Yasuo mùa 11 – B?ng ng?c Yasuo, cách lên ??, cách ch?i Yasuo hay nh?t

0
453
Yasuo là v? t??ng r?t khó ch?i - Skymoba

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

B?n là fan hâm m? c?a Yasuo? Nh?ng ch?a bi?t b?ng ng?c Yasuo nh? th? nào thì chu?n? V?y bài vi?t này là dành cho b?n! Trong bài vi?t này, Skymoba không ch? h??ng d?n các b?ng b? tr? Yasuo chu?n mà còn là cách lên ?? c?ng nh? cách ch?i Yasuo nh? m?t v? “??ng”. Let’s go!

1. B?ng ng?c Yasuo mùa 11 chu?n nh?t

1.1. B?ng ng?c Yasuo ?i Mid và R?ng

B?ng ng?c Yasuo ?i Mid
B?ng ng?c Yasuo ?i Mid, r?ng chu?n nh?t

?ây là cách builds b?ng ng?c mà ?a s? game th? chuyên nghi?p s? d?ng khi Yasuo ?i Mid ho?c r?ng. ?ây c?ng chính là b?ng ng?c Yasuo ph? bi?n nh?t!

B?ng ng?c chính: Chu?n xác

  • Ng?c chinh ph?c: phù h?p v?i k? n?ng Q giúp Yasuo tích stack nhanh và chi?m ???c ?u th?.
  • Ng?c ??c th?ng:  Giúp Yasuo h?i l?i 12% máu và thêm 20 vàng khi tham gia h? g?c ??i th?.
  • Ng?c huy?n tho?i: Yasuo nh?n ngay 3% t?c ?? ?ánh và thêm 1,5 % t?c ?? ?ánh n?a v?i m?i ?òn ?ánh vào t??ng ??i th? (t?i ?a 10)
  • Nhát chém ân hu?: Yasuo gây thêm 8% sát th??ng v?i k? ??ch ?ang ít h?n 40% máu.

B?ng ng?c ph?: Áp ??o

  • V? máu: H?i máu m?i khi gây sát th??ng lên t??ng ??ch
  • Th? s?n tham lam: Tham gia h? g?c t??ng ??ch giúp Yasuo t?ng v?nh vi?n kh? n?ng hút máu toàn ph?n

Ng?c b? tr? cho Yasuo Top: 10% t?c ?? ?ánh, 9 s?c m?nh thích ?ng và 6 giáp

1.2. B?ng ng?c Yasuo ?i top

B?ng ng?c Yasuo ?i Top
B?ng ng?c Yasuo ?i Top chu?n nh?t

V?i Yasuo ?i top s? th??ng ph?i trao ??i chiêu th?c khá nhi?u v?i Top ??i ph??ng. C?ng nh? Yasuo là 1 v? t??ng sát th??ng tay r?t kh?e. V?i ng?c chính “Chinh Ph?c” s? là l?a ch?n t?t nh?t cho Yasuo ???ng trên.

B?ng ng?c chính: Chinh ph?c > ??c th?ng > Huy?n tho?i (ho?c kiên c??ng n?u team b?n nhi?u kh?ng ch?) – Nhát chém ân hu?

B?ng ng?c ph?: Giáp c?t > Lan tràn (ho?c phá tr? ??u ???c)

Ng?c b? tr? cho Yasuo Top: 10% t?c ?? ?ánh, 9 s?c m?nh thích ?ng và 6 giáp

1.3. B?ng ng?c Yasuo ?i bot (Ad)

B?ng ng?c Yasuo ?i bot
B?ng ng?c Yasuo ?i bot chu?n nh?t

B?ng ng?c Yasuo ?i bot v?n s? c?m b?ng ng?c chính “chu?n xác” và b?ng ng?c ph? là Áp ??o. Khác bi?t duy nh?t khi Yasuo ?i bot là s? d?ng “b??c chân th?n t?c” thay vì “chinh ph?c”.

Yasuo khi c?m ng?c b??c chân th?n t?c giúp t?ng kh? n?ng h?i ph?c (khi ?? 100 ?i?m c?ng d?n).  Ngoài ra sau khi h?i màu s? cho h?n ta thêm t?c ?? ch?y, k?t h?p v?i k? n?ng E ?? c?u r?a máu k? ??ch s? r?t hi?u qu?.

2. Cách lên ?? cho Yasuo mùa 11

2.1. Trang b? kh?i ??u

Ki?m Doran + Bình máu là trang b? kh?i ??u th??ng ???c s? d?ng nh?t cho Yasuo. Tuy nhiên n?u b?n ?i lane v?i các t??ng c?u r?a khó ch?u thì Khiên Doran s? là l?a ch?n thay th?.

Trang b? kh?i ??u c?a Yasuo
Trang b? kh?i ??u c?a Yasuo

2.2. Trang b? gi?a tr?n ??u

N? t? th?N? t? th?: ?ây là trang b? tr?n ph?i c?a Yasuo mùa 11, cung c?p cho h?n ta 55 sát th??ng công kích, 20% t?c ?? ?ánh, 20% t? l? chí m?ng và 10% hút máu. Nh?ng trên h?t, khi Yasuo còn d??i 30% máu s? t? ??ng kích ho?t m?t l?p b?o h? v?i l??ng giáp c?c l?n!

Vô c?c ki?mVô c?c ki?m: Ki?m vô c?c giúp t?ng sát th??ng chí m?ng lên khá ?áng k?. Và v?i v? t??ng nh? Yasuo thì vô c?c ki?m nh? là trang b? ???c sinh ra ?? cho h?n ta v?y

Giày cu?ng n?Giày cu?ng n?: Nên lên giày cu?ng n? s?m giúp Yasuo t?ng kh? n?ng farm hi?u qu?

2.3. B? trang b? hoàn thi?n cho Yasuo

Cu?i cùng, v? ?i?u t? th?n, ma v? song ki?m và giáp thiên th?n s? là 3 item sau cùng Yasuo c?n lên. Tuy nhiên, tùy t?ng tr?n ??u v?i nh?ng ??i th? khác nhau, b? item c?a Yasuo cùng c?n thay ??i linh ho?t cho t?ng tr?n!

Cách lên ?? chu?n nh?t c?a Yasuo
Cách lên ?? chu?n nh?t c?a Yasuo chu?n nh?t

3. Phép b? tr? cho Yasuo

Phép b? tr? c?a Yasuo
Phép b? tr? c?a Yasuo

T?c bi?n: Khá quan tr?ng giúp Yasuo có th? s? d?ng combo (chi ti?t ? d??i) c?ng nh? giúp Yasuo t?ng cao kh? n?ng s?ng sót hay truy ?u?i.

Thiêu ??t: Thích h?p cho Yasuo khi ?i Mid ho?c bot, n?u t? tin ch?i trên c? và t?n công thì ?ây là Spell h?p lý nh?t cho b?n.

D?ch chuy?n: Thích h?p khi Yasuo ??i ??u v?i các v? t??ng kh?c ch? ho?c ch? ??n gi?n là mu?n c?m d?ch chuy?n ?? ph?i h?p ??ng ??i t?t h?n

4. Cách ch?i Yasuo chu?n nh? game th? chuyên nghi?p

4.1. T?ng quan v? Yasuo

T?ng quan v? Yasuo
T?ng quan v? Yasuo

4.1.1 ?i?m m?nh

R?t m?nh khi có lính, lính giúp Yasuo s? d?ng E, k?t h?p v?i skill Q khi?n h?n ta có kh? n?ng trao ??i chiêu th?c c?c t?t. V?i skill W, h?n ta có th? di chuy?n xung quanh b?c t??ng gió giúp lo?i b? ?a s? các skill c?u r?a hay ?òn ?ánh th??ng t? xa, c?c kì khó ch?u ?úng không nào.

Yasuo s? m?nh nh?t sau level 6 v?i chiêu Ultimas “tr?n tr?i” v?i kh? n?ng t?o giáp và k?t h?p gank v?i các v? t??ng trong team có các kh? n?ng h?t tung.

4.1.2 ?i?m y?u

Yasuo c?ng là 1 ví t??ng c?c kì kén ng??i. S? d?ng W không ?úng cách s? khi?n h?n ta b? h? g?c d? dàng. Yasuo c?ng r?t y?u khi không có lính, vi?c không có lính ?? s? d?ng ???c skill E s? gi?m m?nh kh? n?ng linh ho?t c?a h?n.

M?c dù là m?t v? t??ng m?nh m?, nh?ng Yasuo c?ng r?t d? b? thua lane ch? v?i m?t pha dùng skill E sai h??ng. ?i?u này x?y ra khá th??ng xuyên v?i nh?ng newbie ho?c v?i c? nh?ng ng??i ch?i nhi?u Yasuo. ??n gi?n vì ?ây là m?t v? t??ng khó ch?i mà.

Yasuo r?t khó ch?i
Yasuo là v? t??ng r?t khó ch?i

4.2. B? k? n?ng c?a Yasuo

B? k? n?ng c?a Yasuo - Skymoba
B? k? n?ng c?a Yasuo – Skymoba

??o c?a lãng khách: N?i t?i quan tr?ng và giúp t?o nên th??ng hi?u c?a Yasuo. ??o c?a lãng khách t?ng 100% t? l? chí m?ng cho h?n ta và c? m?t l?p giáp không h? nh? khi ch?u sát th??ng t? t??ng ??ch (tích l?i b?ng cách di chuy?n).

Bão ki?m: ?âm theo ???ng th?ng và sát th??ng k? ??ch trên ???ng th?ng ?ó. Khi trúng s? cho h?n ta m?t c?ng d?n. Khi có 2 c?ng d?n, bão ki?m ti?p theo s? b?n ra l?c xoáy giúp h?t tung k? ??ch.

T??ng gió: T?o t??ng gió ch?n các lu?ng ??n (skill ho?c ?òn ?ánh th??ng ??u ch?n ???c) c?a k? ??ch.

Quét ki?m: L??t qua m?c tiêu, gây sát th??ng phép. T?ng sát th??ng d?n sau m?i l?n l?? (có gi?i h?n). Ngoài ra quét ki?m không th? dùng lên m?t k? ??ch trong m?t kho?ng th?i gian. Nh?ng khi nâng max k? n?ng này thì th?i gian ??i s? gi?m ?i ?áng k?.

Tr?n tr?i: Skill t?o lên th??ng hi?u c?a Yasuo. D?ch chuy?n và gây sát th??ng các t??ng ?ich ??ng b? h?t tung. Gây sát th??ng v?t lý và gi? t?t c? nh?ng k? ??ch ?ó ? trên không. H?i ??y thanh nh?p ? n?i t?i nh?ng xóa h?t stack c?a bão ki?m. Ngoài ra, sau m?t kho?ng th?i gian sau ?ó, ?òn chí m?ng c?a Yasuo nh?n m?t l??ng l?n Xuyên giáp.

4.3. Th? t? nâng k? n?ng c?a Yasuo.

Th? t? nâng skill c?a Yasuo
Th? t? nâng skill c?a Yasuo

Yasuo nên ?u tiên nâng max skill Q (bão ki?m) vì ?ây là k? n?ng gây sát th??ng ch? y?u c?a h?n ta. Ti?p theo, hãy ?u tiên max E và W ngay sau ?ó. R (tr?n tr?i) c?ng ngay khi ?? các c?p ?? t??ng ?ng.

T?ng k?t th? t? nâng k? n?ng c?a Yasuo: Q > E > W và R c?ng ngay khi có th?

5. Các l?u ý khác v? Yasuo – K? b?t dung th?

5.1. Khi nào nên ch?i Yasuo?

N?u không có kh? n?ng ?ánh thu?n th?c Yasuo thì ch? nên pick Yasuo khi b?n ???c ch?n ? các v? tr? cu?i. Vì Yasuo có khá nhi?u v? t??ng kh?c ch? c?ng, nên n?u ch?n ??u thì r?t d? g?p ph?i các kèo Counter. Tuy nhiên, n?u có các ??ng ??i có kh? n?ng h?t tung di?n r?ng hay Yasuo phù h?p v?i chi?n thu?t c?a team b?n thì c?ng không nên ng?n ng?i quá nhé.

5.2. Các v? t??ng ph?i h?p t?t v?i Yasuo

Các t??ng ph?i h?p c?c t?t v?i Yasuo
Các t??ng ph?i h?p c?c t?t v?i Yasuo

?ó là: Zac, Malphite, Rankan, Gragas,…

?ây ??u là các v? t??ng có k? n?ng h?t tung di?n r?ng c?ng nh? qu?y r?i ??i hình ??i th? và kh? n?ng ph?i h?p v?i Yasuo c?c t?t. Ngoài ra, Malphite là v? t??ng ???c s? d?ng k?t h?p v?i Yasuo nhi?u nh?t trong các tr?n rank.

5.3 Các v? t??ng kh?c ch? Yasuo

Các v? t??ng kh?c ch? Yasuo
Các v? t??ng kh?c ch? Yasuo

?ó là: Renekton, Pantheon, Rek’sai, Annie, Syndra

?ây là các v? t??ng Counter c?c t?t Yasuo, chúng có các kh?ng ch? c?ng và kh? n?ng d?n dame t?t. Riêng Annie thì càng gây khó ch?u cho Yasuo v?i chú g?u Tibbers c?a ?.

6. M?t s? l?u ý khác cho Yasuo

  • ??ng d?i mà ch?i h? báo n?u b?n không ch?i t?t Yasuo. Hãy s?n sàng ôm tr? n?u g?p ph?i các v? t??ng kh?c ch? ho?c n?u ch?a ch?i thành th?c h?n ta
  • Tr??c khi ch?i Yasuo ? ch? ?? x?p h?ng, hãy ch?c r?ng b?n ?ã t?p Yasuo ? ch? ?? t?p ho?c ?ánh th??ng và n?m ???c cách ch?i c? b?n h?n ta.
  • N?u mu?n ch?i Yasuo hãy thông báo cho ??ng ??i tr??c giai ?o?n c?m ch?n. Vì h?n ta là 1 trong các v? t??ng b? Band nhi?u nh?t khi ch?i x?p h?ng.

7. K?t lu?n

Trên ?ây là chia s? v? b?ng ng?c Yasuo, cách lên ?? c?ng nh? cách ch?i v? t??ng Yasuo này t?i mùa 11. Skymoba h? v?ng r?ng các thông tin trên s? b? ích v?i các b?n game th? ?ame mê game Liên Minh Huy?n Tho?i. C?m ?n.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here