Yasuo DTCL mùa 5 – Lên ?? Yasuo DTCL và ??i hình Yasuo DTCL m?nh

0
217
Yasuo DTCL mùa 5 - Skymoba.com

T? Summerrift sang ??n ??u Tr??ng Chân Lý (DTCL), Yasuo v?n luôn là m?t th? l?c. 5 mùa v?a qua, v? “??ng” c?a chúng ta luôn có m?t trong danh sách t??ng. Nó cho th?y không ch? ng??i ch?i, mà Riot c?ng r?t ?u tiên v? t??ng này. Sau ?ây, Skymoba s? gi?i thi?u ??n b?n cách lên ?? Yasuo DTCL và xây d?ng ??i hình Yasuo m?nh nh?t nhé!

Ngoài Yasuo DTCL, Skymoba còn có bài vi?t riêng v? cách ch?i Yasuo ? b?n ?? Summerift. Ngoài ra, b?n mình còn gi?i thi?u ??n b?n nh?ng combo Yasuo hay và hi?u qu? nh?t.

1. T?ng quan v? Yasuo DTCL

T?c – H? : Ma S? – Quân ?oàn

Giá Ti?n : 3 vàng

Thông s? chi ti?t :

Thông s? c?a Yasuo DTCL
Thông s? c?a Yasuo DTCL

K? n?ng c?a Yasuo DTCL:

H?a Ki?m : Yasuo tung k? n?ng vào k? ??ch ?ang t?n công, gây 250/350/650 sát th??ng phép. Ngay sau ?ó h?n ???c c??ng hóa s?c m?nh c?a mình, gây thêm 25/35/65 sát th??ng chu?n cho ??n h?t giao tranh.

2. Cách lên ?? Yasuo DTCL mùa 5 chu?n

2.1. Lên ?? Yasuo DTCL chu?n nh?t

??i Bác Liên Thanh??i Bác Liên Thanh: M? r?ng t?m ?ánh cho Yasuo lên 2 ô và t?ng 20% t?c ?? ?ánh. Vì Yasuo là damage chính, do ?ó h?n c?n ???c an toàn trong giao tranh. ??i Bác vô cùng thích h?p b?i h?n có th? t?n công k? ??ch t? xa. Khi ?ó, dàn tank ??n t? h? Ma S? s? t?o kho?ng tr?ng cho Yasuo.

Cu?ng CungCu?ng Cung : V?i m?t tia c?ng thêm s? giúp Yasuo t?n c?ng ???c 2 m?c tiêu cùng lúc. Tuy tia th? 2 ch? gây 75% sát th??ng, nh?ng khi k?t h?p v?i n?i t?i sát th??ng chu?n sau khi dùng k? n?ng, nó l?i tr? nên khá ?áng s?.

G?ng B?o Th?chG?ng B?o Th?ch : K? n?ng c?a Yasuo s? có th? gây chí m?ng. L??ng mana t?ng th?p và t?c ?ánh cao khi?n Yasuo có th? liên t?c dùng k? n?ng. Do ?ó, m?t trang b? buff s?c m?nh cho k? n?ng nh? G?ng b?o th?ch là c?n thi?t.

? Round ch?n ?? ánh sáng, n?u xu?t hi?n các trang b? nh? trên thì b?n hãy ?u tiên l?y nhé. Nó s? càng làm cho Yasuo m?nh h?n r?t nhi?u ??y!

2.2. Trang b? thay th? cho Yasuo DTCL

Rõ ràng là b?n không th? lúc nào c?ng nh?t ???c ?? chu?n cho Yasuo. V?y nh?ng trang b? nào có th? thay th? t?t cho b? trang b? trên. D??i ?ây là m?t vài g?i ý c?a mình:

Trang b? thay th? ??i Bác Liên Thanh
Trang b? thay th? ??i Bác Liên Thanh

N?u không th? ghép ???c ??i Bác, hãy ngh? ??n Cu?ng ?ao ?? t?ng m?nh t?c ?ánh ho?c Dao ?i?n ?? gây sát th??ng lan.

Trang b? thay th? Cu?ng Cung
Trang b? thay th? Cu?ng Cung

Cung xanh giúp t?ng kh? n?ng xuyên giáp cho Yasuo. Trong khi ?ó, Di?t kh?ng l? vô cùng quan trong khi Lobby có quá nhi?u t??ng trâu máu. ?ây là 2 trang b? thay th? khá t?t cho Cu?ng cung.

Trang b? thay th? G?ng b?o th?ch
Trang b? thay th? G?ng b?o th?ch

N?m ??m s? ch?n random gi?a h?i máu theo ?òn ?ánh ho?c hút máu toàn ph?n, r?t có l?i cho Yasuo. N?u không, hãy lên huy?t ki?m ?? t?ng kh? n?ng hút máu, vì Yasuo có t?c ?ánh r?t cao và damage chính ??n t? ?òn ?ánh tay.

3. ??i hình Yasuo DTCL m?nh nh?t

Có r?t nhi?u ??i hình Yasuo DTCL khác nhau và chúng c?ng có nh?ng ?i?m m?nh, ?i?m y?u riêng. Mình s? gi?i thi?u ??n các b?n nh?ng ??i hình Yasuo DTCL mình th??ng xuyên g?p trong rank.

3.1. ??i hình Yasuo Ma s?

3.1.1. S? l??c v? ??i hình

?ây có l? là bi?n th? m?nh nh?t c?a Yasuo ? th?i ?i?m hi?n t?i. Ma s? v?a buff lá ch?n, v?a buff sát th??ng giúp Yasuo càng c?ng cáp và kh?e h?n. Vì th?, nó ???c l?a ch?n ?u tiên ?? xây d?ng xung quanh Yasuo h?n là Quân ?oàn.

3.1.2. ?u, nh??c ?i?m c?a ??i hình Yasuo Ma s?

?u ?i?m

 • R?t m?nh ? gi?a game
 • Trong ??i hình nhi?u t??ng 3 vàng, r?t thích h?p ch?i Hyperoll
 • Không kén trang b?

Nh??c ?i?m

 • Dàn sau khá y?u, g?p sát th? s? gây nguy hi?m ??n Yasuo
 • D? b? Ks t??ng vì trong ??i hình có nhi?u t??ng thông d?ng nh? Leesin, Rell…
 • B? kh?c ch? c?ng b?i ??i hình cung th?

3.1.3. ??i hình Yasuo Ma s? chu?n nh?t

??i hình Yasuo Ma s? lv8
??i hình Yasuo Ma s? lv8

Thông th??ng, ng??i ch?i s? all in khi ? lv8. ?ây là ??i hình chu?n nh?t ? c?p ?? này. Nh?ng trang b? còn l?i, b?n hãy ?u tiên cho Viego và Rell.

??i hình Yasuo Ma s? lv9
??i hình Yasuo Ma s? lv9

N?u lên ???c lv9, b?n hãy xoay sang 4 Quân ?oàn ?? buff s?c m?nh cho Yasuo. B? ?i 1 k? s? nh?ng bù l?i, b?n có thêm damage t? xa v?i s? xu?t hi?n c?a Kayle.

3.1.4. Cách tri?n khai ??i hình Yasuo Ma s?

??u game

N?u ?ã xác ??nh ch?i ??i hình này t? ??u, mình ngh? các b?n nên xây d?ng t? ??i hình chi?n binh. Khi ?ó, Olaf r?t thích h?p ?? c?m ?? c?a Yasuo ngay t? ??u. Sau round quái hãy up c?p 4 và c?p 5 sau vòng ?i ch? ?? ch?i chu?i th?ng. ??i hình ?? def m?nh round 1 là Olaf, Irelia, Kenen ?? có 3 chi?n binh. Thêm Senna và Tristana ?? kích thêm 2 pháo th?, 2 ác qu? và 3 v? binh. N?u có ?? c?a Yasuo ngay t? ?âu, hãy ?u tiên l?p cho Tristana ho?c Olaf vì chúng có có damage tay t?t.

Gi?a game

??i hình này có r?t nhi?u t??ng 2 và 3 vàng nên roll ? lv7 là thích h?p nh?t. Hãy luôn gi? cho mình 50 vàng và ch? roll b?ng l?i t?c. B?t h?t nh?ng con t??ng 3 vàng ?? cho t? l? ra Yasuo cao h?n nhé! Tr??c khi roll, b?n hãy soi bài c?a ??i th? ?? xem có ai ?ang b?t Yasuo hay không. N?u có thì b?n hãy v?a roll nh? v?a ??y c?p lên 8. B?i vì khi roll ? lv8 v?n gi? nguyên t? l? ra Yasuo mà còn t?ng t? l? ra các t??ng 4 vàng và 5 vàng.

Cu?i game

N?u b?n ch?a lên ???c Yasuo 3, hãy d?ng l?i ? lv8 và slow roll. B?i vì khi damage chính là Yasuo ch?a lên 3 thì lên 9 c?ng không giúp b?n m?nh h?n bao nhiêu. Còn n?u ?ã lên ???c Yasuo 3 sao, hãy tích ti?n và lên 9 ?? k?p thêm nh?ng bi?n th? m?nh nh?t c?a ??i hình. V? cu?i game x?p bài r?t quan tr?ng, b?n hãy c? g?ng ?? Yasuo không b? l?c và b? b?t b?i sát th? nhé!

Yasuo s? r?t m?nh khi lên 3 sao
Yasuo s? r?t m?nh khi lên 3 sao

3.2. ??i hình Yasuo Quân ?oàn

3.2.1. S? l??c v? ??i hình Yasuo Quân ?oàn

Khác v?i ??i hình Yasuo Ma s?, ??i hình này dùng nhi?u t?c ?ánh t?o sát th??ng. L?i ch?i l?y công bù th? vì không có nhi?u t??ng ch?ng ch?u t?t trong ??i hình. H?n n?a, ?? lên ???c 6 Quân ?oàn và k?p ?? các h? c?n thi?t thì b?n c?n lên ???c lv9. Do ?ó, tuy ??i hình này khá m?nh nh?ng l?i không ???c ?u tiên l?a ch?n.

3.2.2. ?u, nh??c ?i?m c?a ??i hình Yasuo Quân ?oàn

?u ?i?m

 • R?t m?nh v? cu?i game
 • Dame ch? l?c không còn quá ph? thu?c vào Yasuo, khi mà Draven c?ng có th? h? tr?
 • T?c ?? ?ánh cao, d?n damage khá t?t

Nh??c ?i?m

 • Ph? thu?c trang b?, ??c bi?t là ?n Quân ?oàn và Ma s? khi nó không th? ghép t? thìa vàng
 • Ph?i lên ???c lv9 m?i ??t bi?n th? m?nh nh?t
 • ??i hình có nhi?u t??ng 4, 5 vàng
 • Khó ch?i
 • Kh? n?ng phòng th? th?p, ít t??ng ch?ng ch?u t?t.

3.2.3. ??i hình Yasuo Quân ?oàn chu?n nh?t

??i hình Yasuo Quân ?oàn
??i hình Yasuo Quân ?oàn

B?n có th? th?y, lv9 t?o nên nh?ng m?nh ghép hoàn h?o cho ??i hình này. 2 damage ch? l?c là Draven và Yasuo ??u ???c buff ?? các h? t?c. Tuy nhiên, n?u không th? lên ???c lv9, b?n có th? ngh? ??n vi?c b? ?i Viego ho?c Diana.

3.2.4. Cách tri?n khai ??i hình Yasuo Quân ?oàn

V? cách tri?n khai, nó không khác gì ??i hình Yasuo Ma s? c?. ??u là ?i lên t? ??i hình chi?n binh, slowroll ? lv7 ho?c lv8 và up 9 khi lên ???c Yasuo 3 sao. N?u b?n c?m th?y bài quá y?u, roll không ra thì hãy ch? ??ng xoay bài nhé!

3.3. M?t s? bi?n th? khác c?a ??i hình Yasuo DTCL

D??i ?ây là nh?ng ??i hình Yasuo DTCL khá hay mà mình hay g?p trong rank. Khi mà b? Ks t??ng quá nhi?u, ng??i ch?i ?ã sáng t?o ra nh?ng bi?n th? ??c ?áo, thú v? và c?ng khá m?nh.

??i hình Yasuo Thây Ma

??i hình Yasuo Thây ma
??i hình Yasuo Thây ma

Hàng tank c?c k? ch?t l??ng t? Thây ma cho phép Yasuo tho?i mái gây sát th??ng. B?n có th? thay Volibear vào v? trí c?a Hecarim ?? gây kh?ng ch? di?n r?ng nhé!

??i hình Yasuo K? S?

??i hình Yasuo K? s?
??i hình Yasuo K? s?

Ng??i ch?i ngh? ??n ??i hình này khi h? nh?t ???c ?n K? s?. T?i sao ??i hình này l?i m?nh? Khi l?p ?n K? s? cho Yasuo, t?c là kích ???c 4 k? s?, h?n s? ???c gi?m ??n 30% sát th??ng nh?n vào. ?i?u này khi?n Yasuo có th? tr? lâu h?n, sát th??ng l?n h?n khi c?ng d?n n?i t?i. N?u không có ?n K? s?, b?n có th? lên ?? Yasuo nh? bình th??ng vì dàn K? s? có th? tank c?c t?t cho h?n.

4. K?t lu?n

Yasuo DTCL mùa 5 v?n là m?t quân bài leo rank khá t?t. Trên ?ây là cách lên ?? Yasuo DTCL chu?n nh?t và nh?ng bi?n th? v? ??i hình xung quanh v? t??ng này. Ch?c ch?n s? còn r?t nhi?u ??i hình khác hay h?n và ??c ?áo h?n mà b?n có th? g?p ???c trong nh?ng tr?n rank. Hi v?ng bài vi?t này c?a Skymoba s? giúp ích nhi?u cho b?n! C?m ?n m?i ng??i ?ã quan tâm!

Xem thêm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here