Hình ?nh Yasuo Ma ki?m, Hình n?n Yasuo Ma ki?m ??p nh?t có link t?i

0
228
?nh ??i di?n Yasuo Ma ki?m
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Yasuo Ma ki?m là m?t trang ph?c vô cùng ??p c?a v? t??ng qu?c dân – Yasuo. Ho?t ?nh và hi?u ?ng k? n?ng vô cùng ??p, khi?n nó tr? thành ??c m? c?a nhi?u ng??i ch?i. B?n có là fan c?a trang ph?c này không? B?n ?ã tìm ???c hình ?nh Yasuo Ma ki?m, hình n?n Yasuo Ma ki?m ?ng ý ch?a? V?y hãy ?? chúng tôi gi?i thi?u ??n b?n m?t vài ý t??ng nhé!

1. Gi?i thi?u v? trang ph?c Yasuo Ma ki?m

1.1. Ngày ra m?t

Trong b?n c?p nh?t 7.12 (gi?a n?m 2017), ng??i ch?i ?ang ngóng ch? m?t c?p nh?t ??c bi?t! ?ó chính là s? ra m?t c?a 2 trang ph?c m?i : Yasuo Ma ki?m và Riven Th?n ki?m. V? trang ph?c c?a Yasuo, nó ???c quan tâm h?n c? vì ?ây là v? t??ng ???c nhi?u ng??i yêu thích nh?t.

Xem thêm: B?ng ng?c Yasuo, cách lên ?? và cách ch?i Yasuo mùa 11

1.2. Giá bán

? sever n??c ngoài, trang ph?c Yasuo Ma ki?m ???c bán v?i giá 1820RP. Còn ? Vi?t Nam, b?n ch? c?n b? ra 300RP là có th? s? h?u nó. Không gi?ng nh? các trang ph?c khác, Yasuo Ma ki?m không ?i kèm v?i các gói ?a s?c. Do ?ó, trang ph?c này ch? có m?t ho?t ?nh m?c ??nh duy nh?t. ?i?u này vô tình t?o nên s? ??c bi?t và thú v? c?a Yasuo Ma ki?m.

R?t nhi?u ng??i ch?i mu?n s? h?u Yasuo Ma ki?m
R?t nhi?u ng??i ch?i mu?n s? h?u Yasuo Ma ki?m

1.3. Nh?n xét v? trang ph?c

Trang ph?c này n?i b?t v?i tông màu khá ??c ?áo, là s? k?t h?p gi?a ng?n l?a và bóng ?êm. Nhìn qua b?n có th? nh?n ???c s? ma m? trong ngo?i hình c?a Yasuo. Hi?u ?ng hình ?nh khá n?i b?t v?i các ng?n l?a bùng cháy trên thanh ki?m. ??c bi?t, ng?n l?a vô cùng ??p xu?t hi?n trên t??ng gió c?a Yasuo, nhi?u ng??i ch?i g?i vui ?ó là “T??ng l?a” thay vì T??ng gió.

Hi?u ?ng khi bi?n v? c?ng khá ??c ?áo, Yasuo thu mình và chuy?n d?ng sang ki?u dung nham. Bao ph? xung quanh là c?n l?c nh? t?o b?i các tia l?a khi?n ho?t ?nh c?a nó vô cùng b?t m?t. Câu tho?i c?a Yasuo c?ng khác m?t chút khi b?n s? d?ng trang ph?c này. Nhìn chung, mình c?m th?y giá 300RP khá h?p lý cho trang ph?c này. Hi?u ?ng ??p, ho?t ?nh m??t mà mang ??n nhi?u tr?i nghi?m thú v?! Còn b?n ngh? sao v? trang ph?c này?

2. Hình ?nh Yasuo Ma ki?m ??p nh?t

2.1. Hình n?n Yasuo Ma Ki?m cho ?i?n tho?i

Th?t khó ?? tìm nh?ng hình n?n phù h?p v?i kích c? c?a ?i?n tho?i. Nh?ng khi b?n ??n v?i Skymoba.com, v?n ?? này ??u ???c lo?i b?. Nh?ng hình n?n d??i ?ây ??u ?ã ???c ch?nh v? ?úng t? l? c?a màn hình ?i?n tho?i (720×1280), b?n có th? t?i v? và tr?c ti?p hi?n th?.

Yasuo v?i ?ôi m?t l?nh lùng
Yasuo v?i ?ôi m?t l?nh lùng
Yasuo áp ??o Riven
Yasuo áp ??o Riven
Ho?t ?nh m?i c?a Yasuo Ma ki?m
Ho?t ?nh m?i c?a Yasuo Ma ki?m
Hình n?n quen thu?c
Hình n?n quen thu?c
Thêm m?t chút hi?u ?ng
Thêm m?t chút hi?u ?ng
Yasuo Ma Ki?m v?i hoàng hôn
Yasuo Ma Ki?m v?i hoàng hôn
Hình n?n c?c ch?t
Hình n?n c?c ch?t
C?n c?nh m?t c?a Yasua Ma ki?m
C?n c?nh m?t c?a Yasua Ma ki?m

2.2. Hình n?n Yasuo Ma Ki?m cho máy tính

Hình n?n cho máy tính thì s? ?a d?ng và phong phú h?n. D??i ?ây ch? là m?t vài hình ?nh minh h?a, b?n có th? t?i full t?t c? b? s?u t?p c?a chúng tôi trong ???ng d?n. T?t c? ?nh ??u ???c ch?nh v? t? l? chu?n cho màn hình máy tính c?a b?n (1920×1080).

M?t màu s?c m?i c?a Yasuo Ma ki?m
M?t màu s?c m?i c?a Yasuo Ma ki?m
Trang ph?c này mang màu s?c khá ?áng s? ph?i không!
Trang ph?c này mang màu s?c khá ?áng s? ph?i không!
Background c?c ng?u!
Background c?c ng?u!
Thêm chút hi?u ?ng cho Yasuo Ma ki?m m?c ??nh
Thêm chút hi?u ?ng cho Yasuo Ma ki?m m?c ??nh
Yasuo v?i Riven thì sao?
Yasuo v?i Riven thì sao?
M?t phiên b?n khác nhé!
M?t phiên b?n khác nhé!
Phong cách ho?t hình khá ?áng yêu ph?i không!
Phong cách ho?t hình khá ?áng yêu ph?i không!
Phiên b?n c?c cháy c?a Yasuo Ma ki?m
Phiên b?n c?c cháy c?a Yasuo Ma ki?m
Hình n?n bao ng?u, bao ch?t
Hình n?n bao ng?u, bao ch?t

2.3. M?t s? hình ?nh v? mô hình Yasuo Ma ki?m

Mô hình các v? t??ng trong Liên Minh Huy?n Tho?i ???c bán khá ch?y trên th? gi?i. ??c bi?t là khi chúng có các trang ph?c b?t m?t, càng thu hút nhi?u ng??i mua h?n. D??i ?ây là m?t s? hình ?nh v? mô hình Yasuo Ma ki?m:

Góc nghiêng c?c ch?t
Góc nghiêng c?c ch?t
Thêm chút màu s?c s?ng ??ng
Thêm chút màu s?c s?ng ??ng
Mô hình này khá d? th??ng!
Mô hình này khá d? th??ng!
Góc tr?c di?n s? nh? th? nào?
Góc tr?c di?n s? nh? th? nào?

2.4. Hình ??ng Yasuo Ma ki?m

Hình n?n c?a b?n s? càng b?t m?t h?n v?i nh?ng hình ??ng tuy?t ??p t? Yasuo Ma ki?m. T?i v? và ??t nó làm màn hình n?n và màn hình khóa, b?n s? th?y nó ch?t nh? th? nào!

M?t chi?c Gif khá cháy
M?t chi?c Gif khá cháy
Hi?u ?ng t?p trung h?n vào thanh ki?m
Hi?u ?ng t?p trung h?n vào thanh ki?m
Còn ?ây là g??ng m?t
Còn ?ây là g??ng m?t

B?n có th? xem thêm nhi?u h?n trong link t?i nhé!

3. T?i xu?ng tr?n b? hình ?nh Yasuo Ma ki?m

Skymoba s? liên t?c c?p nh?t nh?ng hình ?nh m?i ng?u h?n, ch?t l??ng h?n v? trang ph?c này. B?n hãy ghé th?m th??ng xuyên trang web c?a b?n mình ?? c?p nh?t hình ?nh m?i m?t cách nhanh nh?t nhé!

Link t?i Google Drive : Nh?p vào ?ây

Mình ?ã phân lo?i c? th? cho t?ng d?ng ?nh c?a trang ph?c này. B?n có th? tùy ý l?a ch?n theo m?c ?ích ho?c t?i full b? ?nh b?ng file zip.

?? xu?t: b?n có th? xem thêm nhi?u ?nh ??p khác v? Yasuo ? trang ch? c?a Skymoba.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here