Hình ?nh Yasuo True Dame, ?nh n?n và mô hình Yasuo True Damage ??p

0
192
Hình m?c ??nh c?a trang ph?c này
Hình m?c ??nh c?a trang ph?c này

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Bên c?nh Yasuo Ma Ki?m, trang ph?c Yasuo True Damage c?ng ???c r?t nhi?u ng??i ch?i yêu thích. Ngoài hi?u ?ng siêu ??p, trang ph?c này còn ?i kèm v?i âm thanh ch?t l??ng t? nhóm nh?c cùng tên. Sau ?ây, Skymoba s? g?i ??n b?n m?t s? hình ?nh Yasuo True Damage siêu ??p và hình n?n chu?n kích th??c c?a nó nhé!

1. T?ng quan v? trang ph?c Yasuo True Damage

1.1. Ngày ra m?t

L? khai m?c CKTG n?m 2019 t? ch?c t?i Châu Âu là màn ra m?t chính th?c c?a nhóm nh?c True Damage v?i ng??i hâm m? Liên Minh Huy?n Tho?i. Sau ?ó, s? ki?n S?n True Damage ?ã di?n ra và c?a hàng c?ng chính th?c m? bán nhóm trang ph?c này. Danh sách bao g?m 5 t??ng là Akali, Yasuo, Ekko, Qiyana và Senna. Trong ?ó, Yasuo True Damage ???c nhi?u game th? s?n ?ón và quan tâm nhi?u nh?t.

Xem thêm: B?ng ng?c Yasuo, cách lên ?? và cách ch?i Yasuo mùa 11

1.2. Giá bán t?i máy ch? Vi?t Nam

Trong ngày ra m?t ??u tiên, Yasuo True Damage ???c bán v?i giá 369RP trong c?a hàng. Bên c?nh ?ó, b?n c?ng s? ???c t?ng kèm 1 viên True Damage ?i kèm. Không ch? trang ph?c, b?n c?ng có th? ki?m thêm gói ?a s?c cho trang ph?c này. T?t c? có 7 gói ?a s?c, là T? tinh, Lam tinh, M?t mèo, Nham tinh và Trân châu có th? mua v?i 20RP. Còn l?i gói H?ng ng?c s? n?m trong gói trang ph?c riêng và gói FreeStyle có th? ??i b?ng 400 k? v?t th? gi?i.

Ch? v?i 369RP ?? s? h?u Yasuo True Damage
Ch? v?i 369RP ?? s? h?u Yasuo True Damage

1.3. Nh?n xét v? trang ph?c

Yasuo True Damage ???c thi?t k? v?i phong cách âm nh?c hi?n ??i. Các hi?u ?ng và k? n?ng mang ??m ch?t công ngh?, vô cùng b?t m?t. Ngo?i hình m?i c?a Yasuo trong b? trang ph?c này gi?ng nh? m?t nhà s?n xu?t âm nh?c tài n?ng. Khi bi?n v?, b?n s? th?y Yasuo ?ang ch?i nh?c trên m?t bàn DJ. Do l?y c?m h?ng t? nhóm nh?c True Damage, nên t?t c? các hi?u ?ng c?a trang ph?c này ??u xoay quanh âm nh?c.

1.4. Ra m?t Yasuo True Damage hàng hi?u

Sau khi th? nghi?m t?i PBE, Riot ?ã chính th?c cho ra m?t trang ph?c hàng hi?u cho Yasuo True Damage. Trailer v? trang ph?c này sau khi ra m?t ?ã nh?n ???c s? quan tâm c?c l?n. N?a cu?i n?m 2020, s? ch? ??i c?a ng??i hâm m? ?ã k?t thúc khi nó th?c s? ?ã xu?t hi?n. Ng??i ch?i có th? ??i trang ph?c này b?ng 125 ?i?m hàng hi?u.

2. Hình ?nh Yasuo True Damage ??p nh?t

2.1. ?nh n?n Yasuo True Damage cho máy tính

N?u yêu thích m?i hình ?nh Yasuo True Damage c?a chúng tôi, b?n có th? t?i full b?ng ???ng link bên d??i. H?n n?a, t?i xu?ng b?ng file c?a chúng tôi có th? b?n s? nh?n ???c ch?t l??ng t?t nh?t (T? l? ?nh 1920×1080).

Khi Yasuo ch?i nh?c
Khi Yasuo ch?i nh?c
Yasuo True Damage v?i hi?u ?ng Lightning
Yasuo True Damage v?i hi?u ?ng Lightning
Yasuo True Damage hàng hi?u
Yasuo True Damage hàng hi?u
Hình m?c ??nh c?a trang ph?c này
Hình m?c ??nh c?a trang ph?c này
M?t b?c ?nh khá phong cách
M?t b?c ?nh khá phong cách
Great Theme Yasuo True Damage
Great Theme Yasuo True Damage
Phong cách ho?t hình
Phong cách ho?t hình
M?t b?c ?nh ??y tâm tr?ng
M?t b?c ?nh ??y tâm tr?ng
Thêm m?t cái n?a!
Thêm m?t cái n?a!

2.2. ?nh n?n Yasuo True Damage cho ?i?n tho?i

Nh?ng hình ?nh d??i ?ây ??u ?ã ???c ??a v? t? l? kích th??c chu?n c?a ?i?n tho?i (720×1280). B?n s? không còn g?p tình tr?ng ?nh b? thi?u, b? c?t ho?c l?ch nh? khi t?i trên Google.

Phiên b?n tr??ng thành c?a Yasuo True Damage
Phiên b?n tr??ng thành c?a Yasuo True Damage
B?c ?nh c?c ch?t
B?c ?nh c?c ch?t
Phiên b?n ho?t hình
Phiên b?n ho?t hình
?ây n?a!
?ây n?a!
?ây n?a!!
?ây n?a!!
C?n c?nh g??ng m?t s?c nét
C?n c?nh g??ng m?t s?c nét
Không th? thi?u phiên b?n hàng hi?u
Không th? thi?u phiên b?n hàng hi?u

C?p nh?t : S?p t?i, Skymoba s? c?p nh?t thêm nhi?u ki?u ?nh v? trang ph?c Yasuo True Damage h?n n?a. T? ?nh ??ng, ?nh chipi, mô hình… s? ???c chúng mình thêm vào s?m nh?t. Ngoài ra, chúng mình c?ng có video riêng v? trang ph?c này và v?n ?ang trong th?i gian hoàn thành. Các b?n hãy th??ng xuyên ghé th?m Skymoba ?? nh?n v? nh?ng hình ?nh m?i nh?t nhé!

3. H??ng d?n t?i tr?n b? hình ?nh Yasuo True Damage

Nh?ng b?c ?nh th?t tuy?t v?i ?? làm hình n?n ph?i không nào. Ngoài hình ?nh Yasuo True Damage, b?n có th? xem thêm rât nhi?u hình ?nh khác v? t?t c? trang ph?c c?a v? t??ng này. Bên d??i là ph?n link t?i, b?n hãy nh?p vào ?ó ?? t?i ?nh ch?t l??ng cao.

Link t?i Google Drive : Nh?p vào ?ây

  • Sau khi nh?p vào ???ng d?n, b?n s? ???c ??a ??n th? m?c ch?a ?nh trong Google Drive
  • Chúng tôi ?ã phân m?c rõ ràng v? hình n?n cho ?i?n tho?i, máy tính và t?i full, b?n hãy nh?p chu?t ph?i vào m?c mu?n ch?n
  • Danh sách hi?n ra, ch?n “T?i xu?ng” và ch? trong giây lát
  • N?u b?n ch? mu?n t?i m?t vài ?nh, hãy click vào th? m?c và ch?n ?nh mu?n t?i. Cách t?i c?ng t??ng t?, chu?t ph?i và ch?n “T?i xu?ng”

?? xu?t :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here