Lucian DTCL mùa 5 – Lên ?? Lucian DTCL và ??i hình m?nh nh?t

0
164
Avatar Lucian DTCL

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/skymobac/public_html/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/includes/class.options.php on line 681

Các k? th? h?n còn nh? ??n Lucian DTCL mùa 3 v?i h? Linh H?n – Ánh Sáng ?ã t?ng làm m?a làm gió. C?p bài trùng Lucian và Senna ?ã chính th?c quay tr? l?i mùa 5 sau 1 mùa v?ng bóng. V?y v? t??ng này có còn m?nh ? mùa hi?n t?i không? V?i cái giá 4 vàng, Lucian có th? carry ???c không? B?n hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây c?a chúng tôi ?? hi?u rõ h?n nhé. Chúng tôi s? gi?i thi?u chi ti?t cho b?n ?? chu?n Lucian DTCL và ??i hình m?nh nh?t xoay quanh nó.

1. T?ng quan v? Lucian DTCL

T?c – h? : Pháo th? – V? binh

Giá tri?u h?i : 4 vàng

Thông s? c? b?n c?a Lucian DTCL : 

Thông s? c?a Lucian DTCL
Thông s? c? b?n c?a Lucian DTCL

K? n?ng c?a Lucian DTCL : 

Thanh Tr?ng : Lucian b?n 12 phát súng v? phía k? ??ch trong 4 giây, gây 50% sát th??ng v?t lý và 40/50/100 sát th??ng phép v?i m?i b?n. Sau ?ó, Lucian s? ti?p t?c b?n thêm nh?ng phát súng d?a trên t?c ?? ?ánh c?a mình. Sau khi tái kích ho?t Thanh Tr?ng, Lucian s? ti?p t?c lao ?i ?? t?n công k? ??ch.

2. Cách lên ?? Lucian DTCL

2.1. Lên ?? Lucian DTCL chu?n nh?t

Ki?m T? Th?nKi?m T? Th?n : trang b? này giúp Lucian khu?ch ??i sát th??ng t?i ?a nh?t. Thanh tr?ng c?a Lucian có th? giúp tích c?ng d?n c?a Ki?m T? Th?n nhanh. Do ?ó, trang b? này vô cùng thích h?p.

Cung XanhCung Xanh : n?u không có Cung Xanh, Lucian s? r?t y?u khi g?p nh?ng nhà Thi?t giáp ho?c Hi?p s?. Do ?ó, trang b? này r?t quan tr?ng ?? tr? giáp c?a ??i ph??ng, giúp Lucian clear sàn ??u nhanh h?n.

N?m ??m Công Lý Ánh SángN?m ??m Công Lý Ánh Sáng : trang b? ánh sáng cho Lucian hoàn h?o nh?t chính là N?m ??m Công Lý. Kh? n?ng h?i ph?c c?c l?n và có th? c??ng hóa k? n?ng, ?ó chính là lý do mà b?n nên ch?n trang b? này.

2.2. Trang b? thay th?

Trang b? thay th? Ki?m t? th?n
Trang b? thay th? Ki?m t? th?n

Vô c?c và Di?t kh?ng l? là 2 s? thay th? t?t nh?t cho Ki?m t? th?n. Vô c?c s? t?i ?a hóa n?i t?i tr? giáp c?a Cung xanh. Trong khi ?ó Di?t kh?ng l? s? gây thêm nhi?u sát th??ng lên m?c tiêu trâu máu.

Trang b? thay th? Cung xanh
Trang b? thay th? Cung xanh

Cung xanh th?c s? quan trong v?i Lucian. Nh?ng  n?u không có ???c, ban có th? thay th? b?ng nh?ng trang b? h?i mana cho Lucian x? k? n?ng s?m h?n. ? ?ây chúng ta c? Shoujin và Cu?ng cung, ho?c b?n có th? thay th? Cu?ng cung b?ng Cu?ng ?ao.

Trang b? thay th? N?m ??m công lý
Trang b? thay th? N?m ??m công lý

Món ?? cu?i cho Lucian DTCL b?n nên ch?n nh?ng trang b? có kh? n?ng hút máu. Huy?t ki?m và Ki?m súng ??u cho Lucian kh? n?ng h?i ph?c c?c t?t.

3. Nh?ng ??i hình Lucian DTCL m?nh nh?t

3.1. ??i hình Lucian V? Binh

3.1.1. S? l??c v? ??i hình Lucian V? Binh

??i hình này ???c kích lên 6 V? binh, v?i m?c ?ích t?o l?p lá ch?n giáp m?nh cho Lucian. H?n n?a, nó còn t?ng t?c ?? ?ánh cho ch? s? h?u. Vì th?, Lucian luôn ???c an toàn n?u l??ng máu xu?ng th?p. Nh?ng t??ng v? binh còn l?i có th? tank t?t, t?o kho?ng tr?ng cho Lucian x? sát th??ng. ??c bi?t là Rakan, h?n có th? b?o kê và h?i l?i máu c?c t?t cho Lucian.

3.1.2. ?u, nh??c ?i?m c?a  ??i hình Lucian V? Binh

?u ?i?m

 • ??i hình c? b?n, d? ch?i
 • Có th? tri?n khai ngay t? ??u mà không c?n thông qua ??i hình khác
 • R?t m?nh ? gi?a game

Nh??c ?i?m

 • Late s? y?u h?n các ??i hình khác
 • B? kh?c ch? c?ng b?i ??i hình sát th??ng phép
 • Ph? thu?c vào Lucian, n?u h?n không ???c x? k? n?ng tho?i mái s? d? thua

3.1.3. ??i hình Lucian V? Binh hoàn ch?nh

 • ? level 8
Lucian V? Binh level 8
??i hình Lucian V? Binh level 8

Hàng ch?n khá c?ng cáp ??n t? Irelia, Galio, Rell và Nautilus. ??c bi?t là Galio, n?u h?n có ?? tank chu?n có th? ôm ???c r?t nhi?u sát th??ng. Rakan nên ???c x?p c?nh Lucian ?? h?n có th? h?i máu và b?o kê. Senna x?p bên trong ?? giúp Lucian không b? Thresh kéo. N?u có Askhan s?m, hãy thay vào v? trí c?a Pyke. Askhan có th? tr? giáp c?a ??i ph??ng, r?t thích h?p n?u Lucian không có Cung xanh.

 • ? level 9
Lucian V? Binh Level 9
??i hình Lucian V? Binh Level 9

Level 9 b?n có th? kép thêm Jax ?? kích 3 Thi?t giáp, dàn tank c?a b?n s? c?ng cáp h?n. N?u không, Volibear c?ng là s? l?a ch?n hoàn h?o ?? gây kh?ng ch? di?n r?ng.

3.2. ??i hình Lucian Pháo th? Hi?p s?

3.2.1. S? l??c v? ??i hình Lucian Pháo th? Hi?p s?

V?i 4 Pháo th?, Lucian có th? gây c? t?n sát th??ng lên k? ??ch. L??ng dame l?n nh? v?y, bù l?i dàn tank 4 hi?p s? có v? không ch?ng ch?u quá t?t. Vì th?, khi ch?i ??i hình này ph?i x?p bài làm sao cho Lucian ra k? n?ng ??p nh?t, nh?m th?ng vào ch? l?c ??i ph??ng. L?y công bù th?, Garen có th? tr? giáp và kháng phép c?a ??i ph??ng, khi?n nh?ng cú ra k? n?ng c?a Lucian uy l?c h?n r?t nhi?u.

3.2.2. ?u, nh??c ?i?m c?a ??i hình Lucian Pháo th? Hi?p s?

?u ?i?m

 • Sát th??ng c?c l?n t? 4 Pháo th?
 • H?u h?t là t??ng 2 3 vàng trong ??i hình, khá d? ch?i

Nh??c ?i?m

 • Tank khá y?u vì ch? có 4 Hi?p s?
 • Không có b?o kê tuy?n sau, d? b? clear nguyên sàn b?i sát th?

3.2.3. ??i hình Lucian Pháo th? Hi?p s? hoàn ch?nh

 • ? level 8
Lucian Pháo th? Hi?p s? lv 8
??i hình Lucian Pháo th? Hi?p s? Level 8

V?i 4 Pháo th?, l??ng damage gây ra là r?t l?n. Tuy nhiên b?n có th? d? nh?n th?y ??i hình này không có b?o kê tuy?n sau, vì th? c?n x?p bài m?t cách h?p lý. N?u lv8 ch?a có Garen, b?n có th? cho Thresh vào ?? gây hi?u ?ng kh?ng ch?.

 • ? level 9
Lucian Pháo th? Hi?p s? Lv 9
??i hình Lucian Pháo th? Hi?p s? Level 9

Rell – s? l?a ch?n hoàn h?o khi b?n lên level 9. V?a kích ???c Thi?t giáp, h?n còn có hi?u ?ng kh?ng ch? di?n r?ng. Ngoài ra, l?p giáp ???c t?o ra t? Rell c?ng giúp Lucian ch?ng ch?u ???c khá nhi?u sát th??ng.

3.3. Cách tri?n khai ??i hình Lucian DTCL

3.3.1. ??u game

 • ??i hình Lucian V? Binh : do ??i hình này c?n ??n 6 V? binh, vì th? b?n c?n phát tri?n xung quanh chúng. ??i hình def ? vòng 2 ??p nh?t là : Olaf, Irelia, Senna, Tristana và Kennen. Chúng ta s? có 3 Chi?n binh, 3 V? binh, 2 Pháo th? và 2 Ác qu?. Tristana có th? c?m ?? c?a Lucian và Carry khá t?t ??u game. Up c?p b?ng l?i t?c, ch?i chu?i win và d?n d?n lên level 8 ?? roll Lucian.
 • Lucian Pháo th? Hi?p s? : v?n là ch? l?c Tristana, nh?ng dàn tank s? bao g?m các t??ng Hi?p s?. B?t t?t c? các t??ng Hi?p s? xu?t hi?n trên c?a hàng. Ch? khi lên lv8, b?t ??u roll Lucian.

3.3.2. Gi?a game

?ây là lúc các nhà khác b?t ??u ??y m?nh ??i hình c?a h?. Do ?ó, b? khung ban ??u khó có th? def ???c n?a. B?n c?n nâng c?p ??i hình b?ng cách Roll ???c Lucian 2. ?ây c?ng là ?i?m chung c?a 2 ??i hình này. Ch? c?n có Lucian 2, b?n ch?c ch?n có th? def t?t vì gi?a game 2 ??i hình này c?c m?nh. B?n có th? l?a ch?n gi? ti?n up c?p 9 ho?c slow roll ki?m Lucian 3 sao ho?c các v? t??ng khác.

Tr??ng h?p không th? Roll ra Lucian, b?n có th? chuy?n sang ?ánh Cung th? ho?c Draven v?i l??ng ?? nh? v?y. Mình c?ng có m?t bài gi?i thi?u v? Alphelios DTCLDraven DTCL, các b?n có th? tham kh?o thêm ?? d? dàng xoay bài.

3.3.3. Cu?i game

Th?i ?i?m này 2 ??i hình ?ã y?u d?n, vi?c xêp bài s? ?nh h??ng l?n ??n chi?n th?ng m?i round. L?i khuyên c?a mình là b?n hãy up 9 và xoay sang ch?i Askhan. V?i ?? c?a Lucian, Askhan có th? Carry c?c t?t v?i 2 cung th?. Thay các v? t??ng V? binh y?u nh? Pyke, Senna thành các v? t??ng 5 ti?n m?nh nh? Garen, Volibear ho?c Gwen. Khi ?ó, kh? n?ng l?t top 1,2 c?a b?n s? cao h?n so v?i vi?c gi? nguyên b? khung ban ??u.

Lucian c?c m?nh ? gi?a game
Lucian c?c m?nh ? gi?a game

4. K?t lu?n

Lucian DTCL mùa 5 là m?t v? t??ng t?t ?? có th? áp d?ng và leo rank. Ch? c?n có ?? chu?n, h?n s? clear bàn c? trong m?t n?t nh?c. Chính vì h?n khá m?nh nên không tránh kh?i vi?c các ??i th? khác Spam bài. Vi?c trùng bài v?i nhi?u ng??i s? khi?n b?n khó b?t ???c nh?ng v? t??ng quan tr?ng. Vì th?, ??ng c? ch?p theo ?u?i Lucian n?u bài không ra mà hãy ch? ??ng xoay sang các bài liên quan. Chúc các b?n thành công trong hành trình leo rank c?a mình!

Xem thêm : m?t s? ??i hình leo rank t?t ? mùa 5.5 :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here