Yone mùa 11 – Combo Yone, cách lên ?? và cách ch?i Yone hay nh?t.

0
227

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Yone – K? v? t? cõi ch?t: B?n có bi?t Yone tr??c kia là anh trai c?a Yasuo không? nh?ng l?i b? em trai gi?t h?i, Yone ?ã th?c t?nh và m?nh m? h?n, v?i s?c m?nh nguy?n r?a, anh ?y tr? thành c?n ác m?ng cho b?t k? ai ??i ?âu. Skymoba s? h??ng d?n cho các b?n cách ch?i Yone, cách lên ?? và combo Yone chu?n nh?t!

1. B?ng ng?c Yone mùa 11 chu?n nh?t

1.1. B?ng ng?c Yone ?i mid c?a Faker (T1)

B?n không còn l? l?m gì v?i game th? Faker ph?i không? ?ây là b?ng ng?c Yone ?i mid c?a anh ?y hay c?m ?i thi ??u LCK.

B?ng ng?c Yone ?i mid
B?ng ng?c Yone ?i mid c?a Faker (T1)

B?ng ng?c chính: Chu?n xác

Chinh ph?c

 • Ng?c chinh ph?c: Ng?c b? tr? này cho ??n nay v?n là m?nh nh?t cho Yone, mang l?i cho Yone kh? n?ng m? r?ng quy mô sát th??ng ??ng th?i tính ?i?m c?ng d?n sát th??ng cho anh ta.

??c th?ng

 • ??c th?ng: Faker s? d?ng ng?c này h?u nh? m?i tr?n ??u vì nó mang l?i cho Yone kh? n?ng ??u tay ?ôi t?t nh?t ? ???ng gi?a.

Huy?n tho?i t?c ?? ?ánh

Huy?n tho?i t?c ?? ?ánh: Yone nh?n 3% t?c ?? ?ánh c?ng thêm 1,5% cho m?i c?ng d?n Huy?n tho?i.

Nhát chém ân hu?

 • Nhát chém ân hu?: Yone gây thêm 5-11% sát th??ng lên t??ng khi b?n còn d??i 60% máu.

B?ng ng?c ph?: Áp ??o

v? máu

 • V? máu: Ng?c t?i ?u nh?t trong Yone vì nó mang l?i kh? n?ng duy trì t?t ? ??u tr?n khi giao d?ch / c?u r?a

th? s?n tham lam

 • Th? s?n tham lam: Lý do chính khi?n b?n s? d?ng trang ph? là vì kh? n?ng c?ng d?n khi tam gia h? g?c t??ng.

Ng?c b? tr? cho Yone Mid Faker: 10% t?c ?? ?ánh, 9 s?c m?nh thích ?ng và 6 giáp

1.2. B?ng ng?c Yone ?i top c?a Bin (SN)

B?n bi?t game th? BIN thu?c team (Suning) ch?? Bin là m?t trong các game th? ?i top hay nh?t th? gi?i hi?n t?i, Skymoba ?ã theo dõi anh chàng này t? r?t lâu r?i. Hôm nay Skymoba s? chia s? cho các b?n b?ng ng?c Yone ?i top t? Bin (SN) nhé

B?ng ng?c Yone ?i top
B?ng ng?c Yone ?i top c?a BIN (SN)

B?ng ng?c chính: Chinh ph?c > ??c th?ng > Huy?n tho?i (ho?c kiên c??ng n?u team b?n nhi?u kh?ng ch?) – Nhát chém ân hu?

B?ng ng?c ph?: Kiên ??nh > giáp c?t > ti?p s?c.

Ng?c b? tr? Yone Top: 10% t?c ?? ?ánh, và 12 giáp

2. Cách lên ?? Yone mùa 11

2.1. Cách lên ?? Yone mùa 11 hoàn thi?n

2.1.1. Cách lên ?? Yone ban ??u

Ki?m Doran + Bình máu là trang b? kh?i ??u th??ng ???c s? d?ng nh?t cho Yone. Tuy nhiên n?u b?n ?i lane v?i các t??ng c?u r?a khó ch?u thì Khiên Doran s? là l?a ch?n thay th?.

Trang b? kh?i ??u c?a Yone
Trang b? kh?i ??u c?a Yone

2.1.2. Cách lên ?? Yone gi?a tr?n

N? t? th?N? t? th?: ?ây là ?? chính phái không th? thi?u c?a Yone, cung c?p m?i ch? s? sát th??ng cho anh ta, giúp Yone bùng n? trong các cu?c giao tranh combo Yone m?nh m?.

Vô c?c ki?mVô c?c ki?m: M?t món ?? c?t lõi khác c?a Yone, giúp combo Yone t?ng sát th??ng kh?ng.

Giày cu?ng n?Giày cu?ng n?: Nên lên giày cu?ng n? s?m giúp t?c ?? di chuy?n Yone k?t h?p v?i vi?c t?ng t?c ?? t?n công l?n th?c s? giúp anh ta r?t nhi?u.

2.1.3. Cách lên ?? Yone hoàn thi?n

?ây là cách lên ?? Yone hoàn thi?n m?nh m? nh?t mùa 11.

giáp tâm linh

là l?a ch?n ?? Yone t?t nh?t c?a b?n ?? ch?ng l?i các lo?i AP n?ng. Món ?? này giúp b?n t?ng kh? n?ng h?i ph?c, m?t l??ng kháng phép và r?t nhi?u máu.

l?i nh?c t? vong

Món ?? này giúp Yone gây ra l??ng sát th??ng l?n ch?ng l?i h?i máu c?a ??i th?

giáp thiên th?nMón ?? này giúp Yone có thêm 1 m?ng ?? s?ng xót và ti?p t?c giao tranh.

Cách lên ?? Yone mùa 11
Cách lên ?? Yone mùa 11 m?nh nh?t

2.2. Cách lên ?? Yone ?i mid c?a Faker (T1)

?ây là cách lên ?? Yone ?i mid c?a Faker ?ã t?ng th??ng hi?u c?a anh ?y!

Cách lên ?? Yone ?i mid
Cách lên ?? Yone ?i mid c?a Faker (T1)

2.3. Cách lên ?? Yone ch?ng l?i AD m?nh.

?ây là cách lên ?? Yone mà m?i AD ??u không mu?n giao tranh v?i anh ta, vì kh? n?ng ch?ng ch?u c?c t?t t? món ?? này.

Cách lên ?? Yone mùa 11
Cách lên ?? Yone mùa 11 ch?ng l?i AD m?nh ??i ph??ng

3. Phép b? tr? cho Yone

?ây là phép b? tr? Yone ?i mid và top tùy vào t?ng tr??ng h?p:

Phép b? tr? c?a Yasuo
Phép b? tr? c?a Yasuo

T?c bi?n: Khá quan tr?ng giúp Yone có th? s? d?ng combo Yone c?ng nh? giúp c?u ?y t?ng cao kh? n?ng s?ng sót hay truy ?u?i.

Thiêu ??t: Thích h?p cho Yone khi ?i Mid ho?c bot, n?u t? tin ch?i trên t?t và t?n công thì ?ây là Spell h?p lý nh?t cho b?n.

D?ch chuy?n: Thích h?p khi Yone ??i ??u v?i các v? t??ng kh?c ch? ho?c ch? ??n gi?n là mu?n c?m d?ch chuy?n ?? ph?i h?p ??ng ??i t?t h?n.

4. Cách ch?i Yone chu?n nh? game th? chuyên nghi?p

4.1. Combo Yone chu?n nh?t

Hãy cùng xem video h??ng d?n combo Yone nh? th? nào nhé!

 • Combo Yone c?p ?? 1: E > W > Q > R > E
 • Ho?c b?n kích ho?t E (l??t lên) > R (h?t tung) > Q > E (Tr? v? ban ??u)

Combo Yone c?p ?? 2: E (l??t lên) > Q (?âm ki?m h?t tung) > R (h?t tung d?n sát th??ng) > W (làm ch?m) > Q (chém) > E (tr? v?)
Xem ti?p video h??ng d?n combo Yone bên d??i nhé!

Combo Yone c?p ?? 3:

 • B?n c?ng có th? thi tri?n combo Yone b?ng cách ph?i h?p cùng các phép b? tr?
 • Ví d?: Kích ho?t E > t?c bi?n > Q > R > Q > W > E

4.2. B? k? n?ng c?a Yone

D??i ?ây là b? k? n?ng mà Yone ?ã h?c ???c t? Riot.

B? k? n?ng c?a Yone
B? k? n?ng c?a Yone

N?i t?i: T??ng t? nh? ng??i anh em Yasuo c?a mình, Yone c?ng có kh? n?ng nh?n 100% c? h?i t?n công chí m?ng ch? v?i hai món ??. ?i?u này làm cho Yone có m?t trong hai trang b? t?ng ??t bi?n m?nh nh?t so v?i b?t k? t??ng nào.

T? ki?m Q: Yone ?âm thanh ki?m c?a mình v? m?t h??ng ???c nh?m m?c tiêu nh?n ???c m?t ch?ng Bão thu th?p. Sau khi s? d?ng k? n?ng này t?i hai ?i?m c?ng d?n Bão T?, Yone phóng ra m?t kho?ng cách c? ??nh, h?t tung k? ??ch theo h??ng ?ã nh?m m?c tiêu.

Tr?m h?n W: Yone có th? s? d?ng k? n?ng này trong làn ???ng b?ng cách s? d?ng sát th??ng và lá ch?n t??ng ??i mà anh ta có ???c ?? v??t qua h?u h?t các ??i th?.

Linh h?n E: Cách ch?i Yone ph? thu?c r?t nhi?u vào linh h?n này. thoát lên phía tr??c trong 5 giây ? chiêu E, Yone s? luôn quay tr? l?i v? trí ban ??u tr? khi b? kh?ng ch? c?ng ho?c gi?a ??t t?n công t? ??ng. S? d?ng k? n?ng này lên t?t c? ??i th? c?a b?n vì nó l?p l?i theo ph?n tr?m sát th??ng mà b?n ?ã gây ra cho t?t c? t??ng ??ch trong su?t th?i gian c?a nó. Yone c?ng ???c t?ng t?c ?? di chuy?n trong th?i gian E c?a mình.

?o?t m?nh R: N?u b?n bi?t cách ch?i Yone thì ?o?t m?nh là m?u ch?t cho b?n gây sát th??ng, h?t tung và ??i th?. Chiêu cu?i c?a Yone có kh? n?ng tr? thành m?t trong nh?ng t?i h?u th? giao tranh ??ng ??i m?nh nh?t trong trò ch?i, n?u ???c h? cánh. Sát th??ng r?t l?n cùng v?i team b?n khi?n nó tr? thành chiêu cu?i chi?n th?ng trong trò ch?i n?u ???c s? d?ng ?úng cách.

4.3. Th? t? nâng k? n?ng c?a Yone

Th? t? nâng k? n?ng cho Yone: Q > E > W > R

Th? t? nâng k? n?ng Yone
Th? t? nâng k? n?ng Yone

4.4. ?i?m m?nh và y?u Yone

4.2.1. ?i?m m?nh Yone

 • Ti?m n?ng mang theo r?t cao, có th? gi?t nhi?u ng??i trong combat Yone khi ?ã có v?t ph?m c?t lõi c?a mình.
 • Có th? tan ch?y xuyên qua squishies và xe t?ng do sát th??ng h?n h?p c?a anh ta.
 • Có th? ch?i t?t ? c? Mid và Top
 • Có nh?ng k? n?ng c? b?n t?t nh?t trong game
 • Làm cho ng??i ch?i n?i b?t vì s? hào nhoáng c?a Yone
 • Không s? d?ng n?ng l??ng,

4.2.2 ?i?m y?u

 • Có m?t trong nh?ng giai ?o?n ?i ???ng y?u h?n trong trò ch?i.
 • T??ng s? y?u h?n r?t nhi?u n?u b?n không có chiêu cu?i.
 • Cách ti?p c?n c?a anh ?y r?t tuy?n tính và r?t d? b? ph?n công ? các c?p b?c cao h?n.
 • Các k? n?ng c?a Yone c?ng khá là khó ch?i, b?n s? c?n t?p luy?n r?t nhi?u ?ó!

5. Các l?u ý khác v? Yone – K? v? t? cõi ch?t

5.1. Khi nào nên ch?i Yone?

 • N?u b?n thích v? ngoài sành ?i?u, không ng?ng ngh? 2v1, 3v1 và thích tr? thành trung tâm c?a s? chú ý (t?t và x?u) thì Yone ch?c ch?n là m?t nhà vô ??ch dành cho b?n!
 • B?n là fans c?a Yasuo? v?y thì Yone c?ng là l?a ch?n dành cho b?n
 • Yone c?ng là m?t v? t??ng r?t ??c ?áo khi xét v? thanh tài nguyên và các ?i?m h? nhi?t. Anh ta là nhà vô ??ch duy nh?t trong trò ch?i v?i các k? n?ng chính c?a mình và có m?c tiêu hao n?ng l??ng b?ng 0. N?u b?n mu?n nh?n nhanh các nút c?a mình và không có th?i gian ch?t ho?c ch? th?i gian h?i chiêu thì b?n s? thích v? t??ng này.
 • Khi b?n ??i ??u v?i các v? t??ng ít kh?ng ch? b?n nên chon Yone nhé.

5.2. Các v? t??ng ph?i h?p t?t v?i Yone

Các v? t??ng ph?i h?p t?t v?i yone
Các v? t??ng ph?i h?p t?t v?i Yone

?ó là: Fiddlestick, Evelynn, lvern, Nekko, Karthus.

?ây ??u là các v? t??ng ph?i h?p v?i Yone r?t t?t v?i kh? n?ng kh?ng ch? t? h?, Yone s? t?n d?ng c? h?i ?? tri?n khai combo c?a anh ?y. Giúp vi?c combo Yone d? dàng h?n r?t nhi?u.

5.3. Các v? t??ng kh?c ch? Yone

Các v? t??ng kh?c ch? Yone
Các v? t??ng kh?c ch? Yone

?ó là: Pantheon, Riven, Darius, Irelia, Viego

?ây là các v? t??ng Counter c?c t?t Yone, chúng có các kh?ng ch? c?ng và kh? n?ng d?n dame t?t. Riêng Pantheon thì càng gây khó ch?u cho Yone v?i chiêu Q c?a h?n, gây sát th??ng t?m xa m?nh,

6. M?t s? l?u ý khác cho Yone

 • ??ng d?i mà ch?i h? báo n?u b?n không bi?t cách ch?i Yone. Hãy s?n sàng ôm tr? n?u g?p ph?i các v? t??ng kh?c ch? ho?c n?u ch?a ch?i thành th?c h?n ta.
 • Tr??c khi ch?i Yone ? ch? ?? x?p h?ng, hãy ch?c r?ng b?n ?ã bi?t cách ch?i Yone ?bài vi?t này và luyên t?p th??ng xuyên qua các tr?n ?ánh th??ng và n?m ???c cách ch?i Yone c? b?n nhé.
 • N?u b?n mu?n bi?t cách ch?i Yone hãy c? g?ng khuyên ?ông ??i ch?n các v? t??ng k?t h?p v?i Yone t?t ?? tr?n ??u d? dàng h?n

7. K?t lu?n

Trên ?ây là chia s? c?a Skymoba v? Yone mùa 11. Tôi hy v?ng b?n ??c s? thích h??ng d?n cách ch?i Yone và combo Yone c?a tôi! N?u b?n thích nó, hãy xem kênh Skymoba.com c?a tôi nhé! Chúc b?n leo rank x?p h?ng thành công và ??ng quên comment bài vi?t cho chúng t?i bi?t ý ki?n c?a b?n v? Yone nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here