách lên ?? Leesin Top và Mid

V? c? b?n, 2 v? trí này có th? lên b? trang b? gi?ng nhau. B?n có th? ?u tiên lên rìu Tiamat ?? t?ng t?c ?? ??y ???ng n?u không th? chi?m ?u th?.

Trang b? kh?i ??u:

Trang b? kh?i ??u cho Leesin Top và Mid
Trang b? kh?i ??u cho Leesin Top và Mid

Trang b? hoàn ch?nh cho Leesin Top và Mid:

Trang b? Leesin Top và Mid
Trang b? Leesin Top và Mid

B?n có th? thay giáp li?t s? thành giáp tâm linh n?u team ??ch cho nhi?u sát th??ng phép.

Cách lên ?? Leesin Top và Mid c?a game th? n?i ti?ng:

Gen G Clid

Clid lên ?? Leesin Top
Clid lên ?? Leesin Top

Phép b? tr? cho Leesin Top:

Phép b? tr? Leesin Top
Phép b? tr? Leesin Top

B?n có th? thay ??i linh ho?t gi?a Thiêu ??t ho?c D?ch chuy?n tùy theo l?i ch?i c?a b?n.

3. Cách ch?i Leesin

3.1. B? k? n?ng

B? k? n?ng Leesin- Skymoba.com
B? k? n?ng Leesin

N?i T?i LeesinN?i t?i: Lo?n ??

Sau khi Lee Sin s? d?ng 1 k? n?ng, 2 ?òn ?ánh th??ng ti?p theo c?a anh ta s? ???c t?ng 40% t?c ?? ?ánh và h?i l?i 15 n?i n?ng m?i ?òn.

K? N?ng Q LeesinQ: Sóng âm / Vô ?nh c??c

 • Sóng âm: Lee Sin ch??ng ra 1 lu?ng sóng gây sát th??ng v?t lý lên m?c tiêu ??u tiên trúng ph?i và làm l? di?n n?n nhân trong 3 giây. N?u Sóng Âm trúng ph?i k? ??ch, Lee Sin có th? kích ho?t Vô ?nh C??c trong 3 giây k? ti?p.
 • Vô ?nh c??c: Lee Sin phóng t?i k? ??ch trúng ph?i Sóng Âm khi?n m?c tiêu ph?i ch?u thêm sát th??ng v?t lý.

K? N?ng W LeesinW: H? th? / Kiên ??nh

 • H? th?: Lee Sin l??t t?i 1 ??ng minh ho?c m?t, t?o l?p giáp b?o v? b?n thân anh ta và ??ng minh trong vòng 2 giây. Sau khi s? d?ng H? Th? ?? nh?n lá ch?n, Lee Sin có th? kích ho?t Kiên ??nh trong 3 giây k? ti?p.
 • Kiên ??nh: Trong vòng 5 giây, Lee Sin ???c t?ng thêm hút máu và hút máu phép.

K? N?ng E LeesinE: ??a ch?n / D? ch?n

 • ??a ch?n: Lee Sin ??m xu?ng m?t ??t t?o lu?ng sóng âm gây sát th??ng phép lên k? ??ch và làm l? di?n n?n nhân trong 4 giây. N?u ??a Ch?n trúng k? ??ch, Lee Sin có th? kích ho?t D? Ch?n trong 3 giây k? ti?p.
 • D? ch?n: Lee Sin h?y ho?i k? ??ch c?a mình, khi?n nh?ng tên ?ã trúng ph?i ??a Ch?n tr??c ?ó gi?m t?c ?? di chuy?n và l? di?n trong 4 giây, t?c ?? di chuy?n c?a n?n nhân s? h?i ph?c theo th?i gian.

K? N?ng R LeesinR: N? long c??c

Lee Sin tung c??c ?a v?ng t??ng ??ch ra 1200 kho?ng cách và gây sát th??ng v?t lý lên n?n nhân. Nh?ng k? ??ch mà m?c tiêu va ph?i trên ???ng bay c?ng s? b? h?t lên không trung trong 1 giây và nh?n cùng l??ng sát th??ng.

3.2. Th? t? nâng k? n?ng

Leesin ?i r?ng thì b?n nên c?ng max vào Q. ?ây là chiêu th?c c? ??ng và sát th??ng l?n. Còn n?u b?n c?m Leesin Top ho?c Mid, hãy ?u tiên max vào W. Do chiêu th?c này có kh? n?ng t?o giáp và hút máu, r?t thích h?p trong vi?c tr? ???ng và ??y lính.

Th? t? nâng k? n?ng c?a Leesin - Skymoba.com
Th? t? nâng k? n?ng c?a Leesin

3.2. ?u ?i?m và nh??c ?i?m c?a Leesin

?u ?i?m

 • B? chiêu th?c c? ??ng, d? dàng ra vào giao tranh
 • T?o ??t bi?n v?i chiêu th?c R k?t h?p T?c Bi?n
 • ??y ???ng nhanh, tr? t?t v?i kh? n?ng hút máu t? chiêu W
 • Solo 1vs khá m?nh, h?u nh? không thua kém v? t??ng nào
 • ?ánh th??ng gi?a 2 l?n dùng chiêu có th? h?i n?i n?ng, nên có th? tho?i mái s? d?ng combo
 • Ki?m soát b?n ?? t?t
 • C??p nh?ng m?c tiêu l?n v?n d? dàng ch?y thoát

Nh??c ?i?m

 • Yêu c?u khá cao v? k? n?ng thao tác
 • Y?u d?n v? cu?i game, c?n ph?i t?o ???c l?i th? l?n ngay t? ??u
 • Q: Sóng âm vô cùng quan tr?ng, n?u tr??t có th? làm m?t ?i s? ??t bi?n
 • Thu?c top t??ng khó ch?i nh?t liên minh

3.3. Cách ch?i Leesin

?? rõ ràng h?n, mình s? chia ra làm 3 giai ?o?n.

??u tr?n

Leesin là v? t??ng khá kh?e ? ??u tr?n, do ?ó b?n hãy ch? lên lên cao m?t chút ?? l?y l?i th?. N?u là Leesin ?i Top ho?c Mid, b?n hãy ?u tiên c?ng Max W. Nó cho b?n kh? n?ng t?o giáp và hút máu cao, s? d? dàng h?n trong vi?c tr? lane. N?u không th? solokill ??i ph??ng, hãy c? g?ng ??y lính th?t nhanh và di chuy?n sang lane khác ho?c ki?m soát b?n ??. N?u là Leesin ?i r?ng, sau khi ?n xong bùa th? 2, b?n có th? b?t ??u tri?n khai gank s?m.

Gi?a tr?n

?ây là th?i ?i?m Leesin m?nh nh?t và t? ra khó ch?u nh?t ??i v?i team ??ch. Solo kh?e và r?t c? ??ng khi?n Leesin s?n sàng có m?t t?i m?i ?i?m nóng trên b?n ??. ??ng th?i, ki?m soát b?n ?? t?t c?ng t?o ???c r?t nhi?u l?i th? cho team mình. B?n hãy th??ng xuyên di chuy?n và tham gia vào các cu?c tranh ??u m?c tiêu l?n. ??m b?o s? có m?t c?a Leesin s? t?o nên khá nhi?u ??t bi?n.

Cu?i tr?n

?ây là khi s?c m?nh c?a Leesin ?ã gi?m ?i ?áng k?. Vi?c ??i ph??ng ?ã lên ?? món ?? khi?n th?y tu c?a chúng ta không th? oneshot chúng ???c n?a. Ngoài ra, ?ây là lúc team ??ch luôn ?i ?ông ng??i ?? b?o k? damage ch? l?c c?ng t?o cho Leesin khá nhi?u th? thách. B?n có th? cân nh?c lên nh?ng món ?? th? ?? t?n t?i lâu trong giao tranh. H?n th?, k? n?ng c?a b?n c?ng c?n ???c th? hi?n ?úng lúc khi ?á AD ho?c pháp s? ??i ph??ng v? team mình. Nh?ng ?i?u này r?t khó, b?i luôn h? luôn có b?o kê bên c?nh.

Cách ch?i Leesin
Cách ch?i Leesin

M?t s? combo Leesin

Insec ??n gi?n: Q1 > Q2 > C?m m?t > W > R

Insec k?t h?p Flash: Q1 > Q2 > R > Flash

Ngoài ra còn r?t nhi?u combo Leesin khác ph?c t?p h?n, hoa m? h?n. B?n có th? xem thêm ? video d??i ?ây ?? xem các ng??i ch?i có k? n?ng h? combo Leesin nh? th? nào nhé!

(video s? s?m ???c thêm vào)

4. Cách kh?c ch? Leesin

 • Leesin là t??ng solo t?t, hãy t?p trung ??y lính
 • Ch? ??ng c?m m?t ??u tr?n vì Leesin th??ng hay gank s?m
 • Kéo tr?n ??u v? cu?i game ?? gi?m s?c m?nh c?a h?n
 • Quy?t ?oán trong vi?c h? g?c Leesin, vì ch? 1s s? h? h?n c?ng có th? ch?y thoát vì r?t c? ??ng
 • N?u ?i ???ng v?i Leesin, hãy lên s?m nh?ng món gi?m h?i máu
 • Ki?m soát t?t t?m nhìn khi ?n m?c tiêu l?n, vì k? c??p n?i ti?ng nh?t trong liên minh chính là Leesin

?ó ch? là m?t s? nh?ng cách mà mình bi?t ???c khi tìm hi?u v? t??ng này. Còn r?t nhi?u cách khác hay và hi?u qu? h?n mà b?n có th? tìm ???c khi tham gia tr?c ti?p trên ??u tr??ng công lý.

M?t s? v? t??ng ??i ??u t?t v?i Leesin

 • ??i ??u v?i Leesin R?ng
T??ng kh?c ch? Leesin R?ng- Skymoba.com
T??ng kh?c ch? Leesin R?ng
 • ??i ??u v?i Leesin Top
T??ng kh?c ch? Leesin Top- Skymoba.com
T??ng kh?c ch? Leesin Top

5. K?t lu?n

Leesin là v? t??ng ???c ch?n nhi?u nh?t trong trò ch?i này. L?i ch?i ??p m?t, solo t?t, d? t?o ??t bi?n khi?n Th?y tu mù ???c tin t??ng b?i ?a s? ng??i ch?i. Hi v?ng r?ng bài vi?t c?a Skymoba s? giúp b?n hi?u rõ h?n v? b?ng ng?c Leesin, cách lên ?? và cách ch?i Leesin. Chúc b?n s?m thành th?o và h?c ???c nhi?u combo Leesin ph?c t?p h?n n?a ?? th? hi?n v?i l? b?n thân!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here