Guide Teemo mùa 11 – Lên ?? Teemo, b?ng ng?c và cách ch?i Teemo chu?n

0
221
Avatar Teemo
- Skymoba.com

??ng ?ùa v?i Teemo! Nghe thì có v? hài h??c nh?ng nó là s? th?t. ?? khó ch?u c?a Teemo khi?n nó l?t top t??ng b? ghét nh?t Liên Minh Huy?n Tho?i. Cùng v?i ?ó, nhi?u ng??i c?ng r?t thích ch?i v? t??ng này. N?u b?n là fan c?a Chú N?m Lùn, hãy ?? Skymoba h??ng d?n b?n lên ?? Teemo, b?ng ng?c và cách ch?i Teemo chu?n nh?t mùa 11 nhé!

1. B?ng ng?c Teemo theo v? trí

Teemo Top là v? trí mà v? t??ng này phát huy ???c t?t c? ?i?m m?nh c?a mình. Tuy nhiên, b?n có th? ch?i Teemo ? t?t c? 5 v? trí.

1.1. B?ng ng?c Teemo Top

Nhánh : Kiên ??nh

Ng?c Chính : Quy?n N?ng B?t Di?t

Teemo là m?t v? t??ng tay dài, nh?ng l?i ?i t?t nh?t ? ???ng trên. ? mùa 11, Teemo Top c?m Quy?n n?ng b?t di?t ?ang c?c k? HOT. Lý do là vì ?i?m ng?c này s? t?ng v?nh vi?n máu cho Teemo m?i l?n t?n công k? ??ch, h?i chiêu 4s. H?n th? là kh? n?ng gây sát th??ng theo ph?n tr?m nó khi?n m?i ??u s? ph?i dè ch?ng.

B?ng ng?c Teemo Top
B?ng ng?c Teemo Top

Quy?n N?ng B?t Di?tQuy?n N?ng B?t Di?t : Teemo t?ng v?nh vi?n máu t?i ?a sau m?i 4s t?n công k? ??ch và gây sát th??ng theo ph?n tr?m máu t?i ?a c?a chúng.

Tàn Phá H?y Di?tTàn Phá H?y Di?t : Gây thêm sát th??ng lên tr? theo ph?n tr?m máu sau m?i 45s.

Giáp C?tGiáp C?t : Teemo s? ???c gi?m sát th??ng nh?n vào trong 3 ?òn ?ánh.

Lan TrànLan Tràn: Khi lính và quái to ch?t g?n Teemo, h?n s? ???c c?ng v?nh vi?n máu t?i ?a.

??c Th?ng??c Th?ng : Tham gia h? g?c giúp Teemo h?i máu 12% máu ?ã m?t và 20 vàng.

Huy?n Tho?i T?c ?? ?ánhHuy?n Tho?i T?c ?? ?ánh : C?ng d?n ?i?m Huy?n tho?i s? t?ng t?c ?ánh cho Teemo.

2.2. B?ng ng?c Teemo Sp

Nhánh : Kiên ??nh

Ng?c Chính : Quy?n N?ng B?t Di?t

Teemo Sp có th? b?o v? Ad c?a mình b?ng k? n?ng Q và R. Phi tiêu mù – Q s? làm Ad ??i ph??ng không th? gây sát th??ng trong 1.5s và 2.5s ? c?p cao nh?t. Trong khi ?ó, N?m ??c v?a có th? ki?m soát t?m nhìn, v?a gây sát th??ng và làm ch?m k? ??ch vô cùng khó ch?u. B?n có th? dùng b?ng ng?c Teemo Top ?? s? d?ng khi ?i Sp.

B?ng ng?c Teemo Sp
B?ng ng?c Teemo Sp

2.3. B?ng ng?c Teemo Mid

Nhánh : Áp ??o

Ng?c Chính : Thu Th?p H?c Ám

Teemo Mid s? ?óng vai là m?t pháp s? ch? l?c trong team v?i l??ng sát th??ng c?c l?n. Cùng v?i ?i?m ng?c Thu th?p, h?n có th? s?n sàng h? g?c k? ??ch trong thoáng ch?c. B?ng ng?c này c?ng khá thích h?p v?i Teemo R?ng.

B?ng ng?c Teemo Mid
B?ng ng?c Teemo Mid

Thu Th?p H?c ÁmThu Th?p H?c Ám : T?n công k? ??ch d??i 50% máu s? giúp Teemo tích ?i?m thu th?p. V?i m?i ?i?m, h?n s? ???c t?ng 5 s?c m?nh công kích.

V? MáuV? Máu : Teemo ???c h?i máu khi gây sát th??ng lên t??ng ??ch.

Thu Th?p Nhãn C?uThu Th?p Nhãn C?u : Tham gia h? g?c s? t?ng ?i?m thu th?p nhãn c?u. M?i ?i?m s? giúp Teemo t?ng s?c m?nh thích ?ng.

Th? S?n Tham LamTh? S?n Tham Lam : T?ng v?nh vi?n hút máu toàn ph?n.

Qu? C?u H? KhôngQu? C?u H? Không : T?o m?t lá ch?n sát th??ng phép khi Teemo còn d??i 30% máu.

Cu?ng Phong Tích T?Cu?ng Phong Tích T? : Teemo s? nh?n thêm s?c m?nh phép thu?t theo th?i gian. ?i?m ng?c này khi?n h?n m?nh h?n v? cu?i tr?n.

2. Lên ?? Teemo m?nh nh?t

Lên ?? Teemo th??ng có 2 ki?u : Teemo AP và Teemo AD. M?i ki?u lên ?? ??u có nh?ng ?i?m m?nh riêng.

2.1. Trang b? kh?i ??u cho Teemo

?? d? farm lính h?n, b?n có th? lên ki?m Doran t? ??u. V?i Teemo, mình th?y nên mang theo Thiêu ??t ?? t?o l?i th? ?i ???ng. V? t??ng này c?u r?a c?c t?t nên khi k?t h?p v?i Thiêu ??t s? d? dàng h? g?c t??ng ??ch h?n.

Trang b? kh?i ??u Teemo
Trang b? kh?i ??u Teemo

2.2. Lên ?? Teemo Ap

K? n?ng c?a Teemo hoàn toàn là gây s?c m?nh phép thu?t. Do ?ó, lên ?? Teemo Ap s? h?p lý và m?nh m? nh?t. N?u b?n ch?i Teemo Top, hãy ?u tiên lên trang b? Ap.

Lên ?? Teemo Ap
Lên ?? Teemo Ap

M?t N? Th?ng Kh? r?t thích h?p v?i nh?ng t??ng c?u r?a nh? Teemo. Nó s? càng khó ch?u h?n m?i khi k? ??ch d?m ph?i n?m. Vì th?, b?n hãy ?u tiên lên trang b? này ??u tiên. Bên c?nh ?ó, Teemo c?ng c?n nhi?u t?c ?? b?n. Khi ?ó, Nanh Nashor là trang b? h?p lý nh?t. T?ng thêm s?c m?nh cho Teemo b?ng M? Phù Th?y và kh? n?ng xuyên kháng phép t? Giày Pháp S? và Tr??ng H? Vô. ??ng H? Cát là trang b? th? duy nh?t mà c?n lên cho Teemo.

2.3. Lên ?? Teemo Ad

Teemo c?ng có th? ?óng vai là Ad th? 2 trong team. Khi lên ?? Teemo Ad, b?n s? c?n k? n?ng Hit and Run chu?n và thành th?o vì sát th??ng chính s? ??n t? ?òn ?ánh. Do ?ó có th? nói ch?i Teemo Ad khó h?n Teemo Ap.

Lên ?? Teemo Ad
Lên ?? Teemo Ad

??u tiên, b?n c?n lên Móc Di?t Th?y Quái, h?u nh? t?t c? Ad hi?n nay ??u lên trang b? này. V? giày, b?n có th? lên giày Cu?ng N? ?? giúp t?ng nhi?u t?c ?? ?ánh.Cu?ng Cung là món ?? khá thích h?p ?? kích ho?t n?i t?i chiêu E lên nhi?u m?c tiêu cùng lúc. Cu?i cùng, mình g?i ý các b?n lên Nanh Nashor, ?ao Tím và m?t trang b? xuyên giáp (L?i Nh?c T? Vong).

2.4. ??i cao th? lên ?? Teemo nh? th? nào?

??i cao th? rank Hàn ?ã sáng t?o ra m?t l?i lên ?? Teemo khá hay. H? l?a ch?n N? T? Th? ?? lên ??u tiên. Trang b? này b?o v? Teemo khá t?t v?i 250-700 lá ch?n khi h?n còn d??i 30% máu. H?n th? nó còn t?ng cho Teemo khá nhi?u damage và c? hút máu, vô cùng hi?u qu? v?i Teemo Top.

??i cao th? lên ?? Teemo
??i cao th? lên ?? Teemo

3. Cách ch?i Teemo

3.1. T?ng quan v? Teemo

Phong cách : sát th??ng h?n h?p t? ?òn ?ánh và k? n?ng, kém c? ??ng nh?ng c?c k? khó ch?u.

Ch?m ?i?m ?? khó : 1/3

T?ng quan v? Teemo
T?ng quan v? Teemo

3.2. K? n?ng c?a Teemo

N?i T?i TeemoN?i t?i – Chi?n Tranh Du Kích

N?u Teemo ??ng yên, h?n tr? nên Vô Hình v?nh vi?n. Trong b?i c?, Teemo có th? duy trì Vô Hình khi di chuy?n. Sau khi m?t Vô Hình, Teemo nh?n Y?u T? B?t Ng?, t?ng T?c ?? ?ánh trong 3 giây.

K? N?ng Q TeemoQ – Phi Tiêu Mù

Teemo b?n m?t phi tiêu gây sát th??ng phép và làm mù chúng trong m?t kho?ng th?i gian. Khi b? mù, k? ??ch không th? gây sát th??ng b?ng ?ánh th??ng.

K? N?ng W TeemoW – Ch?y L?

Teemo t?ng t?c ?? ch?y c?a b?n thân ??n khi h?n b? t?n công b?i t??ng ??ch hay tr?. Teemo có th? kích ho?t k? n?ng này ?? t?ng t?c mà không b? ?nh h??ng b?i các ?òn ?ánh trong m?t kho?ng th?i gian ng?n.

Kích ho?t: Teemo ch?y n??c rút, g?p ?ôi t?c ?? t?ng thêm thông th??ng trong 3 giây.

K? N?ng E TeemoE – B?n ??c

M?i ?òn ?ánh th??ng c?a Teemo s? làm m?c tiêu b? nhi?m ??c, gây sát th??ng kh?i ?i?m, và sát th??ng m?i giây trong 4 giây.

K? N?ng R TeemoR – B?y ??c Noxus

Teemo ném ra m?t chi?c b?y n?m và s? t? phát n? n?u có k? ??ch d?m ph?i. M?i b?y n?m s? gây sát th??ng phép và làm ch?m k? ??ch.

B?y n?m có th? t?n t?i trong 5 phút và Teemo ch? có th? mang theo 3 qu? m?t lúc.

Th? t? nâng k? n?ng:

Nâng C?p K? N?ng Teemo
Nâng C?p K? N?ng Teemo

Teemo ?i b?t k? v? trí nào c?ng nên ???c c?ng Max vào E tr??c. Sát th??ng t? ?òn ?ánh th??ng giúp h?n c?u r?a máu c?c k? khó ch?u.

3.3. Cách ch?i Teemo

 • ??u tr?n : Nh?ng b?i c? r?t có ích cho Teemo trong giai ?o?n ?i ???ng, hãy ch? ??ng ?i vào ?ó. Kh? n?ng c?u máu c?a Teemo c?c k? t?t, b?n hãy t?n d?ng ?i?u này ?? giành l?i th?. Do không c? ??ng và không có hi?u ?ng kh?ng ch? nên Teemo r?t khó ch?y thoát khi b? r?ng gank. Do ?ó, b?n ??ng ??y lính quá cao, hãy c? g?ng c?u r?a và ?? lính tràn v? phía tr? c?a b?n.
 • Gi?a tr?n: b?n không c?n di chuy?n quá nhi?u khi ch?i v? t??ng này. Nhi?m v? c?a b?n là ??y l? vì Teemo vô cùng khó ch?u trong vi?c này. Hãy r?i n?m xung quanh l?i ?i mà b?n ?ang ??y, ch?c ch?n b?n s? phát hi?n ra k? ??ch tr??c khi chúng ti?p c?n b?n. Khi có m?c tiêu l?n, b?n ph?i ch? ??ng r?i n?m xung quanh. V?a có th? ki?m soát t?m nhìn, v?a có th? c?n chân k? ??ch.
 • Cu?i tr?n: càng v? cu?i thì n?m c?a Teemo không còn khó ch?u nh? tr??c. B?i vì khi ?ó team ??ch s? lên nhi?u máy quét và m?t tím. Vào th?i ?i?m này, nhi?m v? ??y l? c?a Teemo càng quan tr?ng h?n. S? khó ch?u c?a b?y n?m và kh? n?ng tàng hình v?nh vi?n khi?n Teemo có th? câu kéo ???c r?t nhi?u th?i gian. Vì v?y, kho?ng tr?ng cho ??ng ??i càng l?n h?n. Khi giao tranh t?ng, hãy c? g?ng b?n mù lên x? th? ho?c nh?ng v? t??ng có t?c b?n cao c?a ??i ph??ng.
Teemo là m?t v? t??ng khó ch?u
Teemo là m?t v? t??ng khó ch?u

3.4. M?t s? m?o khi ch?i Teemo

 • Khi Teemo tàng hình, n?u không di chuy?n thì s? không bao gi? b? l? di?n. Do ?ó, hãy bình t?nh ch? c? h?i ?? ch?y thoát ho?c ??i ??ng ??i ??n c?u.
 • B?n c?ng có th? l?i d?ng kh? n?ng tàng hình này ?? c??p bùa c?a ??i ph??ng ??u tr?n.
 • Teemo r?t thích h?p v?i l?i ?ánh du kích, ki?u ?ánh khi?n cho ??i ph??ng luôn c?m th?t b?t ng?.
 • Nhi?u ng??i ch?i thích ??t n?m d?n vào m?t ch? vì ngh? r?ng s? gây ???c nhi?u sát th??ng. Nh?ng nó là suy ngh? h?t s?c sai l?m. B?n nên ??t n?m r?i rác các v? trí then ch?t. Có th? ví d? nh? b?i c?, ngã ba sông, các v? trí mà r?ng ??i ph??ng d? ?i vào… Nh? v?y, b?n có th? phát hi?n s?m các tình hu?ng nguy hi?m ?? lùi v?
 • N?m c?a Teemo c?ng cho t?m nhìn, ?ó c?ng là cách ?? ki?m soát b?n ??
 • Teemo ch? có th? mang t?i ?a 3 qu? n?m. Vì th? b?n hãy gi? trong túi t?i ?a 2 qu? ?? qu? th? 3 không có th?i gian ch?t. Nh? v?y t?ng s? n?m b?n ??t ???c trong m?t tr?n s? nhi?u h?n.

4. Cách kh?c ch? Teemo

 • N?m c?a Teemo c?c k? khó ch?u, n?u b?n ?i ???ng v?i h?n hãy ch? ??ng mua m?t tím ?? c?m
 • Teemo s? l?i d?ng th?i gian mù c?a chiêu Q ?? gây sát th??ng, Thanh T?y là phép b? tr? khá t?t mà b?n c?n mang.
 • L?a ch?n các v? t??ng c? ??ng, có hi?u ?ng kh?ng ch? c?ng ?? gi? chân h?n m?i khi r?ng lên gank.
 • Khi ?ang solo kill v?i Teemo, n?u h?n ch?y vào b?i c? mà b?n không có t?m nhìn ho?c quét n?m t? tr??c, ??ng c? ?u?i theo h?n.

Nh?ng v? t??ng ?i ???ng t?t v?i Teemo:

T??ng kh?c ch? Teemo
T??ng kh?c ch? Teemo

5. K?t lu?n

L?t top t??ng b? ghét nhi?u nh?t ?? ?? cho th?y Teemo khó ch?u ??n m?c nào. Nh?ng không ph?i ai c?ng bi?t cách ?? khi?n v? t??ng này phát huy t?i ?a s?c m?nh. Do ?ó, qua bài vi?t này, Skymoba hi v?ng b?n s? hi?u rõ h?n v? cách lên ?? Teemo, b?ng ng?c và cách ch?i Teemo. Chúc b?n cùng v? Trinh Sát Nhanh Nh?n này ??t top cao trong ??u tr??ng Summerrift!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here