Sylas mùa 11 – B?ng ng?c Sylas, cách lên ??, cách ch?i Sylas hay nh?t

0
338

SYLAS DEMACIA: V?i b?n n?ng h?p th? s?c m?nh t? ??i th?, Skymoba s? chia s? cho b?n b?ng ng?c Sylas và cách lên trang b? Sylas m?nh nh? m?t “v? th?n”.

1. B?ng ng?c Sylas mùa 11 chu?n nh?t

1.1. B?ng ng?c Sylas ?i Mid

B?t k? m?t ??i th? nào n?u g?p Sylas ? Mid ??u ph?i s? hãi tr??c kh? n?ng giao tranh c?a Sylas, vì v?y ch?c h?n b?n ??c s? r?t b?n kho?n không bi?t cách lên b?ng ng?c Sylas ra sao ?? có ???c s?c m?nh l?n nh?t. Sau ?ây Skymoba s? chia s? các b?n cách lên b?ng ng?c Sylas Mid có t? l? th?ng cao nh?t cho b?n ??c tham kh?o.

B?ng ng?c sylas mid-skymoba
B?ng ng?c sylas mid m?nh nh?t

B?ng Ng?c chính: Chu?n xác (huy?n tho?i t?ng ?òn ?ánh, sát th??ng lâu dài)

 • Trinh Ph?c: Vì Sylas ?ánh th??ng và dùng k? n?ng r?t nhi?u, nên b?ng ng?c này s? giúp Sylas có thêm kh? n?ng h?i máu và gây thêm sát th??ng chu?n.
 • Hi?n di?n trí tu?: Sylas s? c?n r?t nhi?u n?ng l??ng ?? có th? tri?n khai b? k? n?ng, vì v?y b?ng ng?c này giúp Sylas h?i ph?c 20% n?ng l??ng khi h? g?c ??i th?.
 • Huy?n tho?i, kháng hi?u ?ng: Sylas là m?t sát th? r?t m?nh, tuy v?y Sylas không có kh? n?ng ch?ng ch?u vì v?y b?ng ng?c này s? t?ng thêm s?c ch?ng ch?u cho Sylas
 • Ch?t ch?n cu?i cùng: b?n n?ng sát th? c?a Sylas r?t l?n, giúp Sylas g?y sát th??ng thêm 5% – 11% lên t??ng khi còn d??i 60% máu

B?ng ng?c ph?: C?m h?ng 

 • Th?u kính v? tr?: V? cu?i game Sylas r?t kh?e, h?i k? n?ng thêm 5%.
 • Giao hàng bánh quy: Trang b? b?ng ng?c này giúp Sylas r?t nhi?u ? giai ?o?n ??u game c? m?i 2 phút ph?c h?i 10% máu và n?ng l??ng.

1.2. B?ng ng?c Sylas ?i Top

Nh?ng ai thích ?i ???ng top s? r?t thích v?i các kh? n?ng mà t??ng Sylas ?em l?i, v?i k? n?ng áp sát, c??p k? n?ng t? ??i th? và d?n sát th??ng c?c l?n. Skymoba s? h??ng d?n b?n ??c lên b?ng b? tr? Sylas tham kh?o nhé.

B?ng ng?c sylas top-skymoba
B?ng ng?c sylas top mùa 11 m?nh nh?t

B?ng ng?c chính c?a Sylas ?i top s? gi?ng v?i ?i MID vì s? t??ng ??ng c?a nó.

Chúng ta s? thay ??i b?ng b? tr? Sylas ?? phù h?p v?i ?i top.

B?ng ng?c ph?: Áp ??o (s?n lùng, ti?p c?n và lo?i b? con m?i nhanh nh?t)

 • Tác ??ng b?t ch?t: t?ng m?nh sát l?c và xuyên kháng phép, h? g?c ??i th? d? dàng h?n (nh?n ??ng th?i W ho?c E s? kích ho?t ???c b?ng ng?c này).
 • Th? s?n tham lam: Tiêu di?t m?c tiêu s? giúp Sylas t?ng v?nh vi?n hút máu toàn ph?n 1.5% cho m?i ?i?m c?ng d?n.

1.3. B?ng ng?c Sylas ?i R?ng

B?n thân Sylas là t??ng thu?c d?ng pháp s? r?t m?nh, các b?n mu?n ?i r?ng nh?ng không bi?t cách lên b?ng ng?c cho Sylas. ??ng lo skymoba s? h??ng d?n các b?n b?ng b? tr? sylas ?i r?ng m?nh nh?t nhé.

b?ng ng?c sylas mùa 11 r?ng - skymoba
b?ng ng?c sylas mùa 11 r?ng m?nh nh?t

B?ng ng?c chính: chinh Ph?c gi?ng v?i b?ng ng?c Sylas mid và top

B?ng ng?c ph?: Áp ??o (s?n lùng, ti?p c?n và lo?i b? con m?i nhanh nh?t)

 • Tác ??ng b?t ch?t: t?ng m?nh sát l?c và xuyên kháng phép, h? g?c ??i th? d? dàng h?n.
 • Th? s?n tham lam: Tiêu di?t m?c tiêu s? giúp Sylas t?ng v?nh vi?n hút máu.
 • T?n công: T?ng 10% t?c ?? ?ánh.
 • Linh ho?t: T?ng 9 s?c m?nh thích ?ng.
 • Phòng th?: T?ng 8 kháng phép

2. Phép b? tr? Sylas

2.1. V?i v? trí  Sylas ???ng trên TOP

T?c bi?n: Khá quan tr?ng giúp Sylas s? d?ng combo (chi ti?t ? d??i) c?ng nh? giúp Sylas t?ng cao kh? n?ng s?ng sót hay truy ?u?i.

Phép b? tr? sylas top
Phép b? tr? sylas top

D?ch chuy?n: Thích h?p nh?t khi ?i Top giúp Sylas ??i ??u v?i các v? t??ng kh?c ch? và ph?i h?p cùng ??ng ??i t?t h?n

2.2. V?i v? trí Sylas ???ng gi?a Mid

T?c bi?n: B?n s? c?n t?c bi?n và thiêu ??t t?ng sát th??ng v?a ?? ?? h? g?c ??i th?.

Phép b? tr? sylas mid
Phép b? tr? sylas mid

Thiêu ??t: Thích h?p cho Sylas khi ?i Mid ho?c Top, giúp Sylas t?ng thêm sát th??ng khi giao tranh v?i ??i th?

2.3. V?i v? trí Sylas ?i r?ng

V?i v? trí r?ng, b?n s? c?n có t?c bi?n và tr?ng ph?t ?? ?ánh quái r?ng và tiêu di?t r?ng và baron d? h?n.

Phép b? tr? sylas r?ng
Phép b? tr? sylas r?ng

Tr?ng ph?t: Ch?c ch?n r?i. b?n s? không th? ?i r?ng n?u thi?u phép b? tr? này r?i. Vì tr?ng ph?t giúp b?n tiêu di?t quái r?ng

3. Cách lên trang b? Sylas m?nh nh?t

3.1. Trang b? Sylas ???ng trên (Top) m?nh nh?t

Khi b?n c?m Sylas ?i Top b?n s? c?n kh? n?ng ch?ng ch?u và sát th??ng c?c t?t ?? có th? giao tranh th?ng ???ng. D??i ?ây Skymoba s? chia s? cho b?n lên trang b? Sylas m?nh nh?t hi?n t?i.

Trang b? sylas ?i top m?nh nh?t
Trang b? sylas ?i top m?nh nh?t
 • ??ng h? cát: V?i trang b? này s? giúp b?n t?ng thêm 1 l??ng sát th??ng phép l?n và b?t t? trong 2,5s. r?t phù h?p v?i Sylas trong các pha combat.
 • ??ng c? v? tr?: Giúp Sylas t?ng sát th??ng phép và t?ng kh? n?ng di chuy?n 4s.
 • Giày th?y ngân: Là l?a ch?n chính xác nh?t giúp Sylas t?ng kháng pháng phép, kh?ng ch?.
 • Nanh Nashor: Sylas s? c?n trang b? này ?? t?ng sát th??ng d?n dame 100 AP, t?ng 50% t?c ?? ?ánh, gi?m 20% h?i chiêu, sát th??ng c?ng d?n.
 • Giáp tâm linh: T?ng kh? n?ng ch?u ?òn, gi?m 10% h?i chiêu giúp combo d? dàng h?n, t?ng hi?u qu? lá ch?n và h?i máu r?t l?n.
 • M? tr? nguy?n r?a: là l?a ch?n chính xác nh?t giúp Sylas gây sát th??ng ??t cháy k? thù 1.5% t?ng máu m?i 1s, nh?n 10 giáp và kháng phép giúp h?n kh?e h?n.

3.2. Trang b? Sylas ???ng gi?a (Mid) c?a Faker T1

Trang b? Sylas r?t quan tr?ng trong các tình hu?ng giao tranh t?ng, vì v?y Skymoba s? h??ng d?n cho b?n ??c cách lên trang b? Sylas m?nh nh?t nhé.

Trang b? Sylas ?i mid c?a Faker
Trang b? Sylas ?i mid c?a Faker
 • ??ng h? cát: V?i trang b? này s? giúp b?n t?ng thêm 1 l??ng sát th??ng phép l?n và b?t t? trong 2,5s. r?t phù h?p v?i Sylas trong các pha combat.
 • ??ng c? v? tr?: Giúp Sylas t?ng sát th??ng phép và t?ng kh? n?ng di chuy?n 4s.
 • Giày Khai sáng: Là l?a ch?n chính xác nh?t giúp Sylas t?ng kh? n?ng h?i chiêu.
 • Q?y th?: 1 trang b? không th? tuy?t v?i h?n cho Sylas ?i Mid, giúp Sylas t?ng v?t th??ng sâu trong 2s, và s? t?ng lên 60% n?u ??i th? th?p máu.
 • Sách chiêu h?n: Sylas là m?t v? t??ng sát th? d?n dame r?t m?nh, kh? n?ng tiêu di?t ??i ph??ng r?t nhanh, sách chiêu h?n mega s? giúp Sylas d?n dame theo ch? s? gi?t ??i th?.
 • M? phù th?y: Trang b? giúp Sylas t?ng sát th??ng phép thu?t r?t l?n,  nhân ?ôi sát th??ng phép.

3.3. Tham kh?o trang b? Sylas ???ng gi?a ph? bi?n nh?t.

Skymoba s? chia s? thêm cho các b?n trang b? Sylas ph? bi?n mà game th? Faker hay dùng v?i v? t??ng này nhé.

Trang b? sylas ?i mid ph? bi?n nh?t
Trang b? sylas ?i mid ph? bi?n nh?t

4. B? k? n?ng c?a Sylas

B? k? n?ng c?a Sylas thu?c top k? n?ng khó ch?i nh?t, Skymoba s? chia s? cho các b?n chi ti?t v? k? n?ng Sylas nhé.

B? k? n?ng sylas
B? k? n?ng sylas

4.1. B?ng k? n?ng Sylas

Sylas k? xi?n xích: v?i s?c m?nh phi th??ng, thu?c top meta m?nh nh?t Riot. Skymoba s? chia s? cho các b?n n?ng l?c s?c m?nh c?a Sylas ra sao nhé.

 • N?i t?i Sylas: Thi tri?n m?t k? n?ng c?ng d?n trong 4s, t?i ?a 3 ?i?m. Sylas s? nh?n thêm 125% t?c ?? ?ánh .
 • Skill Q Sylas: Sylas phóng ra 2 ???ng xích vào k? thù, anh ta gây sát th??ng m?nh và làm ch?m k? thù.
 • Skill W Sylas : Sylas tung chiêu lao vào k? ??nh gây 1 l??ng sát th??ng l?n,  và còn ???c h?i sát th??ng, c?ng d?n m?nh m?.
 • Skill e Sylas: Sylas lao t?i m?c tiêu, anh ta b?t cóc m?c tiêu (vung dây xích theo h??ng ??i th? gây sát th??ng m?nh) kéo anh ta t?i k? thù và h?t tung kè thù lên.
 • Skill R Sylas: Anh ta có th? c??p m?i unti c?a ??i th?, t?ng thêm 1 l??ng sát th??ng kh?ng l?, khi combat t?o ra ??t bi?n giúp combat t? l? th?ng cao.

4.2. Th? t? nâng k? n?ng Sylas

?? có th? ch?i m??t mà v? t??ng Sylas này các b?n c?n có 1 l? trình nâng k? n?ng Sylas chu?n nh?t. Skymoba s? h??ng d?n các b?n cách nâng k? n?ng ph? bi?n nh?t cho Sylas nhé.

Th? t? nâng c?p k? n?ng sylas
Th? t? nâng c?p k? n?ng sylas

5. Cách ch?i Sylas hi?u qu? nh?t

?? có th? ch?i Sylas hi?u qu? nh?t, b?n ??c s? c?n t?p luy?n r?t nhi?u, hãy c? g?ng nâng b?ng b? tr? Sylas chu?n nh?t nhé. Skymoba s? h??ng d?n các b?n v? cách ch?i Sylas hay nh?t nhé.

5.1. Video ?ánh Sylas hi?u qu?

B?n hãy cùng chúng tôi xem nh?ng main Sylas cao th? combo ch?i nh? th? nào nhé!

5.2. Các ki?u combo Sylas

?? ch?i Sylas d? dàng và kh?e, b?n s? c?n combo Sylas th?t m??t mà qua 5 -10 tr?n ??u.

Skymoba chúc b?n t?p luy?n và ch?i thành th?o Sylas nhé.

 • Combo v?i trang b? ?ai l?ng hextech (E + E + Hextech).
 • Combo k? n?ng c? b?n E + E + Q.
 • Combo k? n?ng ??c bi?t E + E + R + Q.

6. ?i?m m?nh ?i?m y?u Sylas

V? t??ng nào c?ng s? ??u có ?i?m m?nh và y?u, vì v?y Skymoba s? chia s? cho b?n ??c nh?ng ?i?m m?nh ?i?m y?u c?a Sylas.

6.1. ?i?m m?nh Sylas

 • Sát th??ng r?t m?nh t? ??u game, c? ??ng, kh? n?ng gây ??t bi?n cao.
 • Kh? n?ng h?i ph?c, ti?p c?n và di chuy?n nhanh.
 • Chiêu cu?i gây b?t ng? copy m?i chiêu cu?i c?a ??i ph??ng.
 • R?t m?nh v? cu?i game, kh? n?ng gánh team và solo r?t kh?e.
Thách th?c m?i ??i th?
Thách th?c m?i ??i th?

6.2. ?i?m y?u Sylas

 • R?t m?nh v? cu?i game, kh? n?ng gánh team và solo r?t kh?e.
 • ?? khó cao, ?òi h?i k? n?ng ng??i ch?i cao.
 • S? b? camp ??u game vì ?? m?nh c?a t??ng.
 • Tay ng?n và C?n l?a ch?n chiêu cu?i ?? x? lý giao tranh h?p lý h?n.

6.3. M?o kh?c ch? Sylas

 • Lên các trang b? v?t th??ng sâu gi?m h?i máu.
 • Khi Sylas còn W không nên d?n h?t dame vào Sylas, Vì h?n s? W vào b?n ?? h?i máu.
 • Nên gank Sylas ngay ??u game ?? gi?m kh? n?ng ?i ???ng c?a Sylas.

6.4. M?o ch?i hay Sylas

 • Nh? chia s? v? cách ch?i Sylas, B?n nên dùng combo v?i ?ai l?ng hextech.
 • B?n c?n ch?n b?ng b? tr? Sylas m?nh nh?t ?? t?ng sát th??ng cho Sylas
 • B?n nên ch?n l?c s? d?ng chiêu cu?i th?t khôn ngoan, hãy ch?c ch?n l?a ch?n chiêu cu?i c?n thi?t cho cu?c solo hay giao tranh lúc ?ó.
 • Xác ??nh rõ vai trò c?a Sylas, hãy ch?i Sylas v?i vai trò m?t sát th? lao vào, h? g?c nhanh AD, AP ??i th?.
 • T?n d?ng n?i t?i kháng ma thu?t, ? n?i t?i này Sylas se? xoay xi?ch xung quanh mi?nh ?? ?o?n kê? tiê?p, gây sa?t th??ng lên ke? ?i?ch xung quanh h?n, sát th??ng s? r?t l?n.

7. Các l?u ý khác v? Sylas

D??i ?ây là 3 t??ng kh?c ch? gây khó ch?u nh?t ??i v?i Sylas. cùng ?i?m qua v?i Skymoba nhé:

3 v? t??ng kh?c ch? Sylas khó ch?u nh?t
3 v? t??ng kh?c ch? Sylas khó ch?u nh?t

Fizz: có chiêu tung t?ng r?t khó ch?u, di chuy?n qua lính r?t d? dàng và linh ho?t nó s? né ???c k? n?ng c?a Sylas, khi nên Lv6 ch? c?n 1 bombo có th? h? g?c Sylas vì Sylas máu r?t gi?y.

Irelia: V? t??ng này v?i kh? n?ng linh ho?t, kh?e, d?n dame nhanh, h?u nh? không s? m?t t??ng nào ?i ???ng. V?i k? n?ng ?âm ki?m Q k?t h?p E choáng và chinh ph?c W s? t?o ra sát th??ng r?t l?n nên s? d? dàng h? g?c Sylas vì Sylas ??u game khá y?u

Sydra: Kh? n?ng c?u r?a sát th??ng r?t l?n, có th? h? g?c Sylas r?t d? dàng, ngoài ra k? n?ng Q d?n lính r?t nhanh, R d?n sát th??ng c?c l?n, có nhi?u cc làm choáng và làm ch?m.

Ngoài ra còn m?t s? các ch?t t??ng kh?c ch? khác c?a Sylas theo các ???ng nh?:

T??ng kh?c ch? Sylas
T??ng kh?c ch? Sylas

M?t s? con m?i ?a thích c?a Sylas:

Danh sách con m?i ?a thích Sylas
Danh sách con m?i ?a thích Sylas

8. K?t Lu?n

Hy v?ng bài vi?t trên c?a Skymoda.com ?ã giúp b?n ??c hi?u chi ti?t h?n không ch? v? cách lên b?ng ng?c Sylas mùa 11 mà còn lên b?ng b? tr? Sylas và cách ch?i Sylas m?nh nh?t chúc b?n ??c s? s?m thành th?o cách ch?i Sylas và leo rank gánh team dành chi?n th?ng nhé! Hãy chia s? tr?i nghi?m c?a anh/em và ?? l?i bình lu?n v?i Skymoda nhé, xin chào và h?n g?p l?i!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here